Nemoci srdce a jejich léčba

Datum: 30. 08. 2002
Imám: Khalid Šáfí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
jsme unášeni svým životem, a tak bychom se měli na chvíli zastavit a otázat se sami sebe, jsme skutečně šťastní? A co je to vlastně opravdové štěstí? Někdo odpoví, že štěstí znamená mít peníze, moc a tak dále. Přestože tyto věci jsou velmi důležité, nestačí. Nejdůležitější, co v životě přináší štěstí, je pocit uspokojení. Když cítíte, že jste spokojení se svým životem a osudem, nehledě na to, jste-li bohatí nebo chudí, mocní nebo nikoliv, a současně cítíte, že následujete jak je to jen možné to, co Alláh nařídil a cítíte, že Alláh přijme vaši práci a vaše skutky. Abychom dosáhli této úrovně štěstí a čistoty, musíme nejprve poznat naše srdce. Náš Prorok (NBŽM) řekl: "Člověk má jeden orgán, který když je dobrý, celé tělo je dobré, ale když není dobrý, pokazí celé tělo. Tím orgánem je srdce." Někteří učenci také říkají, že srdce je jako král a ostatní části těla jsou jako vojáci. 
Srdce jsou možné rozdělit na několik typů:
1) živá srdce. Bůh řekl: "V den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí - kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Bohu přijdou,..." (26:88-89) Takové srdce žije ve věrném a poctivém uctívání Boha a kvůli Němu. Když milují, milují kvůli Bohu, když nenávidí, nenávidí kvůli Bohu, když dávají almužnu, dávají kvůli Bohu. 
2) mrtvá srdce, která jsou opakem k prvnímu případu. Takové srdce je srdce nevěřících, kteří uctívají sami sebe a své špatné touhy.
3) srdce převrácené. Je to srdce pokrytců, kteří mají znalost, ale odmítají pravdu.
4) nemocné srdce. Má sice víru, ale současně následuje své špatné touhy.

Otázkou je, jak poznáme, do jaké skupiny patří naše srdce? Jsou určité znaky, které ukazují na nemoci srdce. Například když člověk upřednostňuje své touhy před uctíváním Boha. Alláh říká: "Myslíš (Muhammade), že tomu, kdo si vzal jako své božstvo vášeň svou, jsi dozorcem,...?" (25:43) Nebo když člověk necítí lítost nad tím, když vykoná nějaký hřích. Takové jednání je opakem k tomu, co Alláh chválí v tomto verši Koránu: "Když těch, kdož bohabojní jsou, se dotkne přelud satanův, tu připomenou si Boha, a hle, jsou opět jasně vidoucí,..." (7:201) Na další nemoci srdce poukazuje to, že člověku je zatěžko udělat dobrý skutek, nebo se věnovat četbě Koránu, nebo se vzdělávat v islámských vědách.

Drazí, když někdo z vás pozná, že má některé příznaky, které jsme právě uvedli, musí s nimi skoncovat a snažit se z nich vyléčit. Ale jak? Léčba může mít mnoho kroků:
1) Zastavit všechny zdroje těchto nemocí srdce. Tyto příčiny mohou být v nás samých, v našich vášních, a pak je to taky práce satana, který je mnohem nebezpečnější. Satan se snaží přivést člověka k pocitu, že jeho hříchy jsou takové, že už je ztracen a jeho náprava a návrat k víře není možný a z toho důvodu nemá význam uctívat Boha a dělat dobré skutky.
2) Vyčistit naše srdce od všech nemocí srdce, jako jsou zlé vášně, podvody, faleš, zrada, nenávist, vztek, lakomost, závist, pomluva a tak dále.
3) Naplnit naše srdce těmito věcmi:
a) recitací Koránu a znalostí významu toho, co recitujeme. Tím dostaneme do našich srdcí světlo. Alláh říká: "Ó lidé, nyní vám přišlo od Pána vašeho varování a uzdravení toho, co v hrudích je skryto, i správné vedení a milosrdenství pro věřící." (10:57)
b) naplnit naše srdce pokáním a opakováním proseb k Bohu za odpuštění našich hříchů.
c) držet se daleko od cesty satana a vybírat si dobré přátele.
d) pamatovat na Boží dary a Jeho milosrdenství - jak nás Bůh přivedl k islámu, že po nás chce jen to, co můžeme vykonat, jak jsou otevřeny Jeho brány odpuštění a že On Sám slíbil odpustit tomu, kdo Jej o odpuštění žádá.