Zvláštnosti islámské ummy

Datum: 22. 07. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Tento muslimský národ má spoustu zvláštností, kterými se odlišuje od všech ostatních národů na světě:

  1. Ten, kdo tento národ založil je sám Alláh. V Koránu říká (ve významu): „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha“ (súra 3, verš 110)

  2. Je to sám Alláh, kdo dal tomuto národu islám jako náboženství a Mohammeda (sAs) jako proroka. Alláh říká (ve významu): „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ (súra 5, verš 3)

  3. Alláh učinil úspěch či neúspěch tohoto národa závislý na jeho samotných členech. V Koránu říká (ve významu): „Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění“ (súra 13, verš 11).

  4. Alláh slíbil, že v každém čase bude existovat skupina lidí, kteří následují pravdu a uctívají Alláha. Prorok (sAs) řekl (ve významu): „Vždy bude skupina z mého národa pevně následovat pravdu a nebudou jim moct ublížit ti, kteří je zradí, až do Soudného dne. Jsou to ti, kteří budou následovat mě a mé společníky.“

  5. Obživa a dary tohoto národa závisí na jeho víře a poslušnosti či neposlušnosti k Alláhu. Alláh říká ve významu: „A půjdou-li touto cestou, My věru je napojíme vodou hojnou“ (súra 72, verš 16)

  6. Alláh učinil úspěch a moc pouze věřícím z této ummy. Alláh říká (ve významu): „Avšak moc náleží Alláhu a poslu Jeho a věřícím, leč pokrytci to nevědí.“ (súra 63, verš 8)

  7. Alláh učinil víru příčinou vítězství tohoto národa. Alláh říká ve významu: „a povinností Naší je, abychom pomohli věřícím k vítězství.“ (súra 30, verš 47)

  8. Alláh učinil víru příčinou klidného a bezpečného osobního i společenského života. Alláh říká (ve významu): „Ti, kdož uvěřili a nepotřísnili víru svou nespravedlností, ti jsou v bezpečí a po správné cestě kráčejí.“ (súra 6, verš 82)

  9. Alláh učinil víru příčinou lásky ostatních k člověku. Muslim, který má pevnou a správnou víru je u lidí oblíbený. Alláh říká (ve významu): „Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm věru Milosrdný lásku poskytne“ (súra 19, verš 69)

  10. Alláh sám slíbil, že ochrání knihu tohoto národa. Alláh řekl (ve významu): „My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.“ (súra 15, 9).

Všechny tyto zvláštnosti, které nám Alláh dal jsou obrovským důvodem pro pevné a správné následování této víry a snahu svou víru posílit.