Páteční shromáždění (3.díl) - zásady

Datum: 26. 11. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
minulý měsíc, měsíc ramadán, byl svědkem soutěživosti a houževnatosti muslimů v pokoře, v konání upřímného pokání a v přiblížení se k Alláhovi. Dostali jsme také novou energii k dodržování všech druhů uctívání po ramadánu. Stává se však, že někteří muslimové po ramadánu zleniví a začnou vynechávat některé druhy uctívání, což lze vidět u věřících ve všech koutech světa. Důkazem toho je i rozdíl v účasti při pátečních modlitbách během ramadánu a účasti po tomto drahém měsíci, kdy jsou mešity poloprázdné.

Místo, které zaujímá páteční modlitba v životě muslima
Páteční modlitba je jednou z nejkrásnějších povinností Islámu, a proto není dovoleno muslimovi, aby ji zanedbal či z lenosti se jí neúčastnil. Alláh Nejvyšší říká v súře 62 – al-Džum‘a (Pátek), verše 9-10: “Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Alláha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí. A když bude modlitba skončena, rozejděte se po zemi a usilujte o část přízně Alláhovy. A vzpomínejte často Alláha, snad budete blažení!” Jak jsme slyšeli, Alláh přímo oslovuje věřící a vyzývá je k účasti na páteční modlitbě, která je povinností každého muslima. Učenci určili pět skupin lidí, kterým je prominuta neúčast na této modlitbě, a k nim patří:

 1. otrok ve vlastnictví
 2. žena
 3. chlapec, který ještě nedosáhl věku dospělosti
 4. nemocný
 5. cestující

A tak kromě těchto pěti skupin lidí je povinností každého muslima docházet na páteční modlitbu. A zde je nutno se pozastavit u našich bratrů, kteří zanedbávají páteční modlitbu kvůli obchodu a práci, kolem čehož koluje mnoho otázek v této zemi. Alláh k tomu říká v súře 62 - al-Džum‘a (Pátek), ve verši 11: “Však když spatří zboží nebo zábavu, pospíchají k nim a nechávají tě stát. Rci: ‘To, co je u Alláha, je lepší než zábava a obchodování, Alláh nejlepší je z těch, kdo obživu uštědřují!’”

Proto se mějte na pozoru, bratři, jelikož taková práce a obchod, které vás oddalují od páteční modlitby, nebudou Alláhem požehnány, i kdyby jste z nich nahromadili veliké jmění. Posel Alláha (sAs) varoval muslimy před zanedbáváním páteční modlitby, a v Sahíh Muslim podle vyprávění Abú Hurajry a Abdulláha bin Umara, kteří slyšeli Posla Alláha (sAs) z kazatelny říkat ve významu: “Když nepřestanete se zanedbáváním páteční modlitby, Alláh uzavře vaše srdce, až se z nich stanou nemocné a kruté a nebudete moci rozeznat dobro od zla, pravdu od lži, a toto je úděl těch, kteří opomíjejí páteční modlitbu.”

Účast na páteční modlitbě je pro muslima užitečná i z dalších důvodů:

 1. Páteční modlitba představuje týdenní svátek, při kterém se muslim setkává se svým muslimským bratrem a pociťuje štěstí, a zároveň je hlavním prostředkem k posílení modlitby a společenských vztahů mezi muslimy, zvláště v cizině.
 2. Páteční modlitba je na jedné straně hlavní stanicí k upevnění víry těch muslimů, kteří jsou na správné cestě, a na druhé straně připomíná těm, kteří se dopustili hříchu, že brány odpuštění jsou stále otevřené. A když muslim bude chybět na této modlitbě, stane se obětí satana.
 3. Páteční kázání je také týdenní stanicí pro odpuštění hříchů. Bylo stvrzeno v Sahíh Muslim, podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Posel Alláha (sAs) řekl ve významu: “Je odpuštěno těm, kteří se dopustili hříchu mezi jednotlivými pěti povinnými modlitbami, a těm, kteří se dopustili hříchu mezi dvěma pátečními modlitbami, a těm, kteří hřešili mezi dvěma ramadány, kromě těch největších hříchů. ”

Způsoby chování důležité pro účast při páteční modlitbě

 1. Je důležité se vykoupat před účastí při páteční modlitbě a přijít co nejlépe oblečen a navoněn. Alláh Nejvyšší poručil muslimům, aby se hezky oblékali při příchodu do mešity a zvláště při páteční modlitbě, a v súře 7 - al-A‘ráf (Rozpoznání), verš 31 Alláh říká: “Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé! Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí!” Proto není vhodné, milí bratři, abyste se účastnili páteční modlitby ve špinavém či páchnoucím oblečení. A zde je nutno upozornit některé bratry, kteří kouří, že přicházejí na páteční modlitbu a je z nich cítit kouř cigaret, který ubližuje a je nepříjemný pro ostatní muslimy a zároveň také pro anděly. Bylo stvrzeno v jednom výroku, že andělům ubližuje to, co ubližuje synům Adama.
 2. Je nutno se dostavit k páteční modlitbě včas, a to ještě před tím, než imám vystoupí na kazatelnu. Jestliže se člověk dostaví pozdě, přijde o velikou odměnu. Bylo stvrzeno, že andělé stojí u bran mešity a zapisují si, kdo přišel mezi prvními. A když imám vystoupí na kazatelnu, andělé složí své listy a jdou si sednout a vyslechnout si kázání.
 3. Není dovoleno, aby muslim při příchodu do mešity k páteční modlitbě šel dopředu přes sedící věřící. Bylo stvrzeno v sunnách Abu Dáwúda, že Posel Alláha (sAs) viděl muže, který šel přes lidi, aby zaujal místo vpředu, a tak mu Prorok (sAs) řekl: “Sedni si, už jsi jim dost ublížil!”
 4. Při poslechu pátečního kázání je nutno zanechat všeho včetně hovoru a poslouchat kázání. Bylo stvrzeno v Sahíh al-Buchárí a Sahíh Muslim podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Posel Alláha (sAs) řekl: “Když řekneš svému příteli, aby poslouchal kázání imáma, tím jsi se sám dopustil zbytečných řečí.“ Je zakázáno muslimovi během kázání hovořit či zabývat se svým oblečením či něčím jiným, jelikož to odvrací jeho pozornost od kázání.

Všeobecná rada a upozornění ohledně pěti povinných modliteb
Určitě jste si všichni všimli, že v posledních dnech je krátký časový rozdíl mezi jednotlivými povinnými modlitbami, proto je třeba, abychom dávali větší pozor a konali je včas. A Alláh říká v súře 4 – an-Nisá´ (Ženy), verš 103: “…neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ Proto během svého denního programu mysleme na to, kdy a kde vykonáme modlitbu, abychom dodrželi tento krásný pilíř Islámu ve stanoveném časovém intervalu.

Prosíme proto Alláha, aby přijal od všech jejich uctívání, jelikož On je prosby Slyšící.