Každodenní činnost

Datum: 01. 04. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Velice často se stává, že víra (ímán) muslimů oslabuje, a to díky okolnostem, událostem, nástrahám a pokušením, které je v životě potkají. Jako například nemoc, chudoba, život daleko od domova, ztráta blízkých, starosti a potřeby rodiny a dětí spojené s hledáním zaměstnání atd. A právě při těchto každodenních jevech doprovází věřícího smutek a starosti, které pak vedou k poklesu víry a uctívání Alláha. Je velice nebezpečné, aby toto vše prožíval muslim úplně sám bez opory. Je důležité, aby byl neustále ve spojení s Alláhem, a to skrze konání některých nepovinných druhů uctívání, aby se jeho víra upevnila a vzrostla.

Prorokovi společníci byli nejdůslednějšími ze všech lidí v tomto směru a podporovali se a povzbuzovali se navzájem právě v konání těchto nepovinných druhů uctívání během jejich každodenního života plného starostí. A my jsme ti, kteří tuto podporu potřebují i proto, že žijeme v nemuslimské společnosti, kde je více nástrah a pokušení. Pojďme se vzájemně pozvat alespoň jednu hodinu denně ke konání nepovinného uctívání, a to po splnění těch povinných, které nám pomůže zdolávat každodenní problémy a starosti v životě. Tuto hodinu je možno rozdělit na několik částí během dne a zároveň během nich střídat různé druhy uctívání, jako je nepovinná modlitba, čtení Koránu nebo připomínání si Alláhova jména – (dhikr).

K druhům nepovinného uctívání, které je možno konat během dne a za které se každému dostane odměny a přitom nezaberou více než jednu hodinu denně patří:

  1. Čtení súry "al-Wáqi‘a" - Nezvratná událost každou noc. V sunnách Al-Bajhaqího podle vyprávění ‘Abdulláha bin Mas‘úda, Posel Alláhův (sAs) řekl: "Kdo přečetl každou noc súru "al-Wáqi‘a", žádné neštěstí ho nepotká." Čtení této súry, milí bratři a sestry, vám zabere pouhých 10 minut a je to rada každému, kdo se obává chudoby a starostí spojených s ní.

  2. Čtení súry "al-Mulk" - Království. V jednom výroku Posel Alláhův (sAs) řekl: "V Koránu je súra o třiceti verších, jež prosila za jednoho muže, až mu bylo odpuštěno (Alláhem) a tou je - Požehnán buď ten, v jehož rukou je království".A v sunnách At-Tirmidhího podle ‘Abdulláha bin ‘Abbáse, Posel Alláhův (sAs) řekl: "Súra Království je záchranou před utrpením v hrobě." Čtení této súry vám zabere pouhých 5 minut a její odměnou je odpuštění hříchů a záchrana před utrpením v hrobě.

  3. Čtení súry "Já Sín". V sunnách byl stvrzen výrok podle vyprávění Mu‘qila bin Yasára, ve kterém Posel Alláhův (sAs) řekl: "Já Sín je srdcem Koránu, kdyby ji četl služebník, který si přeje Alláha a Ráj, budou mu jistě odpuštěny jeho hříchy." Čtení této súry zabere pouhých 15 minut a odměnou za ně je odpuštění hříchů.

  4. Vykonání 12 nepovinných rak‘a během dne a noci. V jednom výroku Posel Alláhův (sAs) řekl: "Kdo vykonal 12 rak‘a pro Alláha navíc a dobrovolně kromě povinných během dne a noci, Alláh mu za to postavil dům v Ráji." Tyto rak‘y je možno rozdělit během dne a zaberou také pouhých 15 minut.

  5. Znásobit prosbu o odpuštění. Vypravuje se, že Posel Alláhův (sAs) prosil o odpuštění denně 70 krát a v jednom výroku se říká zase 100 krát. Posel Alláhův (sAs) ve svém výroku řekl: "Kdo neustále prosil o odpuštění, Alláh mu ulehčil každou starost a učinil východisko z každé těžkosti a obdaroval ho, odkud to nečekal." A k vyslovení prosby o odpuštění 100 krát nám postačí pouhých 5 minut.

  6. Pomodlit se modlitbu "ad-duhá", to jest dopolední modlitbu, která je stvrzenou sunnou a Posel Alláhův (sAs) ji pravidelně konal. Čas pro její vykonání začíná asi půl hodiny po východu slunce a trvá do polední modlitby - "salát adh-dhuhr". Bylo stvrzeno v Sahíh Muslim podle vyprávění Abú Dharra, že Posel Alláhův (sAs) řekl: "Když se ráno člověk vzbudí, má možnost získat tolik odměn, kolik má v těle kostí: za každý tasbíh – "subhána Alláh" (oslavu Alláha) má odměnu, a za každý tahmíd - "alhamdulilláh" (chválu Alláha) odměnu, a za každý tahlíl - "lá iláha illa Alláh" - odměnu, a za každý takbír – "Alláhu akbar" (vyzdvižení velikosti Alláha) má odměnu, a za každou radu k vykonání dobra odměnu, a za každou radu k oddálení se od špatností odměnu, a k tomu všemu se pomodlit dvě rak‘y dopoledne." A toto uctívání vyžaduje pouhých 5 minut denně.

  7. Pravidelné připomínání si Alláha - "dhikr" a to slovy: "subhán Alláh wa bi hamdih" 100 krát denně a odměnou je, jak bylo stvrzeno v jednom výroku, odpuštění hříchů muslimovi, i kdyby jich bylo tolik, jako je mořské pěny. A tento "dhikr" zabere také pouhých 5 minut denně.

Milí bratři a sestry, jsme zvyklí plánovat si pro sebe i své děti vše v našem každodenním životě. Máme stanovený čas na práci, na studium, nákup, na jídlo, čas na sport a sledování televize a práci na počítači atd. A opravdu se nesluší, abychom zapomněli vyčlenit si pár minut, které bychom měli prožít s Alláhem, a to skrze konání stvrzených nepovinných druhů uctívání, které nás ochrání, naše duše nasytí a naši víru znásobí. Alláh říká v súře 8 -"al-Anfál" - Kořist, ve verši 2: "Věřícími jsou věru ti, jichž srdce se zachvívají, když Alláha je vzpomínáno, a jichž víra se znásobí, když přednášena jsou jim Jeho znamení, a na Pána svého spoléhají." A v tomto kázání jsme vám předložili rozličné druhy stvrzeného a nepovinného uctívání a každý z nás se může obrátit na Alláhovu Knihu a sunnu Posla Alláhova (sAs) a vybrat si a kombinovat různé druhy nepovinného uctívání či přidat navíc podle možností, které mu Alláh poskytne. Avšak nejdůležitější je pravidelné konání toho všeho a prosíme Alláha o přijetí našich skutků.