Mešita Al-Aqsá je v našich srdcích

Datum: 15. 04. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, buďme zbožní a pokorní k Alláhovi, jelikož skrze toho se Jeho milost dovrší a slovo sjednotí a národ muslimský zvítězí. Dnes se v našem setkání přemístíme naším srdcem i duší do mešity Al-Aqsá, první Qibly (směr modlitby) a třetí posvátné mešity. Místo, do kterého byl přenesen prorok Muhammad (sAs) a ve kterém se jako imám pomodlil s ostatními proroky a ze kterého se uskutečnila jeho cesta nanebevstoupení, jak Alláh říká v súře 17 - al-Isrá' - Noční cesta, ve verši 1: "Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru Slyšící je a Jasnozřivý."

V těchto těžkých chvílích je mešita Al-Aqsá ohrožována sionisty, kteří ji chtějí napadnout a zničit. Mešita Al-Aqsá je v nebezpečí a srdce věřících jsou stále ve spánku, i když tato hrozba neustále pokračuje. A z tohoto místa bych rád vyjádřil své poděkování a úctu tisícům věrným z palestinského lidu, kteří minulou neděli vyšli na náměstí Al-Aqsá, aby tuto posvátnou mešitu bránili svým tělem i duší před útoky sionistů. A každý muslim cítí vděčnost k těmto hrdinům, jelikož mešita Al-Aqsá je a vždy zůstane neoddělitelnou součástí identity každého muslima v každém koutu světa, a to z těchto následujících důvodů:

  1. Mešita Al-Aqsá je první mešitou po Posvátné mešitě v Mekce, která byla postavena na zemi. V Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi je vyprávění Abú Dharra, který řekl: "Řekl jsem: Posle Alláhův, která mešita byla první postavena na zemi? Řekl: "Posvátná mešita" (v Mekce). Řekl jsem: A která potom? Řekl: "Mešita nejvzdálenější (Al-Aqsá)". Řekl jsem: Jaký byl časový rozdíl mezi nimi? Řekl: Čtyřicet let."

  2. A jelikož Al-Aqsá je jednou ze tří velkých mešit, vřele se doporučuje každému muslimovi přidat k pouti do Mekky i pouť do této mešity, jak bylo stvrzeno v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Posel Alláhův (sAs) řekl: "Pouze do třech mešit k putování se pečlivě připravuje: do mešity Posvátné, do mé mešity a mešity Al-Aqsá."

  3. Pro její velikost modlitba v ní se rovná pěti stům modlitbám, jak bylo stvrzeno v At-Tabaráním a v Sahíh Ibn Chuzajma podle vyprávění Abú Ad-Dardáa (nechť je Alláh s ním spokojen), že Posel Alláhův (sAs) řekl: "Modlitba v Posvátné mešitě se rovná 100 tisíci modlitbám, a modlitba v této mé mešitě (míní v Medíně) se rovná jednomu tisíci modlitbám, a modlitba v mešitě Al-Aqsá se rovná pěti stům modlitbám."

A právě z těchto důvodů zůstává tato mešita v srdci každého muslima jedním z nejposvátnějších míst. Proto prosíme Alláha Všemohoucího, aby nás shromáždil, stejně tak jako dnes na tomto místě, v mešitě Al-Aqsá k vykonání společné modlitby co nejdříve.

A aby se toto naše přání uskutečnilo, měli bychom dodržovat následující body:

  1. Snažit se o pokání z hříchů a provinění, jelikož osvobození duše od nich představuje první krok k mešitě Al-Aqsá. Alláh říká v súře 13 - "ar-Ra‘ad" - Hrom, ve verši 11: "Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění.." Posel Alláhův (sAs) ve svém výroku řekl, že když se hříchy rozšíří v nějakém národu do té míry, že budou páchány věřejně, pak určitě Alláh na ně sešle různé druhy neštěstí, které nepoznali dříve ani jejich předci. Proto zkrze očisty od hříchů a provinění bude naše prosba vyslyšena. A jestliže kající se muslimové pozvednou své ruce s prosbou k Alláhovi, aby osvobodil mešitu Al-Aqsá, bude inšá Alláh vyslyšena.

  2. Je důležité velice dbát na pevné spojení s Alláhem a plnit všechny předepsané povinnosti a zároveň se snažit je rozšířit o ty nepovinné, zvláště pak o noční modlitbu, jelikož je jednou z cest k osvobození mešity Al-Aqsá. Vůdce Saláhuddín al-Ajjúbí při své výpravě k osvobození Al-Aqsá, úmyslně chodil v poslední třetině noci za svými vojáky. A když je spatřil, že spí, řekl: "Odtud přichází porážka." A když je našel, jak se modlí, řekl: "Odtud přichází vítězství." Nechť se Alláh nad ním slituje, spojoval noční modlitbu s vítězstvím a považoval to za jeden z nejdůležitějších prostředků k dosažení vítězství.

  3. Cítit povinnost za mešitu Al-Aqsá, udělat si čas a sledovat vše, co se děje okolo ní a mluvit o ní při našich setkáních. Nechť každodenní povinnosti pozemského života nás nezabaví od toho, čemu je toto drahé místo vystaveno, jelikož láska k životu pozemskému a vázanost na něj je jedním z důvodů prohry. V sunnách Abú Dáwúda podle vyprávění Thaubána (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (sAs) řekl: "Přijde den, kdy vás bude chtít mnoho národů napadnout, jako hladoví kolem mísy plné jídla." Řekli: "Protože nás bude tehdy méně, Posle Alláhův?" Řekl: "Nikoli, bude vás tehdy mnoho, avšak nic neovlivníte, proto Alláh vyjme ze srdcí vašich nepřátel strach a do vašich srdcí vnese slabost." Řekli: "Jakou slabost, Posle Alláhův?" Řekl: "Lásku k pozemskému životu a nenávist ke smrti."

A na závěr bych rád řekl našim bratrům v oblasti Al-Aqsá, že naše srdce jsou s vámi a naše jazyky prosí Alláha za vás a vaše vítězství a prosí Ho za potrestání sionistů - nepřátel Islámu, jejichž úmyslem je zničit tuto požehnanou mešitu. Obyvatelé Al-Aqsá, buďte trpěliví a stateční, pokorní s vírou, že Alláh vám pomůže zvítězit, jak říká v súře 3 - "Áli ‘Imrán" - Rod Imránův, ve verši 139: "Neochabujte, nermuťte se, vždyť přece budete mít vrch, jste-li věřící!" A v súře 22 - "al-Hadždž" - Pouť, ve verši 38 Alláh také říká: "Alláh ubrání ty, kdož uvěřili, neboť Alláh věru nemiluje žádného zrádce nevěřícího."