Vliv chování v oblasti da‘wa (vyzývání k Alláhu)

Datum: 27. 05. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Vyzývání k Alláhu je jednou z nejvznešenějších oblastí, ve kterých může muslim pracovat. Alláh k tomu říká v Koránu (ve významu): Kdo krásněji hovoří než ten, jenž k službě Alláhu vyzývá, zbožné skutky koná a prohlašuje: „Já k těm, kdož do vůle Jeho se odevzdali, patřím.“ (41:33)

To proto, že takový člověk následuje svým snažením proroky, sahába a tábi‘ín (následovníci sahába). Da‘wa není činnost omezená na několik konkrétních osob, ba naopak. Každý muslim by měl být vyzývatelem k Islámu. Prorok (SAW) řekl ve významu: „Vyprávějte o mně, i kdyby jen jedním veršem.“ Tato činnost se stává ještě nutnější a důležitější v případě osob, kteří žijí v neislámských společnostech – neboť nemuslimové se dívají na Islám skrz muslimy žijící mezi nimi, jako jsi i ty. Když dodržuješ principy Islámu, a to jak prakticky, tak i s pevným přesvědčením, podílíš se tím na šíření Islámu v jeho správné podobě. Nejúčinnějším nástrojem da‘wa je totiž dobré chování – a příkladem nám jde zejména Prorok (SAW), kterého Alláh pochválil v Koránu, když řekl (ve významu): Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená. (68:4)

A když byla naše matka ‘Aiša tázána na jeho chování, řekla: „Jeho chování bylo Korán“. Prorok (SAW) byl svým vznešeným chováním známý u svého lidu i před proroctvím a Qurajšovci se k němu chodili radit, řešit své problémy a dávat cenné věci do úschovy. Síra (životopis Proroka SAW) je plná nádherných příkladů vlivu chování Proroka (SAW) na ostatní, což je vedlo k přijetí Islámu. Jistě znáte příběh beduína, který přišel k Prorokovi (SAW) a chtěl ho požádat o peníze, ale byl k němu velice hrubý a drzý, až ho zatahal za košili. Prorok (SAW) se nerozzlobil, ale zůstal naprosto klidný, usmál se a dal mu, co žádal. A muž si pak uvědomil, že se choval špatně. Obrovská milosrdnost Proroka (SAW) a smysl pro odpuštění se projevilo zejména při dobytí Mekky. Po dlouhých letech plných trápení a ubližování ho Alláh nakonec odměnil a pomohl mu k vítězství. Dobyl Mekku po té, co z ní byl vyhnán svým lidem. Teď byl v situaci, kdy se mohl pomstít. Tisíce ozbrojených muslimů obklopovaly Mekku a čekaly jen na jeho rozkaz, aby mohly všem setnout hlavy. Místo toho všem odpustil, přesto, že to byli lidé, kteří se ho léta pokoušeli zabít a ubližovali mu, jak fyzicky, tak slovně. Nedá se zapomenout ani na to, jak se Prorok (SAW) zachoval, když cizí beduín začal močit v mešitě. Sahába ho chtěli okamžitě zastavit, ale on jim řekl, aby ho nechali být, a po té přikázal, aby na ono místo vylili vodu a v klidu vysvětlil, že mešita je dům Alláha a že takové věci tu nepřísluší dělat.

Z těchto příběhů a situací vidíme, jak důležité je dobré chování toho, kdo vyzývá k Islámu. A po tom všem, když člověk bude trpělivý, dostane nepopsatelnou odměnu, o které se zmínil Prorok (SAW) ve výrocích: „Kdokoliv (z muslimů) vyzývá ke správnému vedení (tj. k Islámu), bude mít odměny každého, kdo ho následoval bez toho, aby jim ubylo něco z jejich odměn.“ A v dalším výroku řekl ve významu: „Aby Alláh uvedl na správnou cestu pomocí tebe jediného člověka, je pro tebe lepší, než celý tento svět se vším, co v něm je.“ Blahopřejeme tedy tomu, kdo si udělal z da‘wa svůj životní cíl.