Přímá stezka

Datum: 25. 02. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, je důležité, abychom všichni byli zbožní a pokorní k Alláhovi, jelikož tím se dovrší veškeré uštědření, Jeho slovo se sjednotí a náš národ vzkvete.

Štěstí člověka, jeho stabilita, rovnováha a pocit bezpečí v tomto životě se nejlépe uskuteční jeho sepjetím s islámskými hodnotami a chováním a jejich dodržováním. Proto ať jsme již kdekoli a v kterékoli zemi a pod kterýmkoli nebem, buďme na to hrdí. A pokaždé, když se muslim ocitne tváří v tvář nějakým nástrahám a pokušením, kterých je okolo nás mnoho, zvláště v této zemi, ihned se přimyká ke svému náboženství. A tyto nástrahy a pokušení mohou představovat skutečnou zkoušku naší víry od Alláha, ve které se odliší dobrý člověk od špatného a člověk kráčící přímou cestou od toho, kdo se od ní odvrací. Přímá stezka zůstává tím nejdůležitějším cílem pro každého muslima toužícího po Ráji po své smrti. Proto při každé modlitbě a prostraci žádáme Alláha nesčetněkrát, aby nás touto cestou obdařil, a to při čtení Otvíratelky Knihy - al Fátihy Jeho slovy: „Veď nás stezkou přímou.“ (al-Fátiha, verš 6). A Alláh nás neustále nabádá, abychom se ubírali právě touto cestou, když říká v súře 6 – „al-An‘ám“ - Dobytek, ve verši 153: „A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete bohabojní!“ Abdulláh bin Mas‘úd (nechť je Alláh s ním spokojen) řekl: „Posel Alláhův (sAs) nakreslil rukou čáru a poté řekl: „Toto je přímá cesta, cesta Alláhova.“ Poté nakreslil čáry od té první z prava a z leva a řekl: „To jsou cesty a na každé z nich je satan, který vás zve, abyste po nich kráčeli.“ A poté přečetl tento verš: „A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo, kráčejte po ní.“ A z vyprávění imáma Muslima podle vyprávění Sufjána bin Abdulláha (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: „Řekl jsem: Posle Alláhův, řekni mi nějaké rčení v Islámu, na které mi nemůže odpovědět nikdo jiný kromě tebe.“ Odpověděl: „Řekni, uvěřil jsem v Alláha, a poté jdi cestou přímou.“ A toto byla rada od Posla Alláhova (sAs) nám všem, která objasňuje skutečnou identitu, kterou bychom měli všichni mít a držet se jí v tomto životě, a tou je přímá stezka podle Alláhovy víry.

A tato stezka se opírá o dva hlavní body:

  1. Správné vedení srdce: Je velice důležité očistit svá srdce od nenávisti, závisti a zášti. Správný muslim kráčící přímou cestou je takový člověk, jehož srdce je zdravé a upřímné a s jeho pomocí se dostane v Den zmrtvýchvstání do Ráje, jak Alláh říká v súře 26 –„aš-Šu‘ará'“ - Básníci, ve verších 87 - 89: „A nezahanbi mě v den, kdy vzkříšeni budou. V den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí. Kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Alláhovi přijdou.“ A v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění al-Nu‘mána bin Bešíra, Posel Alláhův (sAs) řekl: „V těle se nachází „mudgha“ – hmota (orgán), když se napraví, napraví se pak celé tělo, a když se zkazí, zkazí se pak celé tělo, a tím je právě srdce.“
  2. Správné vedení smyslů: Je důležité, abychom se dobře starali o naše smysly a použili je pro uspokojení Alláha, jelikož jsou Jeho velkým uštědřením. Proto se táži, jak může muslim zneužívat tyto dary k páchání hříchů a vin? Proto by měl správný muslim kráčící přímou stezkou chránit tyto smysly před pokušením. Odvrátit svůj zrak a sluch od všeho zakázaného a svůj jazyk použít výhradně k vyřčení pouze toho dobrého, jelikož lež, pomluva a poranění citů rozhněvají Alláha. V sunnách an-Nisáího podle vyprávění Abú Hurajry, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Muslim je ten, kdo se svým jazykem a rukou nedotkl muslimů." A tak může každý muslim uskutečnit tuto přímou stezku právě ochranou svých smyslů, které budou v Den zmrtvýchvstání svědčit o svém majiteli. A Alláh o tom říká v súře 41 – „Fussilat“ - Byly učiněny srozumitelnými, ve verších 19 - 21: „A v den, kdy nepřátelé Alláhovi budou u Ohně pekelného shromážděni, budou na skupiny rozděleni. A když pak k němu přijdou, bude proti nim svědčit sluch a zrak i kůže jejich o tom, co činili. A zeptají se kůží svých: Proč proti nám svědčíte?“ I odvětí: „Alláh, jenž věci každé promluvit dává, nám slovo udělil a On poprvé vás stvořil a k Němu budete navráceni.“ A v súře 36 – „Já Sín“, ve verši 65 Alláh popisuje postoj lidských smyslů vůči jejich majitelům v Den zmrtvýchvstání a říká: „Dnes ústa jejich zapečetíme, však budou mluvit jejich ruce a svědčit jejich nohy o tom, čeho ze špatnosti nabyli.“

