Jedinečnost Alláha (2.díl)

Datum: 17. 06. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry, buďme zbožní a pokorní k Alláhovi a držme se pevně svého náboženství, jak poručil náš Pán.
V našem dnešním setkání budeme pokračovat v povídání o Jedinečnosti Alláha. V minulém kázání jsme si uvedli podmínky a význam slov "není jiného boha kromě Alláha," a dnes se budeme zabývat druhou částí vyznání víry, a to svědectvím, že Muhammad je Posel Alláha. Také toto nejsou pouhá slova, ale slova mající význam a podmínky při jejich vyslovení.

Význam dosvědčení, že Muhammad je Posel Alláhův:
Je velice důležité být si absolutně jistý a věřit, že náš prorok Muhammad (SAW) je pečetí proroků a poslů, jak Alláh říká v súře 33 - "al-Ahzáb" - Spojenci, ve verši 40: "A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Alláhovým a pečetí proroků." A Alláh ho vyslal jako milosrdenství lidstvu. Před jeho poselstvím byli proroci vždy vysíláni ke svým národům, prorok Muhammad (SAW) však přinesl poselství veškerému lidstvu, jak Alláh řekl v súře 7 - "al-A‘ráf" - Rozpoznání, ve verši 158: "Rci: "Lidé, já věru jsem poslem Alláhovým k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž život i smrt dává. Věřte tedy v Alláha a Posla Jeho, proroka neučeného, jenž věří v Alláha a Jeho slova, a následujte jej - snad se octnete na cestě správné!" A v súře 21 - "al-Anbijá'" - Proroci, ve verši 107 Alláh také říká: "A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré." A v súře 34 - "Sabá'", ve verši 28 Alláh také říká: "A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví." A v Sahíh Muslim se objevuje výrok, ve kterém Prorok (SAW) říká: "Byla mi dána přednost před všemi proroky v šesti věcech: Byla mi dána souhrnná řeč s velkým významem, bylo mi dáno vítězství tím, že pouhým naším příchodem byli vystrašeni naši nepřátelé, a byla mi povolena válečná kořist, a země mi byla učiněna modlitebnou a očistou, a byl jsem vyslán k lidu veškerému, a byl jsem učiněn pečetí proroků." A v jiném výroku řekl: "A prorok byl vždy vyslán zvláště ke svému lidu, avšak já jsem byl vyslán k lidstvu veškerému."

Povinnosti vyplývající z vyřčení šahády, že Muhammad je Posel Alláha:

Každý muslim, který dosvědčí, že Muhammad je Posel Alláha, musí dodržovat následující povinnosti vyplývající z této šahády a neměl by je vůbec opomíjet či zapomínat na ně.

A k nim patří:

  1. Uposlechnutí příkazů a rad Proroka (SAW), jelikož jsou zjevením od samotného Alláha a nazývají se "sunnou", která představuje druhý pramen islámské legislativy po Svatém Koránu. Proto uposlechnutí Proroka (SAW) znamená také uposlechnutí samotného Alláha, jak Sám řekl v súře 4 - "an-Nisá'" - Ženy, ve verši 80: "Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Alláha, a kdokoliv se obrátí zády… vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi." A v súře 33 - "al-Ahzáb" - Spojenci, ve verši 36 Alláh také říká: "A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Alláh a Posel Jeho věc jednou rozhodli, a kdo neposlouchá Alláha a Posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním." A ve verši 21 Alláh říká: "A věru máte nyní v Poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná." Kdo poslouchá Proroka (SAW) a plní jeho příkazy a rady, otevírá se mu tak cesta do Ráje. V Sahíh Al-Buchárí podle vyprávění Abú Hurajry, Posel Alláha (SAW) řekl: "Celý můj národ vstoupí do Ráje kromě těch, kdo odmítnou. "Zeptali se: "A kdo odmítne, Posle Alláhův?" Řekl: "Kdo mě uposlechne, vstoupí do Ráje, a kdo mě neuposlechne, tak ten odmítl." Každý muslim může aplikovat sunnu v rozličných oblastech každodenního života. Ta se pak změní ze zvyku v uctívání, za které bude odměněn. Například když bude dělat to, co dělal Prorok (SAW) když se chystal spát nebo když vstával, jedl či pil, tak prakticky dokáže upřímnost svého vyznání, že Muhammad je Posel Alláha, které vyslovil svým jazykem.

