Přemýšlení o svátcích nevěřících

Datum: 03. 01. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
během svátků na konci křesťanského kalendářního roku – tedy Vánoc a Silvestra, by mohlo dojít k několika odchýlením od víry, pokud bychom tyto svátky slavili s nevěřícími.
1) Za prvé je to konzumace alkoholu. O těchto svátcích se prudce zvyšuje průměrná denní spotřeba alkoholu. Je to opravdu divný projev zbožnosti o Vánocích při oslavách narození Ježíše Krista – oslavovat alkoholem, pivem a podobnými věcmi. Oslava příchodu Nového roku je téměř výlučně spojena s oslavami alkoholem. Křesťané věří, že novoroční přípitek a předsevzetí přinese štěstí do dalšího roku a přinese i splnění toho, co si člověk předsevzal.
2) Za druhé je to zvýšení zločinnosti při oslavách konce roku, vykrádání, vandalismus, ať již pod vlivem alkoholu nebo při opojení silvestrovskou náladou.
3) Silvestrovské veselí přináší i nevázaný sex, divokou hudbu a tanec a drogy.
4) Postava Mikuláše se váže k uctívanému knězi ze 4. století Svatému Mikuláši. Byl známý svou laskavostí a štědrostí především k dětem. Tento svátek je založen na lži o hodném dědečkovi, který, jak tvrdí někteří křesťané v zahraničí, má ledový palác někde na severu, kde ve své továrně se skřítky vyrábí dárky pro děti a pak jim je komínem ve střeše hází. Tento svátek uvádí děti do závislosti na smyšleném příběhu a dítě pak nevěří v Boží všemohoucnost, ale v laskavost Mikuláše namísto laskavosti Boží.
5) Vánoční stromeček. Někteří jsou závislí na stromečku až tato závislost dochází ke zbožňování. Někteří křesťané věří, že odhání satana. Připomíná to situaci Kurajšovců, kteří si mysleli, že jim jejich sochy pomohou.
To jsou jen některé nesourodosti v těchto oslavách a k tomu je nutné ještě podotknout, že Ježíš se vůbec v době Vánoc nenarodil, jak se shodli historici i církev. Vánoční datum křesťané převzali od původních pohanských kmenů v Evropě, které v těchto dnech slavily zimní slunovrat.
Jaký by měl být postoj muslima k těmto svátkům?
Muslim, který přemýšlí o oslavách těchto svátků, zda je slavit či nikoliv, hodně zanedbává. Muslim by s přibývajícími roky měl více zamýšlet nad svým životem a zpytovat svědomí, protože přibývající léta ho přibližují ke smrti. Zúčastňovat se oslav těchto svátků je zakázáno, na čemž se shodli islámští učenci a přinesli k tomu tyto důkazy: 1) řekl Bůh vznešený: „…a ti, kdož křivě nesvědčí … budou odměněni komnatami rajskými,…“ (25:72-75) Někteří učenci to totiž označili jako křivé svědectví a vysvětlovali to jako napomáhání ke lži při slavení svátků nevěřících.
2) muslim svou účastí nepřímo podporuje a schvaluje věrouku nevěřících a má úctu k obřadům nevěřících. Muslim však má mít úctu k obřadům daným Bohem. K Koránu se píše: „Takto konejte! A má-li kdo v úctě obřady Boží, je to známka bohabojnosti srdcí.“ (22:32)
3) v oslavování svátků nevěřících je napodobování nevěřících, což je naprosto zakázáno: Alláh připomíná: „Nebuďte jako ti, kdož se rozdělili a do sporu se dostali poté, co k nim přišly důkazy jasné; pro ty je určen trest nesmírný…“ (3:105) nebo v súře Železo: „Nechť nejsou jako ti, jimž zdál se – když dostalo se jim předtím Písma – čas příliš dlouhý; i zatvrdila se srdce jejich a většina z nich byli hanebníci.“ (57:16) A je také výrok našeho Proroka (s.A.s.) „Kdo napodobuje určitý lid, je jako jeden z nich.“
4) za další jde také o novotu v božím náboženství. Alláh vznešený uvedl, že Islám je víra dokonalá, úplná a nepotřebuje nic nového. Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: „Kdo dělal něco, co jsme mu nepřikázali, je jako odpadlík.“ (vyprávěl Muslim). Ibn Qajjim ve své knize „Ahl Dzimma“ (Lid pod ochranou) uvádí asi toto: „Ten, kdo blahopřeje nevěřícímu k jeho svátku, je to jakoby mu blahopřál k uctívání kříže. A ten, kdo takto činí, nechá na sebe snášet Boží hněv.“
Bojte se tedy Boha, a dodržujte více své náboženství, abyste získali Boží spokojenost v Den soudný.