Užitek měsíce Muharram

Datum: 18. 02. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Je zvykem, že většina islámských svátků či období, které k nám přicházejí, přinášejí s sebou vždy nějaký užitek, který vede každého muslima k pokoře a uctívání a vzbudí srdce ospalích a duše těch, kteří polevili, a pohne s city věřících k pokoře a oddálení se od provinění a hříchů. A právě nyní prožíváme jeden z významných měsíců, a to měsíc Muharram, který patří k těm posvátným , jako Alláh řekl v súře 9 - "Et toube" - Pokání, ve verši 36: "Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé, .." A k těmto čtyřem posvátným měsícům patří měsíc Dhu El Qi'de , Dhu El Hidže, Muharram a měsíc Radžeb. Jsou to posvátné měsíce, jelikož zaujímají zvláštní místo u Alláha. V nich je zakázán boj a bitvy, dále nespravedlnost a křivda ve všech jejich projevech, ať se již jedná o nespravedlnost či křivdu člověka vůči sobě samému, a to skrze páchání hříchů a vin, nebo o křivdu vůči jinému člověku, jelikož i takovýmto druhem křivdy si člověk ubližuje sám sobě. A Alláh říká v jednom verši: "A neukřivděte v nich sobě samým. " Nespravedlnost a hříchy jsou zakázany v každé době, avšak ještě odpornějšími se stávají, když jsou páchány právě během těchto čtyř posvátných měsíců.

A nyní se opět vrátíme k měsíci Muharram a k užitku, který nám přináší. Je v oblibě v tomto měsíci držet nepovinný půst, jak bylo stvrzeno v Sahíh Muslimovi podle vyprávění Abu Hurejry, kdy Posel Alláhův (mír s ním) byl tázán: "Která modlitba je lepší než ta povinná a který půst je lepší po půstu v Ramadánu?" Odpověděl: "Nejlepší modlitba po povinné je modlitba během nejhlubší noci, a nejlepším půstem po měsíci Ramadánu je půst v Alláhově měsíci Muharram." Takže čím více muslim vykoná nepovinných půstů v tomto měsíci, tím více se mu podaří ukutečnit něco lepšího, které ho více přiblíži k Alláhovi.

Důležitost držení půstu v desátém dni "Ášúra" měsíce Muharram

Významným dnem v tomto měsíci, který pro nás také představuje zlatou příležitost, je také desátý den měsíce Muharram, ve kterém je zvykem držet půst. Tento den se k nám blíži a již zítra můžeme tuto příležitost využít k půstu. A v Sahíh El-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Ibn Abbáse (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: "Když Posel Alláhův (mír s ním) přišel do Medíny, viděl židy postit se den Ášury. Tak jim Posel Alláhův (mír s ním) řekl: Co je to za den, ve kterém držíte půst? Odpověděli: Toto je velký den, ve kterém Alláh zachránil Mojžíše a jeho lid a utopil faraóna a jeho lid. A tak se v něm začal Mojžíš postit jako dík Alláhovy, a proto my v něm držíme půst. Posel Alláhův (mír s ním) řekl: My máme větší právo a přednost na Mojžíše než vy. A tak se v tento den začal Posel Alláhův (mír s ním) postit a poručil ostatním činit totéž."

A v mnoha jiných výrocích se říká, že za půst v den Ášúry je odpuštěno za hříchy spáchané po celý minulý rok. V Sahíh Muslimovi podle vyprávění Abu Qatády, Posel Alláhův (mír sním) byl tázán na půst v den Ášúry a řekl: "Je za něj odpuštěno vše z minulého roku." A v jiném výroku říká: "Za půst v den Ášúry Alláh odpouští viny z minulého roku." A v jiném výroku se říká: "Kdo se postil v den Ášúry, Alláh mu odpustil celý rok."

A aby se odlišil půst muslimů od půstu židů v den Ášúry, Posel Alláhův (mír s ním) nabádal lidi, aby se postili také den předcházející nebo den následující za dnem Ášúry. V Sahíh Muslimovi podle vyprávění Ibn Abbáse (nechť je Alláh s ním spokojen) řekl: "Když se Posel Alláhův (mír s ním) postil den Ášúry a poručil ostatním se v něm postit, řekli: Je to den, který uctívají židé a křesťané! Posel Alláhův (mír s ním) řekl: Až nastane příští rok, inša Alláh se budeme postit v devátý den." A když nastal příští rok, Posel Alláhův (mír s ním) zemřel." A v jiném vyprávění Posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Odlište se od židů a postěte se devátý a desátý den."

Rozdělení půstu v den Ášúry

Podle všech dostupných výroků učenci došli k závěru, že půst v den Ášúry je rozdělen do tří stupňů podle rozsahu jeho splnění:

Proto bratři a sestry, nenechte si ujít tuto zlatou příležitost, za kterou se vám dostane velké odměny, jelikož všichni velice potřebujeme učinit něco dobrého a učitečného, a právě tyto následující dny nám to mohou umožnit. A prosíme Alláha, aby toto naše snažení od nás přijal.