Kroky vedoucí k otevření srdce

Datum: 19. 11. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
stává se, že člověk pociťuje nudu ve svém životě, cítí tíhu a úzkost v hrudi. A tento stav postihne nemálo lidí a vede je rovnou k ordinacím psychiatrů, kde podstupují léčbu. Její konec může být úspěšný, ale může být i neúspěšný a vést k pesimismu a nakonec k sebevraždě. O takových případech se dovídáme mnoho z médií, že tito lidé se přestali zajímat o život, který se jim zdá nudný, ale kdyby přemýšleli trochu o Islámu a jeho moudrých zákonech, určitě by v něm našli léčbu na všechny tyto nemoci. Alláh Nejvyšší říká v súře 6 – „al-An‘ám“ – Dobytek, verš 125: „Koho Alláh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro Islám, tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď jakoby měl stoupat k nebi.“ A Islám je tou nejlepší cestou, kterou Alláh dává lidem k otevření jejich srdcí. A každý věřící, který se ho drží, dosáhne uspokojení, štěstí a pocitu bezpečí. Proto dodržujte příkazy Alláha a jeho Posla (sAs), dodržujte všechny pilíře a učte se Jeho příkazy a Alláh vám otevře hruď a osvítí vaše srdce.

A v Islámu je mnoho druhů uctívání a přiblížení se k Alláhovi, které vedou k otevření srdcí a dodají věřícím klid v duši a odstraní jejich starosti a léčí je, a k nim patří:

  1. Časté a neustálé připomínání si Alláha (dhikr) , a Alláh to často říká v Koránu, jako např. v súře 13 -„ar-Ra‘ad“- Hrom, verš 28: „Jak jinak než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit.“ Jestliže si služebník bude neustále připomínat Alláha (dělat „dhikr“), jeho hruď se rozšíří a jeho duše se otevře a bude pociťovat potřebu konat dobré skutky a zároveň se oddalovat od špatností. K Poslu Alláha (sAs) přišel jeden muž a řekl: „Cítím, že islámských zákonů je na mě hodně! Pověz mi o něčem, čím bych se mohl upevnit (ve víře).“ Posel Alláha (sAs) řekl: „Aby si tvůj jazyk neustále připomínal Alláha.“ A v Sahíh al-Buchárí je výrok Posla Alláha (sAs), který řekl: „Příklad toho, kdo si připomíná Alláha a toho, kdo si Ho nepřipomíná, je jako příklad živého a mrtvého.“ Připomínejte si proto Alláha, vy všichni věřící, snad budete správně vedeni.

  2. Jiným krokem k dosažení otevřeného srdce je konání dobrých skutků ke stvořením Alláha a ochota pomoci všemi prostředky. Jsou to vlastnosti člověka štědrého, s otevřenou hrudí a velkým srdcem a dobrou duší. Opakem je člověk s úzkou hrudí obtěžkanou břemenem a starostmi, který nekoná dobro a jiným ho nepřeje. Lidé, konejte dobro a nepodceňujte žádný dobrý čin, i kdyby se jednalo o pouhý úsměv.

  3. Dalším krokem k otevření hrudi je vzdálit se od páchání hříchů. Každý hřích či vina má za následek, že člověk se cítí neustále nejistě a neklidně, nedokáže učinit rozhodnutí a cítí úzkost v přítomnosti ostatních lidí, jelikož ho neustále pronásleduje žár hříchu, a to všude. Cítí strach ze smrti v důsledku spáchání hříchů a cítí strach z trestu, který ho čeká v Den zmrtvýchvstání. A Alláh říká v súře 72 – al-Džin – Džinové, ve verši 23: „Těm, kdo nesposlouchají Alláha a Jeho Posla, těm určen je Oheň pekelný a budou v něm navěky nesmrtelní.“ Proto každý hřích zanechává velké následky na jeho majiteli v podobě strachu, úzkosti a tíhy. Abychom se nedostali na takovouto cestu, je důležité držet se příkazů Alláha, jelikož On, stejně tak jako slíbil hříšníkům Oheň pekelný, slíbil lidem držící se jeho příkazů nejvyšší stupně Ráje. A Alláh říká v súře 4 – an-Nisá´- Ženy, ve verši 69: „Ti, kdož poslouchají Alláha a Posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Alláh prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci.“

  4. K otevření hrudi vede i přátelství s dobrými lidmi, kteří konají dobré činy a oddálení se od špatných lidí a účasti na jejich zlých úmyslech. Přátelství s hříšníky činí srdce krutějším a člověk pociťuje strach a ztrácí klid a bezpečí. A v jednom hadíthu se říká: „Příklad dobrého společníka a špatného společníka je jako příklad toho, který drží „misk“ a polykače ohně. Ten, který drží „misk“, buď tě navoní nebo z něj ucítíš krásnou vůni, a polykač ohně ti buď spálí tvé šaty, nebo z něj ucítíš špatný zápach.“

  5. Další cestou k otevření hrudi a ke klidu v duši je pevné sepjetí s Knihou Alláha, kterou musíme číst, porozumět jí, učit se ji zpaměti a pracovat s ní. A Alláh říká v súře 10 - „Júnus“ – Jonáš, verš 57: „Ó lidé, nyní vám přišlo od Pána vašeho varování a uzdravení toho, co v hrudích je skryto, i správné vedení a milosrdenství pro věřící.“ A v súře 17 – „al-Isrá‘ – Noční cesta, verš 82: „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje.“

Každý muslim, který se drží těchto prostředků a pracuje s nimi, je ochráněn od stavu úzkosti a pesimismu a naopak mu dávají pocit bezpečí, klidu a duševní rovnováhy v pozemském životě a povedou ho k Ráji v den setkání s Alláhem.