Upřímnost víry (1.díl)

Datum: 13. 05. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry, buďte zbožní a pokorní k Alláhovi a držte se pevně svého náboženství, jak poručil náš Pán. V našem dnešním setkání si budeme povídat o upřímnosti ve víře, která představuje základní podmínku pro přijetí našich činů a uctívání. Milí bratři a sestry, jestliže chcete sklidit plody vašich dobrých činů a uctívání v tomto životě, dbejte na to, aby veškerá tato vaše snaha se uskutečnila s upřímnou vírou, jelikož bez ní vám to nebude nic platné, jak Alláh říká v súře 39 - "az-Zumar", - Skupiny, ve verších 1-2: "Seslání Písma od Alláha Mocného, Moudrého pochází. Věru jsme ti seslali Písmo v pravdě, uctívej tedy Aláha a zasvěcuj Mu svou víru upřímnou! A v súře 98 - "al-Bajjina" - Jasný důkaz, ve verši 5 Alláh Všemohoucí také říká: "A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Alláha, zasvěcujíce mu upřímně svou víru jako hanífové, aby dodržovali modlitbu a dávali almužnu - a toto je náboženství neměnné." A tuto upřímnost ve víře potřebuje každý člen společnosti ve všech sférách života. Například student, který chce být úspěšný ve svém studiu, by se měl připravovat poctivě a vyhnout se podvodu během zkoušek a spoléhat na Alláha, jelikož je to jediná cesta s poctivou přípravou vedoucí k úspěchu. Také například úředník ve svém úřadě a obchodník ve svém podniku, ti oba by měli vykonávat svou práci co nejlépe a co nejsvědomitěji s upřímnou vírou v Alláha. A co potom ti, kteří konají misionářskou činnost a zvou lidi k Islámu či pracují v této oblasti, ti dosáhnou opravdového úspěchu pouze tehdy, jestliže budou tuto práci konat s upřímností k Alláhovi a čistým úmyslem, aby jejich slova byla dobře přijata těmi, kdo jim naslouchá. Proto pouze upřímností k Alláhovi a čistým úmyslem dosáhneme pokroku a úspěchu kdekoli na světě. A tak je to i v manželském soužití a výchově dětí. Jednou z hlavních příčin neúspěchu manželství je právě jeho založení na osobním a společném zájmu či užitku, a nikoli na upřímnosti ve víře. Proto jsme svědky špatného zacházení muže se svou ženou a naopak. Upřímnost ve víře je také velice důležitá ve výchově dětí. Mnoho rodičů se dostatečně nevěnuje svým dětem a mnohdy je nevychovávají správným způsobem a ve stáří pak toho litují.

Bratři a sestry, viděli jste různé oblasti života, ve kterých je upřímnost ve víře k Alláhovi nezbytná k dosažení úspěchu. A upřímnost, o které mluvíme, je ta, se kterou muslim koná svou práci, snažení a uctívání pro Alláha a bez očekávání nějakého vděku či pochvaly od odstatních. A známkou vysokého stupně této upřímnosti je uchování dobrých skutků v tajnosti před ostatními.
Alláh slíbil těm, kteří se chvástají před ostatními svými dobrými činy a žádají za ně pochvalu a připisují si skutky, které náleží jiným, utrpení, jak řekl v súře 3 - "áli ‘Imrán" - Rod Imránův, ve verši 188: "Nedomnívej se, že ti, kdož se radují z toho, co provedli, a rádi se nechávají chválit za to, co vůbec neudělali - nedomnívej se, že tito jsou bezpeční před trestem. Pro ně je určen trest bolestný."

A abyste poznali, jak důležitá je upřímnost víry v Alláha v každé činnosti a uctívání, povím vám jeden výrok objevující se v sunnách At-Tirmidhího, podle Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Posel Alláhův (SAW) vypravoval ohledně prvních lidí, které zachvátí Oheň pekelný v Den zmrtvýchvstání: " Mezi prvními, koho zachvátí oheň jsou tito tři: Ten, jenž čte Korán. Alláh se zeptá: Služebníku můj, dal jsem ti Korán, co jsi s ním dělal? Řekne: Četl jsem uprostřed noci a během úsvitu a západu slunce. Na to Alláh řekne: Lžeš. A andělé řeknou: Lžeš, četl jsi ho, aby o tobě lidé říkali, že jsi čtenář Koránu. Poté je mu řečeno: Nedostane se ti odměny ode Mne a je vtažen po zemi tváří do Ohně pekelného. Druhý je ten, kterému Alláh dal peníze. Alláh se ho zeptá: Služebníku můj, dal jsem ti peníze, co jsi s nimi udělal? Řekl: Sloučil jsem jimi svou rodinu a příbuzné a rozdával potřebným. Alláh na to řekne: Lžeš. A andělé řeknou: Lžeš, dával jsi je, aby se o tobě říkalo, že jsi štědrý. Poté je vtažen po zemi tváří do Ohně pekelného. Třetí je ten, který bojoval ve jménu Alláha, dokud nebyl zabit. Alláh se ho zeptá: Kvůli čemu jsi byl zabit? Řekne: Bylo mi poručeno, abych bojoval, tak jsem bojoval, dokud jsem nebyl zabit. Je mu pak řečeno: Lžeš, bojoval jsi, aby se o tobě říkalo, že jsi statečný a nebojácný. A bylo mu řečeno: U Mne žádnou odměnu nenajdeš." A vypravuje se, že jeden ze Prorokových společníků, když tento výrok slyšel, začal plakat a přečetl Alláhova slova ze súry 11 -"Húd", verše 15-16: "Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven, marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali."

A tak jsme viděli, až kam nás může dovést nepřítomnost upřímnosti víry v našich srdcích. Proto bychom měli každý z nás nalézt tuto upřímnost a používat ji v našem jednání a postojích a učinit ji nejdůležitějším základem, na kterém postavíme náš postoj, život a rozhodnutí, jelikož její ztráta je hlavní příčinou každého problému, který potká člověka v jeho životě.

Prosíme proto Alláha, aby nás všechny obdařil touto upřímostí v našich slovech a činech, jelikož On je na blízku a naše prosby vyslyší.