Důležitost ochrany zraku před pokušením "fitnou"

Datum: 06. 05. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry, buďte zbožní a pokorní k Alláhovi a držte se pevně svého náboženství, jak poručil náš Pán.

V těchto dnech, stejně jako každý rok při příchodu jara a zvláště pak léta, je mnoho muslimů v této zemi vystaveno pokušení z důvodu nevhodného a sporého oblékání žen, ve kterém některé z nich dokonce soutěží. Tento jev představuje velké nebezpečí pro muslimy, kteří se v tomto prostředí pohybují denně, a to jak pro muže, tak i pro ženy. Muže tato záležitost obtěžuje a ovlivňuje pak jejich víru a dodržování jejich náboženství. Pro ženy spočívají nástrahy a pokušení v tom, že společnost se diví a nechápe oblečení muslimské ženy, která nosí "hidžáb", to jest dlouhé šaty a zakryté vlasy v takovém horkém počasí, kdy se ostatní, od dětí až po muže a ženy, snaží co nejvíce zbavit oblečení a naopak obnažit svá těla jak nejvíce je to možné. Proto muslimové prožívají v tomto období těžkou zkoušku své víry, a blahopřeji tomu, kdo dokáže ochránit sám sebe od zakázaného a držet se svého náboženství uprostřed těchto nástrah, jelikož ho bezpochyby čeká u Alláha velkolepá odměna.

Pokušení od žen

Žena představuje velké pokušení pro muže, a toto pokušení se ještě více zvětšuje, pokud žena odhaluje svou krásu. V jednom výroku Posel Alláha (SAW) řekl: "Největším pokušením, které za sebou zanechám a které nejvíce ublíží mužům, je pokušení od žen." A v jiném výroku řekl: "Buďte zbožní v životě pozemském a silní před pokušením od žen, protože první pokušení rodu Izraelitů bylo v ženách." A z tohoto důvodu bylo islámské učení od začátku otevřené a upřímné ve své zásadě ustanovit "hidžáb" muslimské ženy jako povinnost, a to hlavně pro ochranu ženy, a za druhé to přispívá k celkové morálce společnosti. Proto odhalování ženského těla a obchodování s ním byly hlavními důvody pro rozšíření cizoložství a prostituce v této zemi, která se stala trhem pro ty, kteří si chtějí užívat v zakázaném. A do této propasti bohužel spadlo také mnoho muslimů, kteří zde žijí. Prosíme Alláha o ochranu před tímto pokušením.

Odvrať svůj zrak od toho, co ti není povoleno!

A uprostřed tohoto rozšířeného jevu, který je všude kolem nás, má každý muslim možnost překonat ďáblovo našeptávání a odvrátit svůj zrak od obnažených žen, aby uspokojil Alláha a uposlechl Jeho příkazu, který si můžeme přečíst v súře 24 - "an-Núr" - Světlo, ve verši 30, ve významu: "Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví, a to je pro ně čistší, vždyť Alláh dobře je zpraven o všem, co konají." Všimněme si, že Alláh srovnává klopení zraku se střežením pohlaví, jelikož obě dvě věci spolu souvisejí. Ten, kdo klopí svůj zrak před zakázaným, Alláh ho pak odmění tím, že ho ochrání před spácháním hříchů. Avšak ten, kdo si libuje v pohledu na zakázané věci, vystavuje se hříchu cizoložství. Muslimové jsou v této společnosti vystaveni takovým pohledům, které jsou pro ně velice nepříjemné. Proto by měli urychleně odvrátit svůj zrak. V sunnách Abu Dáwúda a At-Tirmidhího je výrok Posla Alláhova (SAW), ve kterém varuje ‘Alího ibn Abí Táliba slovy: "‘Alí, nenásleduj pohled pohledem, jelikož ten první (pohled) patří tobě, ten druhý ti však už nenáleží." A když byl Posel Alláhův (SAW) tázán ohledně náhlého pohledu, řekl: "Odvrať svůj zrak."

V této souvislosti bych rád připomněl příběh jednoho z Prorokových následovníků, Rabí‘a bin Chuthajma (nechť se Alláh nad ním slituje). Tento muž byl velice zbožným, avšak několik závistivých a špatných mužů z jeho města, kteří mu záviděli jeho upřímné dodržování víry, pro něj připravilo past, která ho měla svést z Alláhovy cesty a dovést k hříchu. K tomuto záměru si zavolali jednu lehkou ženu, se kterou se domluvili, že se Rabí‘ovi postaví do cesty a odhalí mu své tělo, aby upadl do hříchu a poté jím budou lidé opovrhovat a vysmívat se mu. A tak se tato žena jednou v noci připletla Rabí‘ovi do cesty, a když se na ni vůbec nepodíval a šel dál, začala ho pronásledovat, dokud mu neodhalila část svého těla. On však na ni ani nepohlédl a odvrátil svůj zrak. To ji velice rozhněvalo a nazvala ho slepým. Moudrý Rabí‘a ji však poučil: varoval ji před trestem Alláha a utrpením v pekelném Ohni, ve kterém se bude v Den zmrtvýchvstání smažit její krásně tělo. Tato slova ženu rozplakala a zakryla si své tělo a učinila pokání. A od tohoto dne začala uctívat pouze Alláha, ba dokonce se z ní stala misionářka - dá‘ija. A když se to dozvěděli lidé, kteří tuto past připravovali, velice se rozhněvali a řekli: "Chtěli jsme, aby zkazila Rabí‘u bin Chuthajma, místo toho ji však zkazil on a postavil ji proti nám."

Proto milí bratři a sestry, buďte zbožní a pokorní k Alláhovi také svým zrakem a uvědomte si, že nám ho Alláh dal proto, abychom ho používali v pokoře k Němu. Svou vděčnost a dík za tento dar bychom měli vyjádřit tím, že ho budeme ochraňovat před pohledem na zakázané věci, aby nás Alláh ochránil před pokušením.