Uštědření (obživa)

Datum: 28. 01. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Kdyby si každý muslim byl jist, že uštědření, které Alláh rozdělil mezi lidmi, se mu určitě dostane, pak by si uvědomil hlavní poslání, proč byl člověk stvořen. A tím posláním je uctívání Alláha, jak sám říká v súře 51- „adh-Dháriját“ - Běžící, ve verších 56-58: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali. A nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili. Vždyť Alláh sám je Živitel, Vládce síly a Nezviklatelný!“ A v tomto verši si všimněme, že sám Alláh nazývá sebe Živitelem, jelikož On nám uštědřuje naši obživu a je k nám nejštědřejší, jak také praví v súře 22 – „al Hadždž“ - Pouť, ve verši 58: „…neboť Alláh nejlepší je z uštědřovatelů.“ Také v súře 24 - "an Núr "- Světlo, ve verši 38 říká: „A Alláh uštědřuje, komu chce, aniž počítá.“ Z toho vyplývá, že uštědření, živobytí či bohatství každého člověka žijícího na této zemi je známo, stanoveno a předepsáno už od chvíle, kdy je v břiše své matky. Podle vyprávění Abdulláha bin Mas‘úda (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (sAs) řekl: „Svatý duch (mínil tím anděla Džibríla, mír s ním) mi zjevil, že žádná duše nezemře, dokud se jí nedostane celého jejího uštědření. Proto buďte zbožní a bohabojní a hezky proste, a nechť vás opožděné uštědření neuvede na scestí, jelikož k němu se dostanete pouze skrze plnění Alláhových příkazů.“

Proto je uštědření již stanoveno a předepsáno každému člověku, a jestliže se tato skutečnost usadí v srdci každého z nás, pak žádný muslim nepůjde špatnou cestou za hledáním obživy a peněz.

A jestliže si toto každý bude uvědomovat s jistotou:

  1. Nebude se uchylovat ke krádeži. V Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (sAs) řekl: „Alláh proklel zloděje, který krade vejce a bude mu useknuta ruka, a toho, který krade svěřenou věc, bude mu useknuta ruka.“ A tento slib se týká zloděje všeobecně, ať již okradl muslima či nemuslima.
  2. Nebude se uchylovat k úplatkářství. Jak bylo stvrzeno v sunnách At-Tirmidhího a Abú Dáwúda, podle vyprávění Abdulláha bin ‘Omara, Posel Alláha (sAs) řekl: „Alláh proklel toho, který podplácí, a který úplatek přijímá, a který je prostředníkem.“
  3. Nebude se uchylovat k lichvě. A Alláh popsal ty, kteří pracují s lichvou, že bude proti nim veden boj od Alláha a Jeho Posla, tak jak je uvedeno v súře 2 –„al Baqara“ - Kráva, ve verších 278-279: „Vy, kteří věříte, bojte se Alláha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími! Jestliže tak neučiníte, připravte se na válku od Alláha a posla Jeho. Jestliže však se kajícně obrátíte, pak vám zůstane váš kapitál, a nebudete tím škodit a nebudete tím poškozeni.“
  4. Nebude se uchylovat k podvodům v obchodování. A Posel Alláha (sAs) řekl: „Ten, kdo nás podvedl, není jedním z nás.“

A proto je třeba, aby každý muslim hledal svou obživou a uštědření, které mu Alláh stanovil, a to cestou Alláhem povolenou. A nelze jít za obživou a uštědřením cestou hříchů v podobě krádeže, úplatkářství, lichvy či podvodu. Vždyť Alláh stanovil uštědření a obživu každé živé bytosti rodící se na této zemi, nikoli pouze člověku, jak říká v súře 11 – „Húd“, ve verši 6: „A není na zemi živého tvora jediného, jehož obživa by od Alláha nezávisela, a On zná spočinutí jeho i složení jeho a to vše je v Knize zjevné zapsáno.“

Rozdíly v uštědření mezi lidmi

Jednou ze skutečností, kterou by si člověk měl uvědomit a přijmout ji, odevzdat se jí a věřit v ni, je Alláhovo rozhodnutí v rozdělování obživy a uštědření mezi lidmi, které je u každého jiné, a to z důvodu, které zná pouze sám Alláh. Alláh dává někomu více a někomu méně, jak říká v súře 17 – „al Isrá'“ - Noční cesta, ve verši 30: „Pán tvůj otevřenou rukou uštědřuje obživu anebo jí odměřuje, komu chce, neboť On dobře je zpraven o služebnících Svých a jasně zří.“

Tudíž znásobení uštědření v obživě a majetku muslimovi je zkouškou od Alláha, zda bude umět správně užívat svého velkého bohatství a majetku, zda bude z něj odvádět zakát - almužnu, zda bude z něj přispívat na dobré účely, nebo naopak, stane se z něj lakomec a bude se chovat hrdě a pyšně k ostatním. Tak je to i s tím, kterému se dostalo menšího uštědření. Bude to pro něj zkouška od Alláha, zda to přijme a bude trpělivý s tím málem, co mu Alláh uštědřil. Nebo naopak, bude se bouřit a říkat špatné věci a cítit závist a nespokojenost. Ale příkladný muslim je takový, který děkuje Alláhovi za takové velké uštědření majetku a bohatství a bude z něj odvádět to, co Alláh předepsal, stejně tak bude děkovat Alláhovi a bude trpělivý s tím málem, co mu Alláh uštědřil nebo s chudobou v pozemském životě.

Cesty ke znásobení uštědření v obživě a majetku

  1. Je třeba být zbožný a bohabojný a plnit veškeré Alláhovy příkazy a oddálit se od toho, co zakázal. Alláh říká v súře 65 – „at Taláq“- Rozvod, ve verších 2-3: „…A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko, a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. ..“
  2. Je třeba stále činit pokání a prosit o odpuštění. V sunnách Abú Dáwúda, Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo stále prosí o odpuštění, Alláh pro něj připravil z každé tíživé věci řešení, a z každé tísně východisko, a uštědřil mu obživu z místa, odkud s tím nepočítal.“
  3. Je třeba se stále snažit být v dobrém vztahu se svou rodinu a nerozcházet se s ní. V Sahíh Al-Buchárí podle vyprávění Anase ibn Málika, Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo si přeje uštědření a zanechání hezké vzpomínky po sobě, ať je stále ve spojení se svými blízkými.“
  4. Je důležité se spoléhat pouze a pouze na samotného Alláha a důvěřovat Mu v jeho uštědření. V sunnách At-Tirmidhího je stvrzeno podle vyprávění ‘Omara ibn al-Chattába (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: „Slyšel jsem Posla Alláhova (sAs) říkat: Když se budete spoléhat na Alláha, dáte mu plnou moc k vašemu uštědření, budete na tom stejně jako pták, který když vychází ráno hladový, vrací se večer nasycený z Alláhova uštědření obživy, které se mu od Něj dostalo.“

Milí bratři a sestry, zkuste se držet těchto čtyř zásad, ke kterým nám ukázal cestu sám Alláh a užívejte si jejich plodů v podobě povoleného, požehnaného a milého uštědření od Alláha Všemohoucího.