Náprava srdcí (1.díl)

Datum: 03. 12. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
velkým darem, kterého se dostalo člověku do Alláha, je srdce. Mezi lidmi jsou tací, kterým Alláh daroval zdravé, pokorné a klidné srdce. Když jej zasáhnou různé situace v životě, takový člověk se pak snaží napravit sebe a své nedostatky. A jednou z důležitých věcí ve víře je, že každý muslim by se měl snažit o očistu svého srdce od všech špatností, aby byl zachráněn od utrpení v Den zmrtvýchvstání. Alláh říká skrze proroka Ibráhíma (mír s ním): „Nenech mě v hanbě v Den, kdy budou vysláni, v Den, kdy nebude platný majetek ani potomstvo, pouze ten, kdo přijde k Alláhovi se zdravým srdcem.“ A to je pravda, milí bratři a sestry, křehkost srdcí a jejich pokora k Alláhovi je velkým darem od Milosrdného a představuje velkou ochranu pro svého majitele před proviněním a hříchem.

Mezi lidmi jsou ale také tací, kterým Alláh dal kruté srdce, aby je vyzkoušel. V životě jsou před ně stavěny různé příklady a situace, které je však v nejmenším nezasáhnou, ani nepřivedou na cestu nápravy. A jejich hříchy očerňují jejich srdce tak, jak Alláh řekl v súře 83 – „al-Mutaffifín“ – Zkracující míru, verš 14: „Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila.“ „Zrezivělé srdce“ v arabštině představuje slovo „rán“ a označuje srdce potištěné černotou z hříchů. A v sunnách Abú Dáwúda a at-Tirmidhího podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je s ním Alláh spokojen), se praví, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Když služebník spáchá hřích, byla mu do srdce vhozena černá tečka, a když se kál a přestal hřešit a prosil o odpuštění, jeho srdce bylo očištěno, a když se opět dopustí hříchu, tečky přibudou, až mu zcela obalí jeho srdce, a to je „rán“, jež Alláh vzpomněl v Koránu.“ A proto i Posel Alláha (sAs) se ve své prosbě („duá´“) obracel k Alláhovi s žádostí o ochranu před srdcem, které nemá pokoru.

Štěstí člověka mnoho závisí na srdci, na tomto malém orgánu, který se nachází v našem těle, o kterém vyprávěl „al-Mustafá“ (sAs), když řekl: „V těle se nachází jedna jeho část, a ta když se napraví, napraví se pak celé tělo, a když se zkazí, zkazí se celé tělo, a tím je právě srdce.“
Proto je srdce vskutku přesnou váhou k přijetí našich činů Alláhem, je místem víry a přesvědčení o jedinečnosti Alláha. Zároveň je místem, do kterého nahlíží Alláh, jak je uvedeno ve výroku: „Alláh se nedívá na váš obraz či vaše těla, ale dívá se do vašich srdcí a na vaše činy.“ Proto je třeba se soustředit na nápravu našich srdcí, a to pokorou k Alláhovi. Jestliže se srdce napraví, objeví se stopy nápravy na chování člověka.

Existují příčiny, proč jsou některá srdce tvrdá a také cesty, jak je napravit.

Příčiny zkaženosti a krutosti srdce
 1. Páchání hříchů je jednou z největších příčin vedoucí ke krutosti a zkáze srdcí. Abdulláh bin al-Mubárak, jeden z následovníků (nechť se Alláh nad ním slituje) říká ve svých verších:
  Viděl jsem hříchy umrtvit srdce
  a z jejich závislosti dědit ponížení.
  A však zanechání hříchů oživuje srdce
  a nejlepší je, když svému já odporovat budeš.
 2. Rozpory a nedorozumění mezi lidmi v tomto životě negativně ovlivňují srdce, které se pak stávají tvrdými. Kolik už bylo lidí, kteří se modlili, postili se, dávali almužny a dělali dobré skutky, ale jejich činy zůstaly nepřijaty právě pro jejich nesnášenlivá srdce. Posel Alláhův (sAs) vyprávěl, že činy těch, kteří mají nesnášenlivá a pohádaná srdce, nebudou přijaty Alláhem, dokud neočistí svá srdce od nesnášenlivosti a zloby a dokud je úplně neočistí od špatností. A Alláh říká v súře 59 – „al-Hašr“ – Shromáždění, verš 10: „A ti, kdož přišli po nich, hovoří: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře, a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru Shovívavý, Slitovný.“
 3. Další věcí, která kazí lidská srdce, je silné lpění na pozemském životě a podléhání jeho nástrahám a lákadlům. Je velice smutné, že někteří lidé lpí tak velice na pozemském životě, že proto dokážou obětovat vše a kvůli ziskuchtivosti jsou připraveni krást, podvádět a pracovat s lichvou, proti které bojuje Alláh a jeho Posel (sAs). Alláh říká v súře 2 – „al-Baqara“ – Kráva, ve verších 278 – 279: „Vy kteří věříte, bojte se Alláha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími! Jestliže tak neučiníte, připravte se na válku od Alláha a posla Jeho. Jestliže však se kajícně obrátíte, pak vám zůstane váš kapitál a nebudete tím škodit a nebudete tím poškozeni.“

A zde je třeba pozastavit se nad těmi, kteří tak lpí jen na pozemském životě. A ptám se, bude si moct někdo z nás vzít s sebou do hrobu něco z peněz, které nahromadil, či majetku, který získal v tomto životě? Tak proč je taková honba za penězi a majetkem a povrchními jevy pozemského života, které jsou falešné? Proto se mějme na pozoru, bratři a sestry, před tím, co vede ke zkáze srdcí, abychom si uchovali zdravá a čistá srdce. A příští týden si povíme inšá Alláh o příčinách křehkého srdce a o jeho nápravě.