Náprava srdcí (2.díl)

Datum: 10. 12. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes budeme pokračovat v našem minulém tématu, a tím je náprava srdcí. Již jsme si uvedli příčiny krutosti srdce a vyzvali jsme muslimy, aby zapátrali ve svých srdcích, a jestliže naleznou něco, co jejich srdce zatvrdilo, nechť se snaží tuto příčinu vyléčit. Dnes si povíme něco o známkách křehkého a zdravého srdce, z nichž si můžeme vzít příklad pro vyléčení těch nemocných.

K projevům zdravého srdce patří:

 1. Plnění veškerých druhů uctívání a účasti na nich s pokorou a v plném vědomí, a s přítomným srdcem. Alláh říká v súře 98 –„al-Bajjina“ – Jasný důkaz, verš 5: „A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Alláha, zasvěcujíce mu upřímně svou víru jako hanífové,..“ Muslim, který koná nepovinné druhy uctívání, i když jen v malé míře, ale s pokorou, upřímností a přítomným srdcem, je lepší než ten, který činí mnoho nepovinného uctívání, ale bez pokory a upřímnosti. Proto Prorok Muhammad (sAs) objasňuje toto svým druhům, když jim vypravuje o Abú Bakrovi (nechť je Alláh s ním spokojen), o kterém řekl: „Avšak nepředbíhá vás o mnoho svou modlitbou ani svým půstem, ale něčím, co se uhnízdilo v jeho srdci.“ A Posel Alláhův (sAs) tím mínil, že Abú Bakr uctívá Alláha s pokorou, upřímným srdcem a velkým citem. A proto bylo jeho místo u Alláha vyšší než v případě ostatních společníků.
 2. Správná recitace veršů Koránu či jejich pozorný poslech. A jednou ze známek zdravého a křehkého srdce je, když při čtení Koránu či jeho poslechu věřícímu začnou slzet oči či naskakovat husí kůže a třást se tělo, tak jak řekl Alláh Nejvyšší v súře 39 –„az-Zummar“ – Skupiny, ve verši 23: „Alláh seslal příběh nejkrásnější, knihu alegorickou i opakovaná vyprávění, z nichž husí kůže naskakuje těm, kdož Pána svého se bojí, potom však kůže i srdce jejich se obměkčí vůči připomenutí Alláhovu.“ A Alláh varoval před těmi, jejichž srdce nezasáhnou verše Koránu ani připomenutí Alláha a říká v súře 39 –„az-Zummar“ –Skupiny, verš 22: „..Běda těm, jejichž srdce jsou zatvrzelá vůči připomenutí Alláhovu, neboť oni jsou v zjevném bloudění.“ A je nepochopitelné, když před muslimem plynou verše Koránu a nepohnou vůbec jeho srdcem a ani se nezvýší jeho víra v Alláha! Jsou to ty verše, které přenesly generaci Prorokových společníků z modlářství k uctívání Alláha, pravého a jediného Stvořitele, z nevíry do Islámu, z krutosti a bloudění do klidu a víry a z nenávisti k lásce. Tak jak se to stalo s Omarem ibn al-Chattábem (nechť je Alláh s ním spokojen), který přijal Islám, jelikož si vyslechl některé verše ze súry „Tá Há“, a poté veřejně vyhlásil své přijetí Islámu. Verše Koránu otřásly srdci mnoha hříšníků, kteří se poté vydali na cestu pokory, tak jak se stalo s al-Fudailem ibn ‘Ijádem (rahimahu-lláh - nechť se Alláh nad ním slituje), jedním z následovníků, kterému se říkalo služebník „al-Haramejn“. Tento muž, ještě před svým pokáním, přepadával karavany a vydíral lidi se zbraní v ruce. Jak se udál jeho příběh, si řekneme ve zkratce. Zamiloval se do jedné služky a šel za ní, aby ji spatřil. Přitom, když šplhal na zeď, uslyšel muže číst Alláhův verš ze súry „al–Hadíd“ - Železo, verš 16: „Což nepřišel čas pro ty, kdož uvěřili, aby srdce jejich se pokořila před připomenutím Alláha a před tím, co seslal z pravdy?“ Když to uslyšel, řekl: „Ano, Pane Bože!“ Poté se kál a usadil se v blízkosti „al-Haramejn“. Podívejte se, jak jeden verš změnil lupiče karavan v dobrého věřícího, který se stal příkladem pro mnohé svým uctíváním. A ten, kdo hledá zdravé, čisté a křehké srdce, nechť se pevně drží Koránu. Proto jednou z proseb Alláhova Posla (sAs) bylo: „Alláhu, učiň Korán jarem našich srdcí a světlem našich hrudí.“
 3. Jedním ze znamení zdravého srdce je neustálé připomínání si smrti a příbytků posmrtného života. Každý začátek má také svůj konec, a po tomto životě je příbytek, kde se člověk usadí, a buď je to Ráj, nebo Peklo. Alláh říká v súře 3 –„al-‘Imrán“ – Rod Imránův, verš 185: „Každá duše okusí smrti, a teprve v Den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny.“ A dále říká v súře 4 –„an-Nisá´“ – Ženy, ve verši 78: „Ať kdekoliv budete, smrt vás zastihne, i kdybyste byli ve věžích opevněných.“ A dále říká v súře 62 – „al-Džumu‘a“ – Pátek, ve verši 8: „Rci: „Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká! Potom budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On vás již poučí o všem, co jste dělali!“
  A jeden básník říká:
  Smrt jsou dveře, a všichni lidé jimi projdou
  Kéž básně mé věděly by, jaký příbytek za dveřmi se nachází.
  Příbytek jsou Zahrady Edenu když konáš to,
  co Alláha uspokojuje, a když vzpurný jsi, příbytkem tvým Oheň bude.
  Cesty dvě, a člověk jiných nenalezne.
  Rozhodni se, kterou cestou se vydáš?

