Věřící jsou si bratry

Datum: 17. 12. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Alláh Nejvyšší poručil svým služebníkům, aby se spojili a sjednotili a varoval je před nesnášenlivostí, rozchodem a nedorozuměním. A v súře 3-„al-‘Imrán“ Rod Imránův, ve verši 103 v Alláh říká: Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se - díky milosti Jeho - bratry,.. A dále říká v súře 8 al-Anfál - Kořist, ve verši 46: Poslouchejte Alláha a Posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť Alláh stojí na straně trpělivých! Vždyť muslimové všude na světě jsou bratry ve víře, jsou jedna duše, jedno tělo, jedno srdce a jeden cíl. Alláh říká v súře 49 al-Hudžurát - Komnaty, ve verši 10: Věřící jsou si přece bratry, usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní, snad dostane se vám smilování!

A v Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (sAs) řekl: „Muslim je bratr muslimovi, neukřivdí mu a ani ho nepodvede a ani jím nepohrdá, zbožnost (at-taqwá) je tady (a ukázal na své srdce). Prolévat krev, zneuctít čest a jmění svého muslimského bratra jsou přísně zakázané.“ Proto když se upevní jednota, vzájemná láska a bratrství ve víře mezi muslimy, stává se tak pramenem k jejich pozitivnímu rozvoji, ale když mezi muslimy naroste duch nedorozumění, to pak vede naopak k jejich neúspěchu a ponížení.

A toto bratrství víry by nemělo být pouhým slovem, kterým se pyšníme na svých setkáních, ale musí se projevit v každodenním životě skrze praktické zásady, kterých se musí držet každý muslim vůči svým muslimským bratrům.

A k nim patří:

  1. Je třeba se mít na pozoru před špatným hovorem či připomenutím si někoho z bratrů se zlým úmyslem, a to v jeho nepřítomnosti. Alláh o tom říká v súře 49 al-Hudžurát - Komnaty, ve verši 12: ..nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého, vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Alláh věru je Odpouštějící a Slitovný.
  2. Druhou zásadou je mít se na pozoru před podezříváním svého muslimského bratra. Alláh říká v súře 49 al-Hudžurát - Komnaty, ve verši 12: Vy, kteří věříte! Střežte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! A v Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (sAs) řekl: „Mějte se na pozoru -před podezříváním, jelikož podezřívání je největší lež.“ A ‘Omar ibn al-Chattáb (nechť je Alláh s ním spokojen) říká: „Nebuď podezíravý a nepřekládej si špatně slovo vycházející z úst svého muslimského bratra, ale snaž se na to podívat jen z té dobré stránky.“
  3. Mějte na pozoru, abyste se nedotkli citů, neponížili svého muslimského bratra, či ho slovně nenapadli. Všemohoucí Alláh říká v súře 49 al-Hudžurát - Komnaty, ve verši 11: Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! A v Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Ibn Mas‘úda, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Slovní napadení (nadávky) vůči muslimovi jsou zkaženost v chování a boj proti němu (muslimovi) je rouhání („kufr“).“
  4. Je důležité se mít také na pozoru před vyvoláváním neklidu mezi muslimy, jelikož to způsobuje napětí a nesnášenlivost v srdcích, a když muslimové se nenechají svést satanem, začne ztrácet naději a uchyluje se pak k vyvolávání provokací a napětí mezi nimi, aby je rozdělil.

Tyto předchozí čtyři body představují důležitá varování, a každý správný a upřímný muslim se musí takového chování zdržet, aby nezničilo ducha bratrství ve víře a naše vzájemné vztahy.

Jednoho dne, za časů Proroka Mohameda (sAs), se udala roztržka mezi společníkem Abu Dharrem al-Ghafárím (nechť je Alláh s ním spokojen) a společníkem Bilálem al-Habeším (nechť je Alláh s ním spokojen). Abu Dharr v záchvatu zloby řekl Bilálovi: „Ty, synu černošky!“ A to se doneslo k Prorokovi (sAs), který se velice rozhněval a řekl Abu Dharrovi: „Abu Dharre, jsi člověk, ve kterém stále koluje nevědomost (džáhilíje).“ A když si to Abu Dharr uvědomil, šel za svým bratrem Bilálem, aby se s ním udobřil. Položil si jednu tvář na zem a tu druhou nastavil a řekl mu: „Bilále, šlápni na tu tvář.“ A to je krásný příklad od Abu Dharra, jeho skromnosti a uvědomění si skutečnosti a pravdy a omluvy za své chyby.

Důležitá upozornění:

  1. Je velice důležité se umět chovat rozumně k tomu, kdo chybuje, a upozornit ho a poradit mu upřímně, a to bez rozruchu a zostuzení. A zároveň je důležité si vzpomenout na jeho dobré skutky, tak jak nás učí Korán. A Alláh říká v súře 46 al-Ahqáf - Přesypy, ve verši 16: Od takových přijmeme jejich nejlepší skutky, jež vykonali, a jejich špatné skutky opomineme, ti patří mezi Ráje obyvatele.
  2. Je třeba mít se na pozoru před rozséváním nenávisti (fitna) kvůli původu či přináležení k jiné národnosti, která zasáhla některé muslimy v dnešní době. Proto nedovolte, aby toto rozdělilo vaše řady a zapříčinilo ztrátu vaší práce a veškerého snažení. A radím svým bratrům, muslimům Arabům i Čechům v této zemi, aby byli jedním srdcem a aby se spojili a sjednotili a aby nedovolili nikomu rozsévat mezi sebou tento druh viru. A je důležité, aby bratři, jak z Arabů, tak i z Čechů, či Afričanů a Asiatů věděli, že nejdůležitější váhou přednosti a výběru mezi lidmi u Alláha je zbožnost (at-taqwá), a nikoliv původ, či kultura nebo barva pleti, či národ nebo země. Alláh říká v súře 49 al-Hudžurát - Komnaty, ve verši 13: Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější.

A jednoho dne za časů Proroka (sAs) se přihodila jedna událost, kdy jeden z muhádžirů (přistěhovalců) napadl muže z ansárů. A muhádžirové se postavili na stranu jejich muže a ansárové zase na stranu toho svého. Poté se o tom dozvěděl Posel Alláhův (sAs) a řekl: „Vyvoláváte dobu nevědomosti a já jsem mezi vámi, zanechejte toho, je to zkáza.“ A myslel tím, že nesnášenlivost ve všech svých rozličnostech, ať se jedná o zemi, či kmen, stranu či barvu pleti, je velice škaredou a špatnou věcí. A ve svém posledním kázání na rozloučenou, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Všichni pocházíte od Adama, a Adam byl stvořen z hlíny. A není dána přednost Arabovi před nearabem, kromě ve zbožnosti (at-taqwá).“

Prosíme Alláha, aby sjednotil naše srdce a naše řady a odstranil zlobu, nenávist a zášť z našich srdcí, jelikož On je na blízku a naše prosby vyslyší.