Přijetí dobrých skutků Alláhem

Datum: 04. 03. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, je důležité, abychom všichni byli zbožní a pokorní k Alláhovi a snažili se vykonat co nejvíce dobrých skutků, jelikož skrze ně se muslim posílí v tomto životě a následně ho pak po smrti dovedou do Ráje. A právě dobrý čin či skutek Alláh spojil s vírou, jelikož s ním je přijato pokání a smazány předchozí hříchy, jak Alláh říká v súře 25 - "al-Furqán" - Spásné zjevení, ve verši 70: "Kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh Odpouštějící je a Slitovný."

Dvě důležité podmínky k přijetí dobrého skutku

  1. Je důležité, aby dobrý skutek byl učiněn upřímně a s láskou k Alláhovi.
  2. Dobrý skutek musí být vykonán v souladu s tím, co nám předepisuje Korán a sunna Posla Alláhova (sAs).

Je nezbytné, aby každý muslim dodržoval tyto dvě podmínky při konání dobrého činu, pokud chce, aby byl čin přijat Alláhem, a zároveň se musí vyvarovat přestupků, které mohou být nebezpečné a jejich výsledkem je pak ztráta odměny za veškerou vynaloženou námahu. A abychom se mohli takovýchto chyb vyvarovat, uvedeme si některé z nich.

Přestupky a chyby, které znemožňují přijetí našich dobrých skutků

  1. Neustálé páchání hříchů a provinění po vykonání dobrých skutků. Jak jsme si minule uvedli, špatné činy, za kterými budou následovat ty dobré, smažou ty špatné, jak Alláh řekl v súře 11 - "Húd", ve verši 114: "A dobré skutky věru rozptylují špatné.." A naopak, jestliže po dobrých skutcích následují hříchy a provinění, muslim pak ztrácí odměnu za ty dobré, které učinil. A Alláh o tom říká v súře 47 - "Muhammad", ve verši 33: "Vy, kteří věříte! Poslouchejte Alláha a poslouchejte Posla Jeho a nečiňte nicotným konání své!" Imám at-Tabarí vysvětluje tento verš takto: Nečiňte svými hříchy a neuposlechnutím Alláha a jeho Posla své dobré skutky neplatnými. Proto si všichni dejme pozor, jak na malá, tak i na velká provinění a hříchy, jelikož jsou příčinou zla v pozemském i posmrtném životě. A takové počínání znemožňuje přijetí dobrých skutků Alláhem a veškeré úsilí, které muslim vynaložil, je pak neplatné, i kdyby se jednalo o hřích, který byl spáchán daleko od zraků lidí. Stále je zde někdo, kdo neusíná a neustále vidí naše činy, a tím je Alláh Všemohoucí, který je zpraven o všem, co lidé konají a budou za to souzeni. Proto buďme obezřetní před pácháním hříchů obecně, a zvláště pak před těmi spáchanými daleko od zraků lidí, jelikož v samotě k nim dochází nejčastěji. V sunnách Ibn Mádži podle stvrzeného výroku Thaubána (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (sAs) řekl: "Vím o lidech, kteří přijdou v Den zmrtvýchvstání se svými dobrými skutky, čistými a velikými jako hora Tuháma a Alláh je rozpráší. Thaubán řekl: Posle Alláhův, popiš nám je, možná budeme jedni z nich, a my o tom nevíme. Řekl: Ano, jsou to vaši bratři a patří k vám, a berou si z noci to, co vy si z ní berete, avšak když se ocitnou daleko od zraků lidí, porušují to, co Alláh zakázal."
  2. Nevíra v Alláha a opuštění Islámu. Je mnoho veršů, které říkají, že ten, kdo se rouhal a opustil své náboženství a zemřel také tak, jeho činy a majetek přišly nazmar a čeká ho špatný konec. A Alláh se o tom zmiňuje v súře 2 - "al-Baqara" - Kráva, ve verši 217: "Proto ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i Onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou." A v súře 5 - "al-Má'ida" - Prostřený stůl, ve verši 5 říká: "A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí."
  3. Přidružování k Alláhovi: má více podob: slovem, činy či domněnkou. Tímto tématem se budeme zvlášť zabývat v jiném samostatném kázání. Je důležité však ještě zmínit, že právě přidružování k Alláhovi je dalším důvodem ke znemožnění přijetí dobrých skutků, jak Alláh řekl v súře 39 - "az-Zumar" - Skupiny, ve verších 65 - 66: "A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: "Věru, budeš-li přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. Naopak, Alláha uctívej a buď jedním z vděčných!"
  4. Předstírání je také jedním z jevů skrytého přidružování a znamená, že člověk svým činem si žádá chvály a obdivu druhých, a to nejen ruší odměnu a přijetí dobrého skutku, ale také je znakem pokrytectví, a o tom Alláh říká v súře 4 - "an-Nisá'" - Ženy, ve verších 142 - 143: "Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když zvedají se k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Alláha jen nepatrně, váhajíce mezi obojím, nepřiklánějíce se ani k těm, ani k oněm. A komu dal Alláh zbloudit, tomu ty cestu nenajdeš!" A v knize imáma Ahmeda, podle vyprávění Abú Sa‘ída al-Chadrího, Posel Alláhův (sAs) řekl: "Chcete, abych vás zpravil o tom, z čeho mám největší strach o vás, více než před falešným Mesiášem? Řekli: Ano. Řekl: Skryté přidružování: Muž se zvedne a zkrášlí svou modlitbu před zraky ostatních mužů."
  5. Jednou z věcí, které znemožňují přijetí dobrých skutků Alláhem, jsou výčitky těm, kterým jsme pomohli či se k nim chovali dobře. Alláh varoval ty, kteří dávají almužny a pak je vyčítají ostatním a ukázal, že takové počínání činí odměnu za tento skutek neplatný, jak řekl v súře 2 -"al-Baqara" - Kráva, ve verši 264: "Vy, kteří věříte, nezmařte almužny své výčitkami a špatností jako ten, kdo rozdává ze jmění svého z licoměrnosti před lidmi, aniž uvěřil v Alláha a den Soudný." A v Sahíh Muslimovi podle vyprávění Abú Dharra al-Ghafárího (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (sAs) řekl: "Tři druhy lidí, se kterými Alláh nepromluví v Den zmrtvýchvstání a ani na ně nepohlédne a ani je neodmění a čeká je bolestné utrpení. Tuto větu opakoval třikrát. Abú Dharr řekl: Zklamaní budou a ztrátu utrpí, kteří to jsou, Posle Alláhův? Řekl: Muž, který nosí dlouhé oblečení pod kotníky, člověk, který vyčítá, a ten, který prodává své zboží a lživě přísahá, aby lidé kupovali.

A na závěr milí bratři a sestry, jestliže si přejete, aby váš dobrý skutek byl přijat Alláhem, vykonejte ho věrně a s upřímností k Alláhovi a nečiňte ho marným jakýmkoliv hříchem a následujte radu Posla Alláha (sAs), který řekl: "Kdo vykonal jakýkoliv čin mimo našich příkazů, nebude to od něj přijato. (vyprávěl Muslim) Zároveň bych rád připomněl, abyste se vyvarovali pěti zmíněných přestupků, jejichž důsledkem pak muslim ztrácí svou odměnu, aniž by to tušil. Prosíme Alláha, aby učinil naše výroky a činy upřímné a věrné Jemu, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.