"Šúra" – porada v Islámu

Datum: 18. 03. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, buďte zbožní, pokorní a pevní ve svém náboženství, tak jak vám poručil Alláh. Dnes si povíme něco o pevném a důležitém základu, o který se opírá Islám, a tím je "šúra" neboli česky porada, jež je také hlavním prostředkem k úspěchu a vzkvétání společnosti.

Co znamená "šúra"?
"Šúra" znamená vyslechnutí si názorů těch, kteří jsou vyzbrojeni znalostmi a zkušenostmi v té určité věci k docílení pravdy.

Důkazy existence "šúry" v Islámu
"Šúra" je ryze islámská instituce, na kterou poukázaly verše Koránu a byla stvrzena činy Posla Alláhova (mír s ním) a jeho společníků. Alláh v súře 3 - "Áli ‘Imrán" - Rod ‘Imránův, ve verši 159 řekl: "Díky milosrdenství Alláhovu jsi byl k nim shovívavý, kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti." A v tomto verši vidíme, že jde o přímý Alláhův příkaz Poslu Alláhovu (sAs), aby používal "šúru" při řešení různých situací a problémů, i přesto, že mu Alláh posílal zjevení. Tento příkaz je však zde proto, aby se muslimové naučili používat "šúru" v běžném životě v jakékoliv době, čase a místě. Alláh vyzkoušel své věřící a poručil jim pracovat se zásadami "šúry" a v súře 42 -"aš šúra" - Porada, ve verši 38 řekl: "A pro ty, kdož Pánu svému odpovídají a modlitby své dodržují a záležitosti své na základě porady mezi sebou vyřizují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají." V tomto verši si všimněme, že Alláh spojuje modlitbou, jakožto jeden z nejdůležitějších pilířů Islámu po "šahádě", s praktikování "šúry", což poukazuje na její důležitost, vždyť je po ní pojmenovaná celá súra v Koránu. Abú Hurajra (nechť je Alláh s ním spokojen) řekl: "Neviděl jsem nikoho, kdo by se více radil se svými společníky, než byl Posel Alláhův."

Příklady praxe "šúry" v životě Posla Alláhova (mír s ním) a jeho společníků

 1. V bitvě u "Chandaqu" - příkopové bitvě, vojska nevěřících z Qurajšovců se spolu se svými spojenci chystala zaútočit na muslimy v Medíně a jejich počet mnohonásobně muslimy převyšoval. Posel Alláhův (sAs) se o tom dozvěděl a svolal své společníky na poradu. Jeden ze společníků, Salmán al-Fárisí (nechť je Alláh s ním spokojen), navrhl vykopat hluboký příkop v místech předpokládaného útoku, a tím tak znemožnit nepříteli přístup k Medíně. A tak započala práce na kopání příkopu, na kterém se vlastníma rukama společně se svými společníky podílel i Posel Alláhův (sAs). Poté se s nimi vydal na střetnutí s nepřáteli a všichni zaujali místa za příkopem, který tak znemožnil nepříteli přístup do Medíny. Tato bitva byla velkým vítězstvím pro muslimy a Alláh se o tom zmiňuje v súře 33 -"al-Ahzáb", Spojenci, ve verších 9 - 11: "Vy, kteří věříte! Pomněte dobrodiní Alláhovo vůči vám, když vojska táhla proti vám a poslali jsme proti nim vichřici a vojska neviditelná. A Alláh jasně viděl, co jste dělali, když proti vám táhli zdola i shora, když zraky vaše se strachem zakalily a srdce vám stoupla do hrdel a když jste měli o Alláhu domněnky různé. A byli tam tehdy věřící podrobeni zkoušce a byli otřeseni silným otřesem."

 2. Abu Bakr as-Siddíq (nechť je Alláh s ním spokojen) dal radu Chálidu ibn Walídovi, který se chystal utkat v boji s odpadlíky od víry, když mu řekl: "Poraď se s těmi společníky, kteří jsou s tebou, Alláh tě učiní úspěšným skrze jejich rady."

 3. A co řekl ‘Omar ibn al-Chattáb (nechť je Alláh s ním spokojen), když ho pobodal madžuský zrádce Abú Lu'lu'a a ‘Omar pocítil, že k němu příchází smrt a bylo mu řečeno: "Jmenuj svého nástupce, chalífo věřících." A tak vyjmenoval šest mužů, kteří se měli sejít na poradu a řekl: "Nevidím nikoho, kdo by si to zasloužil více než tihle muži, protože Posel Alláhův (sAs) byl s nimi spokojen, než zemřel." A poté vyjmenoval členy "šúry", a to ‘Uthmána ibn ‘Affána, ‘Alího ibn Abí Táliba, ‘Abdurrahmána bin ‘Aufa, Sa‘ada bin Abu Waqásse, Talhu bin ‘Ubajdulláha a Zubajra bin al-Awáma." A tak se po smrti ‘Omara ibn al-Chattába všichni tito společníci sešli, radili se a nakonec vybrali ‘Uthmána ibn ‘Affána (nechť je Alláh s ním spokojen) jako chalífu muslimů.

