Jedinečnost Alláha (1.díl)

Datum: 10. 06. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, buďme zbožní a pokorní k Alláhovi, a ten, kdo tak koná, tomu Alláh najde východisko a obdaruje ho tam, odkud to nečeká. V minulém setkání jsme ukončili sérii povídání o upřímnosti ve víře a dnes se budeme zabývat další sérií na téma Jedinečnost Alláha a promítneme si některé jevy přídružování, které jsou rozšířené v dnešní muslimské společnosti.

Důležité body potvrzující Jedinečnost Alláha:

 1. Jedinečnost Alláha (subhánahu wa ta‘álá) je hlavním důvodem, kvůli kterému Alláh stvořil lidstvo, jak Sám řekl v súře 51 -"adh-Dháriját" - Běžící, ve verši 56: "A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali."

 2. Alláh (‘azza wa džal) kvůli víře v Jeho Jedinečnost a ochraně lidstva od přidružování, vyslal národům proroky a posly, jak připomněl v súře 16 - "an-nahl" - Včely, ve verši 36: "A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: "Alláha uctívejte a Tághútovi se vyhýbejte!" A v súře 21 - "al-anbijá'" - Proroci, ve verši 25 také řekl: "A nevyslali jsme před tebou žádného posla, abychom mu nebyli vnukli: "Není božstva kromě Mne, uctívejte Mne tedy!" Tudíž potvrzení této Jedinečnosti je velkolepý úkol, který se uskutečňuje skrze vyslání poslů a proroků Alláhem.

 3. Víra v Jedinečnost Alláha je důležitým základem, na kterém je postaveno veškeré uctívání, které vykonává každý muslim v tomto životě. Proto při uskutečnění této Jedinečnosti je muslim přijat Alláhem skrze své činy. Jestliže však člověk zbloudí k přidružování, ztrácí pak odměnu za své skutky a činy. Alláh se o tom zmiňuje v súře 39 - "az-zumar" - Skupiny, ve verších 65-66: "A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: "Věru, budeš-li přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. Naopak, Alláha uctívej a buď jedním z vděčných!"

 4. Víra v Jedinečnost Alláha je Alláhovou radou a připomenutím lidem v nesčetných koránských verších, jak Sám řekl v súře 17 - "al-Isrá'" - Noční cesta, ve verši 23: "Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali." A slovo "rozhodl" v tomto verši znamená, že to není pouhá rada, ale i příkaz. Alláh také v jiném verši řekl, a to již jako přímý příkaz v súře 4 - "an-nisá'" - Ženy, ve verši 36: "Ctěte Alláha a nepřidružujte k Němu nic a chovejte se vlídně k rodičům ….."

 5. Víra v Alláhovu Jedinečnost je také radou od Posla Alláha (SAW) svému národu, jak řekl Alláh v súře 6 - "al-an‘ám" - Dobytek, ve verších 151 – 153 a jak to potvrdil také ‘Abdulláh bin Mas‘úd (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: "Kdo chce plnit radu Posla Alláhova (SAW), ať čte tato Alláhova slova (ze súry Dobytek, verše 151 - 153): Rci: „Pojďte sem, abych vám sdělil to, co Pán váš vám zakázal! Nepřidružujte k Němu nic, buďte laskaví k rodičům, nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! Střezte se smilstva veřejného i tajného, nezabíjejte nikoho, koho Alláh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete rozumní! Nepřibližujte se k majetku sirotků jinak než s dobrými úmysly, dokud nedosáhnou dospělosti! Dávejte dobré míry i spravedlivé váhy! My pak neukládáme duši břemeno žádné nad její síly. A když hovoříte, buďte spravedliví, i když se jedná o příbuzného, a dodržujte úmluvu s Alláhem! A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete toho pamětliví! A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete bohabojní!“