  Proto člověk, který vzpomněl ty, kteří opustili tento svět a jejich stav v hrobech, jeho srdce se obměkčí a povede ho na cestu pokory. Alláhův Posel (sAs) proto nabádal lidi, aby navštěvovali hroby, jelikož si tak připomenou posmrtný život. Jeden z následovníků, když pocítil tvrdost ve svém srdci, vykopal ve svém domě hrob, poté se do něj položil na hodinu, a vyřkl tato Alláhova slova (ze súry 22 – „al-Mu’minún“ - Věřící, verše 99 – 100): „A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: „Pane můj, dej mi vrátit se na zemi. Možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!“ Poté tento muž říká sám sobě: „Nyní jsi se vrátil k životu, tak vykonej dobro před tím, než přijde smrt.“
 4. Dalším znamením zdravého srdce je prožívání všech záležitostí týkajících se muslimů. V jednom výroku se říká: „Ten, kdo se nezajímá o záležitosti muslimů, nepatří k nim.“ Například zítra se v mešitě koná shromáždění valné hromady Islámské nadace, jehož cílem jsou mimo jiné volby do rady Islámské nadace. Ten, kdo cítí, že se může s čistým srdcem ucházet o místo ve správní radě, že může svými schopnostmi a časem přispět a pomoci muslimům, ať neváhá a podá svou kandidaturu. Vyzýváme bratry a sestry, aby se účastnili hlasování a vybrali toho, koho uznají za vhodného kandidáta, který pozitivně přispěje svou prací pro Islám a muslimy v tomto městě. A to je známka zájmu a plného prožívání záležitostí muslimské komunity v této zemi.

A na závěr bych rád připomněl, že známky zdravého srdce, které jsme uvedli, představují léčbu nemocných srdcí a každý muslim si skrze nich může ověřit, zda jeho srdce je zdravé či nemocné.

Alláhu, očisti naše srdce od přetvářky, naše činy od špatností, naše jazyky od lží a naše oči před zradou.