Alláhovo sledování

Datum: 08. 04. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, jednou z věcí, které pohánějí srdce všech muslimů ke zbožnosti a pokoře k Alláhovi, k vykonání dobrých činů a oddálení se od špatností, je pocit přítomnosti Alláha při každém našem činu, ať je to slovo, postoj či chování. Vědomí, že Alláh je stále přítomný a stále nás pozoruje, činí nás lepšími muslimy, i kdybychom byli o samotě. Alláh říká v súře 4 - an-Nisá' - Ženy, ve verši 1: "…neboť Alláh zajisté nad vámi je pozorovatelem." A každý člověk bude odměněn za svá slova a činy, jak Alláh říká v súře 99 - "az-Zalzala" - Zemětřesení, ve verších 7-8: "A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je." Takže každý čin, jak malý, tak i velký, má každý zapsán ve svých listech činů detailně a bude se za něj zodpovídat před Alláhem, jak říká v súře 18 - "al-Kahf" - Jeskyně, ve verši 49: "A předložena bude Kniha každého a uvidíš provinilé v obavách z toho, co v ní je obsaženo. A řeknou: "Běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopominula?" A naleznou před sebou vše, co dělali, a neošidí Pán tvůj z nich jediného." A stane se, že člověk upadne do hříchů a provinění natolik, že zapomene, že by vůbec nějaké pokání měl učinit a v Den zmrtvýchvstání jsou mu pak předloženy všechny jeho hříchy, na které si pro jejich velké množství ani nepamatuje a je poté překvapen. Existuje jeden verš v Koránu, který když byl čten, mnoha dobrým muslimům se přitom začalo chvět tělo a jejich oči slzely do té míry, že někteří upadali do bezvědomí. Tento verš je ze súry 39 - "az-Zumar" - Skupiny a říká se v něm: "Tehdy se jim objeví od Alláha to, s čím vůbec nepočítali." (47) Proto hlavním důvodem k oddálení se od hříchů v tomto životě je uvědomění si přítomnosti Alláha Všemohoucího, jak pozoruje každým náš čin. A jestliže se hřešící muslim obává a stydí se setkat se svými příbuznými či přáteli kvůli svému hříchu, měl by si uvědomit, že Alláh má největší právo a přednost, aby se před ním styděl.

Za vlády chalífy Omara ibn al-Chattába (nechť je Alláh s ním spokojen), jedna žena prodávající mléko poručila dceři smíchat mléko s vodou a poté ho měla prodat lidem. Chtěla tak získat větší zisk. Její dcera jí na to řekla: "Co by s námi bylo, kdyby se o tom dozvěděl "amír al mu'minín" Omar ibn al-Chattáb?" Matka jí na to odpověděla: "Ale "amír al mu'minín" nás nevidí. Dcera jí na to odpověděla: "Jestliže nás on nevidí, pak nás Jeho Pán vidí." (Tím mínila, že Alláh je vidí.) A toto je příklad správné muslimky, která si uvědomuje, že Alláh je přítomný a stále ji sleduje.

Je velice důležité, aby si každý muslim uvědomil, že nás Alláh neustále pozoruje ve všech sférách života, jako například:

  1. V oblasti uctívání: Je důležité vykonat modlitbu co nejlépe a s pocitem pokory a poníženosti k Alláhovi a není možné odmodlit modlitbu jen tak na rychlo, jelikož pak bude za každého svědčit a říkat, "Alláh tě neochrání stejně tak, jako jsi neochránil mne". Když ji ale splníme tak, jak máme, bude za nás svědčit a řekne, "Alláh tě ochrání stejně tak, jako jsi ochránil ty mě".

  2. V oblasti jednání s lidmi: Prodej, nákup, spoluvlastnictví, půjčka atd., vše toto lze vykonat s úspěchem, jestliže si uvědomíme, že nás při naší práci Alláh pozoruje, a tudíž nebudeme naslouchat těm, kteří se obohacují neprávem na úkor druhých, či podvádějí a lžou. Jestliže se tato skutečnost usadí v každém z nás, pak očistí naše srdce a společnost od podvodů a špatností. A zde bych chtěl upozornit všechny muslimy, kteří se obohatili a nahromadili majetek ze zakázaného obchodu či podvodným způsobem, aby si pospíšili a zbavili se tohoto majetku ještě v tomto životě, než je bude následovat do pekla v Den zmrtvýchvstání.

  3. V oblasti mezilidských vztahů: Jedná se zvláště o vztahy v rodině. Je důležité, abychom ve výchově svých děti byli pokorní k Alláhovi a věděli, že nám byly svěřeny do péče a že budeme tázáni ohledně nich v Den zmrtvýchvstání, jak je uvedeno ve výroku: "Všichni jste pastýři a všichni jste zodpovědni za své ovečky." Alláh Všemohoucí říká v súře 66 - "at-Tahrím" - Zákaz, ve verši 6: "Vy, kteří věříte! Střežte sebe i rodiny své před Ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení."

Dále se jedná také o vztahy mezi musimy vůbec, kdy je důležité očistit svá srdce od zášti, závisti a nenávisti vůči ostatním. Jeden z důvodů neúspěchu jakékoli společnosti tkví právě v nedorozumění, rozkolech a hádkách, a Alláh nás před těmito věcmi varoval slovy v súře 8 - "al-Anfál" - Kořist, ve verši 46: "Poslouchejte Alláha a Posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť Alláh stojí na straně trpělivých!" Naopak úspěch a rozkvět společností se vždy uskutečňuje v atmosféře jednoty, soudružnosti, lásky a odpuštění. Jestliže si každý muslim uvědomí, že ho Alláh pozoruje, stane se z něj člověk čistého a zdravého srdce, který je vřelého charakteru a ve svých činech, slovech a postojích je vždy vyrovnaný, jelikož to považuje za svěřenou povinnost, za kterou se bude zodpovídat. Uvědomování si této skutečnosti je základním prostředkem k dosažení úspěchu každého muslima v pozemském i posmrtném životě.