Jedinečnost Alláha (5.díl)

Datum: 08. 07. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, buďme pokorní k Alláhovi, jelikož pouze skrze pokoru se dovrší Jeho uštědření a naše slovo se sjednotí a národ se obrodí. Dnes si budeme dále povídat o jevech přidružování k Alláhovi, které jsou hojně rozšířeny mezi muslimy, a zároveň prosíme Alláha Nejvyššího, aby nás od těchto negativních jevů ochránil, aby naše víra v Alláhovu Jedinečnost byla upřímná a čistá.

Dnes si povíme o dvou jevech přidružování, a jsou to:

 1. M a g i e

  Mnoho muslimů, jejichž víra je slabá, věří, že magie jim může nějak pomoci a s cílem vyřešit své problémy se obracejí se na čaroděje a podvodníky. Tento čin je jedním z nejzjevnějších druhů přidružování - širku k Alláhovi.

  Co je magie? : Je to vše, co je skryté a zlé, které mění dobré srdce ve zlé, zdravé tělo v nemocné, a je to také vše, co rozděluje lidi obecně a manžele obzvláště, jak praví Alláh v súře 2 - "El Baqara" - Kráva, ve verši 102: "A od nich dvou se naučí, jak se zasévá rozkol mezi muže a manželku jeho - avšak oni tím neuškodí nikomu, leda z dovolení Alláhova."

  Jak posuzuje islámská legislativa magii? : Magie je zakázaná a patří mezi největší hříchy. Tento zákaz zahrnuje učení se magii a její předávání dalším. Pouhé dostavení se k čaroději je považováno za obrovský hřích, a to i kdyby čaroděje neposlechl.

  Důkazy o zákazu magie v Koránu a Sunně:

 2. V ě š t ě n í

  Věštění patří stějně jako magie mezi nejnebezpečnější druhy přidružování a které je dnes mezi muslimy velice rozšířené. Tito věštci předstírají, že mají schopnost předpovídat budoucnost a že znají skryté věci (alghajb).

 3. Kdo je věštec?: Je to člověk, který vypravuje lidem nepoznané, jako např. co se bude dít v budoucnosti. Člověk, který se dopustí takového činu se stává nevděčníkem, jelikož si přisuzuje jednu z vlastností, které přísluší jen Alláhu, a tou je znalost nepoznaného, skrytého (alghajb). Pouze Alláh (azze wa džel) zná nepoznané a ví, co bylo a co se má stát. V Sahíh Muslim podle vyprávění Hafsy (nechť je Alláh s ní spokojen), Posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Kdo se obrátil na věštce a zeptal se ho na něco a uvěřil jeho slovům, nebude jeho modlitba přijata po dobu čtyřiceti dnů." A v sunnách Abu Dáwúda a dalších podle vyprávění Abu Hurejry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Kdo se obrátil na věštce a uvěřil jeho slovům, popřel tak to, co bylo sesláno Mohammedovi." A podle vyprávění Imrána bin Hasína (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Nepatří k nám pověrčivý a ten, který přináší pověrčivost, věštec a ten, kterému je věštěno, čaroděj a ten, pro koho jsou připravovány čáry."

  K nejrozšířenějším druhům věštění v dnešní době patří:

Proto milí bratři a sestry, buďme obezřetní před těmito negativními jevy, jelikož magie a věštění představují jednu z nejnebezpečnějších obrazů přidružování k Alláhu a jejich rozšíření v dnešní době je vskutku velké. A na nás je, abychom upozornili naše blízké a přátele na jejich nebezpečí. Prosíme Alláha Nejvyššího, aby nás od toho všeho ochránil, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.