Jaký užitek přináší praktikování "šúry" pro společnost?
Jakákoli společnost, která využívá "šúru", z toho bude mít mnoho užitku a dosáhne také úspěchu. K těmto užitkům patří například:

 1. Posílení vzájemných laskavých vztahů mezi nadřízenými a podřízenými. Nadřízený, který se obrací o pomoc a radu ke svým podřízeným, jim tak dává pocit úcty a hodnoty a naopak jejich úsilí a snaha se v práci zvýší.

 2. Skrze "šúru" se vynoří talent a obratnost vhodné pro danou práci.

 3. Vyjádření různorodých názorů vede k lepšímu a úspěšnějšímu plnění daných úkolů.

 4. Dělení zodpovědnosti mezi všemi členy. Takže v případě neúspěchu či chyby nepadne vina na jediného člověka, ale zodpovednost na celou skupinu. A stejně je tomu tak při dosažení úspěchu, který ponesou také všichni společně.

 5. Pomoc a rada nadřízenému přináší úspěch při plnění daných úkolů. Rada je jedním ze základních rysů Islámů, jak bylo stvrzeno ve výroku: "Náboženství je rada." A imám ‘Alí ibn Abí Tálib (nechť je Alláh s ním spokojen) shrnul užitek "šúry" ve svém výroku, když řekl: "Šúra má sedm charakteristických rysů:

Oblasti uplatnění "šúry"
Princip "šúry" se nevztahuje na určité místo či osobu a můžeme říct, že žádný člověk se na tomto světě se neobejde bez ní, například:

 1. Uplatnění "šúry" při výběru životního partnera. Je obvyklé, že každý muž i žena se radí s okolím ještě předtím, než uzavřou manželství. Vypravuje se, že Fátima bint Qais (nechť je Alláh s ní spokojen) přišla za Poslem Alláhovým (sAs) se s ním poradit ohledně svého sňatku, když ji požádali o ruku Mu‘áwija a Abu Džahm. Posel Alláhův (sAs) jí řekl: "Mu‘áwija je lotr a nevlastní nic, kdežto Abu Džahm nikdy nepustí z ruky svou hůl. (v tehdejší době tento výraz znamenal bití ženy)" Poté jí ještě řekl: "Vdej se za Usámu bin Zajda." A tak vidíme, že uplatnění "šúry" je jedním z důležitých ukazatelů úspěšného manželství, kde obě dvě strany plní své povinnosti jeden vůči druhému. Manžel, který se radí se svou ženou v otázkách chodu domácnosti neztrácí svou důstojnost nebo svou osobnost, a tak je tomu i naopak. V dnešní době se mnoho manželských párů rozvádí právě kvůli neschopnosti vyslechnout si radu té druhé strany a tvrdohlavému přesvědčení o svém názoru, i když se jedná o špatný názor. A tak místo aby se problém vyřešil, dojde k rozchodu obou stran.

 2. Při výběru vhodného studijního oboru. Student, který stojí před vážným rozhodnutím, který obor si má vybrat, aby mu vyhovoval podle jeho vlastního zájmu a zvážil jeho klady i zápory. Proto je nutné, aby se obrátil o radu k tomu, kdo již před ním tento obor studoval a zeptal se ho na jeho zkušenosti.

 3. Také se setkáváme se "šúrou" v práci vedoucích pracovníků, obchodníka ve svém podniku a lidí, kteří plánují zahájit nějaký projekt, do kterého vkládají kapitál. Ti všichni se bez "šúry", tedy porady nemohou obejít.

Důležitá upozornění týkající se "šúry"

 1. Je mnoho povinností v uctívání a jednání, které Alláh stanovil přesně a které se opírají o Korán a Sunnu a nelze v nich uplatnit "šúru", jako například v otázce manželství s nevěřící ženou, která se nehlásí k žádné víře. Takový sňatek Alláh zakázal.

 2. Je důležité, abychom si vybrali toho správného člověka, od kterého žádáme radu. Je třeba, aby byl dobrým muslimem, důvěrným a pravdomluvným, moudrým a zkušeným v té věci, ve které chceme poradit a nebál se říci pravdu a čelit obviněním či výčitkám ostatních.