  2. Je velice důležité, aby ten, kdo vysloví, že „Muhammad je Posel Alláhův“, plně věřil tomu, co nám Prorok (SAW) sděluje ve svých stvrzených výrocích, kterých je opravdu mnoho. Jako například výroky týkající se toho, co se stane s mrtvým po jeho uložení do hrobu. Prorok (SAW) řekl, že k mrtvému sestoupí dva andělé a zeptají se ho: Kdo je tvůj bůh? Jaké je tvé vyznání? Kdo je tvůj prorok? Nebo Prorokovo vyprávění o utrpení v hrobě či blahobytu, nebo o Dni zmrtvýchvstání, jak budou lidé shromážděni pod Sluncem, které bude velice blízko jejich hlavám, nebo zprávy o váhách skutků a přímé stezce a popis Ráje a Pekla a jejich obyvatelů. Proto je třeba, abychom jim plně uvěřili a připravili se na ně skrze konání dobrých skutků.

  3. Oddálit se od věcí, na které nás upozornil ve svých výrocích Prorok (SAW). V Sahíh Muslim a Al-Buchárím podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (SAW) řekl: "Když vám radím, abyste se něčemu vyhýbali, tak se tomu vyhýbejte, a když vám něco přikáži, tak z toho dělejte co nejvíce jste schopni."
    Příklady zakázaných věcí: Prorok (SAW) přikázal nekřivdit nikomu a nebýt lakomý. V Sahíh Muslim podle vyprávění Džábira bin ‘Abdulláha, Prorok (SAW) řekl: "Nekřivděte, jelikož křivda se stane tmou Dne zmrtvýchvstání, a nebuďte lakomí, jelikož lakota zničila ty, kdož byli před vámi a způsobila jim prolití jejich vlastní krve a povolila jim to, co jim bylo zakázáno ." Dále Prorok (SAW) přikázal jíst a pít pravou rukou, ženám nepoužívat parfém když odcházejí z domova, přikázal nepovyšovat se nad druhými a nepodvádět, nepomlouvat, nelhat a nesvědčit křivě, nezávidět, nenadávat a nešpehovat, nerozcházet se a nesmýšlet špatně o druhých bez jakýchkoli důkazů a neopovrhovat druhými. To všechno najdeme v Prorokových výrocích, které bychom měli znát a plnit je tak, aby naše svědectví, že Muhammad je Posel Alláhův, bylo upřímné a pravdivé.

  4. Opakovat pouze to, co řekl Alláh ve Své Knize a co je uvedeno v sunně Proroka (SAW) a nepřidávat či vymýšlet si nové věci. Islámská legislativa je úplná a nic jí neschází a nepotřebuje žádné nové dodatky. Alláh se o tom zmiňuje v súře 5 - "al-Má'ida" - Prostřený stůl, ve verši 3: "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám Islám jako náboženství." A v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění ‘Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), Posel Alláha (SAW) řekl: "Kdo přijde se změnou v naší víře, která k ní nepatří, bude odmítnuta." A v Sahíh Muslim podle vyprávění Džábira bin ‘Abdulláha, který vzpomněl něco z úvodu Prorokových kázání, kdy říkával: "Nejlepší řeč je Alláhova Kniha, a nejlepší vedení je vedení Posla Alláhova (SAW), a nejhorší z věcí jsou novoty v náboženství, a každá novota je blud."

To byly povinnosti vyplývající z vyřčení druhé poloviny šahády, že "Muhammad je Posel Alláha" a je třeba, aby každý muslim konfrontoval sám sebe s těmito důležitými body a také je nezbytné vysvětlit tyto povinnosti nemuslimům, kteří přijmou Islám. Na závěr prosíme Alláha, aby nám pomohl uskutečnit tato slova v našich činech a oživil nás a vzal nám život vyřčením slov Jedinečnosti, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.