Toto důležité postavení Jedinečnosti je první věcí, o které mluvíme s nemuslimy při misionářské činnosti, jak nám radil Prorok (SAW) ve svém výroku, podle vyprávění Ibn ‘Abbáse (nechť je Alláh s ním spokojen), které se objevuje v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi, kdy byl vyslán Mu‘ádh do Jemenu, a on mu řekl: "Setkáš se s lidmi Knihy, nechť první věcí, ke které je budeš zvát bude -"není jiného boha kromě Alláha." A v jiném vyprávění se říká: "Přizvi je k Jedinečnosti Alláha, a když tě v tom poslechnou, oznam jim, že jim Alláh předepsal pět modliteb během dne a noci, a když tě v tom poslechnou, oznam jim, že Alláh jim předepsal almužnu, která se bere od bohatých z nich a dává se těm chudým." Je třeba, abychom byli důslední, když zveme k Islámu nemuslimy, abychom brali "šahádu" za nejdůležitější základ. Nejsou to pouhá slova, ale důležitá skutečnost, kterou musíme vysvětlit a říct, že "nemá právo být uctíván nikdo jiný v celém vesmíru, kromě Alláha".

A vyslovení této Jedinečnosti je podmíněno několika zásadami:

 1. Je důležité vědět její přesný význam, jak Alláh řekl v súře 47 - "Muhammad", ve verši 19: "Věz tedy, že není božstva kromě Alláha,…" V Sahíh Muslim podle vyprávění ‘Uthmána bin ‘Affána, Posel Alláha (SAW) řekl: "Kdo zemřel s přesvědčením, že není jiného boha kromě Alláha, vešel do Ráje." A toto musíme stále připomínat a ujišťovat o tom a vysvětlit věrně význam těchto slov lidem, které zveme k Islámu.

 2. Ten, který vysloví slova Jedinečnosti Alláha, si musí být jist, že je to absolutní pravda, vycházející z jeho srdce bez jakýchkoli pochybností, jak pravil Alláh v súře 49 - "al-Hudžurát" - Komnaty, ve verši 15: "Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Alláha a Posla Jeho a poté nepodlehli pochybnostem..."

 3. Je důležité plně přijmout tato slova svým srdcem a smysly. Hlavní zábranou k přijetí Islámu u nevěřících bylo právě zapírání těchto slov a jejich povyšování nad nimi, jak Alláh zmínil v súře 37 - "as-sáffát" - Stojící v řadách, ve verši 35: "Když řečeno jim bylo, že není božstva kromě Alláha, zpychli."

 4. Dodržování a plnění všech povinností, které vyplývají z vyznání této Jedinečnosti a oddálení se od toho, co je zakázáno.

 5. Být pravdomluvný při vyslovení "není jiného boha kromě Alláha", a to je záležitost srdce, kterou zná pouze Alláh, který řekl v súře 29 - "al-‘ankabút" - Pavouk, ve verši 3: "…a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou." A v Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Mu‘ádha, Posel Alláha (SAW) řekl: "Každý, kdo dosvědčí, že "není jiného boha kromě Alláha" upřímně ze srdce, Alláh ho ochránil před Ohněm."

 6. Upřímnost a věrnost při vyřčení této Jedinečnosti. Podle vyprávění Abú Hurajry, Posel Alláha (SAW) řekl: "Nejšťastnější z lidí, který se bude těšit mé přímluvě v Den zmrtvýchvstání je ten, který řekl "není jiného boha kromě Alláha" upřímně a ze srdce."

 7. Pocit upřímné lásky k těmto slovům i k lidem, kteří je vyřknou.

A toto je postavení "Jedinečnosti" a je velice důležité znát její podmínky, jelikož jedině tak jí budeme rozumět a dosáhneme jí v našich srdcích. Prosíme Alláha (‘azza wa džal), aby nás oživil slovy Své Jedinečnosti a také nám vzal život jejich vyslovením a aby nám přinesly užitek v Den zmrtvýchvstání, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.