Praktické prostředky k dosažení příme stezky v tomto životě

Nyní žijeme v takové době a prostředí, které vyžaduje velké úsilí a námahu k dosažení této přímé cesty a k upevnění ve víře, jelikož se nacházíme v zemi, kde se množí nástrahy a pokušení na každém kroku. Proto bych rád uvedl některé praktické prostředky, které nám pomohou k této přímé cestě.

  1. Je velice důležité si hledat správné a upřímné přátele, kteří nám pomohou a připomenou, když zapomene. V Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Músy al-Aš‘ariho, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Příklad dobrého společníka a špatného společníka je jako příklad toho, který drží „misk“ a polykače ohně. Ten, který drží „misk (musk)“, buď tě navoni nebo z něj ucítíš krásnou vůni, a polykač ohně ti buď spálí tvé šatý, nebo z něj ucítíš špatný zápach.“ A v sunnách Abú Dáwúda a at-Tirmidhího podle vyprávění Abú Hurajry, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Člověk je ve víře svého nejbližšího. Ať se každý z vás rozhlédne, kdo je jeho nejbližší."
  2. Je velice důležité si vybrat za manželku dobrou a zbožnou muslimku, která pomůže svému muži pevně se držet své víry a přímé cesty, jak nám radil Posel Alláhův (sAs), když řekl: „Vyber si tu zbožnou, a to je výběr nejlepší.“
  3. Je důležité neustále konat dobré skutky. A když se muslim dopustí nějakého přečinu, je dobré to odčinit dobrými skutky a upřímným pokáním a prosbami o odpuštění. Existuje jedna rada Posla Alláhova (sAs), kterou dal Mu‘ádhovi bin Džabalovi, když řekl: „Buď bohabojný a zbožný kdekoliv budeš a špatné činy následuj těmi dobrými, které je smažou, a jednej s lidmi se vznešeným chováním." A Alláh říká v súře 11 – „Húd“, ve verši 114: „A dobré skutky věru rozptylují špatné..“
  4. Je důležité znát skutečnou pravdu o našem pozemském životě, který není nekonečný. Je pouze přechodným místem, a proto se nenechte zmást jeho lákadly. A Alláh říká v súře 57 – „al Hadíd“ - Železo, ve verši 20: „Vězte, že život pozemský je pouze hra a zábava, marná okrasa, vzájemné vychloubání mezi vámi a soupeření v rozmnožování majetku a dětí.“

Jaké výsledky nám přímá stezka přináší?
Výsledek je vskutku velký a větší je její odměna, kterou pociťuje věřící v pozemském životě, a to bezpečím, pohodlím a láskou lidí k němu, a po smrti nekonečný život v Ráji. A Alláh o tom říká v súře 41 – „Fussilat“ - Byly učiněny srozumitelnými, ve verši 30: K těm pak, kdož říkali: „Pánem naším je Alláh“, a potom se přímo ubírali, andělé sestoupí hovoříce: „Nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z Ráje, jenž byl vám přislíben!“ A na závěr prosíme Alláha o přímou stezku pro nás pro všechny, jelikož On je na blízku a naše prosby vyslyší.