Jedinečnost Alláha (6.díl)

Datum: 15. 07. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Dnes budeme pokračovat v našem povídání o rozšířených jevech přidružování k Alláhu mezi muslimy. Naším cílem je očista naší víry v Jeho Jedinečnost.

K dalším jevům přidružování (širku) dále patří:

Přísaha na někoho či něco jiného než na Alláha

Mezi rozšířené jevy přidružování patří vyslovení přísahy na někoho či něco jiného než na Alláha. Často slyšíme lidi přísahat například na své děti, rodiče, manželky, na proroka (mír s ním) nebo dokonce na rozvod. Takové výrazy jsou v islámu nepřípustné a představují druh přidružování k Alláhu, přičemž v mnoha prorokových výrocích byl tento čin zakázán. V sunnách El-Tirmidhiho podle vyprávění Umara ibn El-Chattába (nechť je Alláh s ním spokojen), posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Kdo přísahal na někoho jiného než na Alláha, ten se dopustil nevděčnosti nebo širku." A v Sahíh El-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abdulláha bin Umara (nechť je s nimi Alláh spokojen), posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Alláh, azze wa džel, vám zakázal přísahat na vaše otce. Nechť tedy ten, kdo přísahá, přísahá na Alláha nebo ať mlčí."

Ponaučení ze zákazu přísahy na někoho či něco jiného než na Alláha

Ten, kdo se tohoto činu dopouští, zveličuje toho, na kterého přísahá a dává ho na stejnou úroveň s Alláhem Všemohoucím, což je nepřípustné. Je tedy třeba se takových slov vyvarovat.

Důležitá upozornění týkající se přísahy

  1. Běžně slyšíme muslimy přísahat na Alláha během prodeje či nákupu. Někteří dokonce přísahají lživě, a to jen proto, aby prodali své zboží zákazníkům. Jiní se naopak snaží lživými přísahami nakoupit levnější zboží. V Sahíh El-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abu Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Přísaha zvyšuje prodejnost a snižuje zisk." A v Sahíh Muslim podle Qitády posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Dávejte si pozor na přílišné přísahání, jelikož přísaha sice pomáhá zboží prodat, ale zbavuje vás zisku." A podle vyprávění Abu Dharra El-Ghafáriho (nechť je Alláh s ním spokojen), posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Alláh nepromluví v Den zmrtvýchvstání se třemi druhy lidí, neočistí je a čeká je bolestný trest." Abu Dharr řekl: "Prohráli věru, posle Alláhův, kteří to jsou?" Řekl: " Ten, jehož šaty jsou dlouhé, že je táhne za sebou po zemi (tj. z pýchy), ten, který se neustále chlubí tím, co udělal a ten, který prodává své zboží pomocí lživé přísahy." Proto milí bratři a sestry, vyvarujte se přísah během nákupu či prodeje, i kdybyste byli upřímní k Alláhu, jak Sám řekl v súře 5 - "El-Mé'ide" - Prostřený stůl, ve verši 89: "…Dávejte tedy pozor na přísahy své…." A imám El- Nawawi ve své knize "Rijádh El-Sálihín určil samostatnou kapitolu o tom, že je nedoporučené přísahat při prodeji, i kdyby prodávající mluvil pravdu.

  2. Někteří lživě přísahají za účelem zneužít práv druhých. Tento čin je obrovským hříchem a Alláh za něj určil trest v Soudný den. V Sahíh El-Buchárí podle Abdulláha bin Amra bin El-Ásse (nechť je Alláh s nimi spokojen), posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Nejtěžšími hříchy jsou: přidružování k Alláhu, neposlušnost k rodičům, zabití člověka a "eljemín elghamús" (lživá přísaha, jež se nedá ničím vykoupit, jedině pokáním)." A v sunnách Abu Dáwúda podle Imrána bin Husajna, posel Alláhův (mír s ním) řekl: "Kdo přísahal lživě na Alláha, bude z obyvatel ohně." "eljemín elghamús" je lživá přísaha, která se nedá ničím ospravedlnit ani vykoupit. Odpuštěno může být za tento čin jen po upřímném pokání, a to s tím, že budou poškozeným navrácena jejich práva, jelikož takové jednání se řadí k nejtěžším a největším hříchům.

  3. Je třeba se také mít na pozoru před přísahou na rozvod, která je v dnešní době mezi muslimy velice rozšířená. Přísaha muže, že se rozvede se svou ženou se stala běžnou frází na jazyku mnoha lidí, kterou používají při každé příležitosti, ať už se jedná o něco malého či velkého. Takový člověk si později uvědomí vážnost toho, co vyslovil a snaží se svou chybu napravit. Vydává se za duchovními a žádá je, aby mu poradili, jak z této situace vyjít. Tímto jednáním ztrapňuje sebe i svou ženu. Problémy nabývají na vážnosti, jsou-li mezi manžely děti. Přitom můžeme všem těmto potížím předejít velice snadno – tím, že očistíme naše jazyky od lživých přísah a přísah na rozvod.

Odčinění lživé přísahy

Mimo zmíněné dva druhy přísah existuje ještě jeden druh lživé přísahy, kterou vyslovujeme lehkomyslně či ji nedodržíme a pro kterou Alláh stanovil možnost vykoupení, jak Sám pravil v súře 5 - "El Má'ide" - Prostřený stůl, ve verši 89: "Alláh vás nebude plísnit za lehkomyslnost ve vašich přísahách, ale bude vás plísnit za to, k čemu jste se v přísahách zavázali a nedodrželi to. Vykoupením za to budiž nakrmení deseti chudáků jídlem průměrným, jímž stravujete své rodiny, anebo jejich ošacení či propuštění otroka. A kdo k tomu nenalezne možnosti, nechť postí se tři dny - a to je vykoupení za přísahy vaše, které jste nedodrželi. Dávejte tedy pozor na přísahy své, a takto vám Alláh znamení Svá objasňuje - snad budete vděční!"

Máme tedy dva stupně vykoupení ze lživé přísahy:
Prvním je nakrmení nebo ošacení deseti chudých nebo osvobození otroka. Ten, kdo nemá možnost učinit jednu z těchto podmínek, přesouvá se ke druhému stupni, a tím je třídenní půst.

Lehkomyslné přísahy v běžném hovoru

Nakonec zmíníme přísahu, za kterou není odčinění, ale Alláh ji odpustí. Jsou to přísahy, které člověk občas vyslovuje automaticky a nic jimi nemíní. Alláh řekl v súře 5 - "El-Mé'ide" - Prostřený stůl, ve verši 89: "Alláh vás nebude plísnit za lehkomyslnost ve vašich přísahách, ale bude vás plísnit za to, k čemu jste se v přísahách zavázali…." Paní Áiše o tomto verši řekla: "Tento verš byl seslán kvůli muži, který řekl: Ne při Alláhu, ano při Alláhu, vůbec ne při Alláhu."

Prosíme Alláha, aby ochránil naše jazyky před lživými přísahami a aby nás vzdělal v našem náboženství, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.