Noční cesta

Datum: 02. 09. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Naše dnešní povídání se bude týkat jedné z nejvýznamnějších událostí z života proroka (sAs), která se stala historickým zlomem v islámských dějinách. Její důležitost potvrzuje súra v Koránu, která je nazvaná podle ní. Touto událostí je noční cesta proroka (sAs). Ve stejně nazvané súře Alláh říká (ve významu): „Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý.“ (súra Noční cesta, 1).

Moudra a ponaučení z noční cesty:

  1. Noční cesta byla povzbuzením pro proroka (sAs), skrz kterou mu chtěl Alláh pomoci k trpělivosti po tom, co se mi přihodilo při cesta do města Táif, jejichž obyvatele šel vyzvat k islámu. Ti mu jeho snahu oplatili tak, že ho uráželi, nadávali mu a házeli po něm kamením, až mu krvácela chodidla a vyhnali ho z města.

  2. Byl to zázrak prorokovi (sAs) od Alláha, která dokázala pravdivost Mohammedova poselství. Druhý den po události prorok (sAs) vyprávěl modloslužebníkům, co se mu stalo. Ti se mu vysmívali a říkali: „Mohammede, chceš nám tvrdit, že jsi během jediné noci došel do Jeruzaléma a vrátil se zpátky, když nám trvá několik dnů se tam pouze dostat?!“ Pak mu řekli, aby jim popsal Jeruzalém – a přitom o něm věděli naprosto jistě, že nikdy v Jeruzalémě nebyl. Když jim to prorok (sAs) popsal do posledního detailu, byli šokováni. Aby jim ještě více dokázal, že má pravdu, řekl jim, že na cestě do Mekky je velbloudí karavana vezoucí zboží a podrobně jim ji popsal, dokonce jim řekl i čas, kdy dorazí a popis vedoucího velblouda. Přesto všechno trvali na svém a říkali, že je lhář. Okamžitě mu však uvěřil Abu Bakr, který si tím zasloužil přezdívku siddýk (označení pro lidi s nejsilnější vírou, kteří nemají ani nejmenších pochybností ve své víře. Jsou to u Alláh nejlepší lidé po prorocích).

  3. Touto událostí Alláh poukazuje na důležitost a významné postavení svatyně v Jeruzalémě, odkud byl prorok (sAs) povznesen do nebe.

  4. Noční cesta potvrdila důležitost modlitby. Po tom, co se prorok (sAs) dostal přes všech sedm nebes, kde potkal nejrůznější proroky, až k tzv. lotosovému stromu u nejzazšího okraje (to je místo nad sedmým nebem). Během této cesty byla uložena prorokovi (sAs) povinnost se modlit padesátkrát denně. Když na cestě zpátky potkal proroka Mojžíše (mír s ním), řekl mu Mojžíš: „Tvůj národ toto nesnese. Požádej Alláha, aby vám ulehčil.“ A toto se opakovalo tak dlouho, dokud Alláh neslevil až k pěti modlitbám denně. Alláh však ze Své štědrosti řekl, že přesto, že se budeme modlit jen pět modliteb, budeme dostávat odměnu za padesát modliteb.

Některé scény, které viděl prorok (sAs) během noční cesty:

  1. Ve výrocích je zapsáno, že prorokovi (sAs) byly nabídnuty dvě číše. V jedné bylo mléko v druhé víno. Když si vybral mléko, řekl mu na to Gabriel: „Byl jsi doveden ke správnému a přirozenému výběru. Věru, kdyby sis býval vybral víno, tvůj národ by zbloudil.“

  2. Prorok (sAs) viděl trest, který čeká ty, kteří obchodují s riba. Měli tak velká břicha, že se nemohli pohnout z místa a Faraón a jeho lid procházeli kolem nich a šlapali na ně.

  3. Viděl také ty, kteří nespravedlivě pohlcují majetky sirotků. Měli nehty jako velbloudi a házeli si do úst oheň, který prošel jejich tělem a vyšel ven. To potvrzuje verš, ve kterém Alláh říká (ve významu): „Ti, kdož nespravedlivě pohlcuji majetky sirotků, věru pohlcují to, co v břichách jejich v oheň se promění, a spáleni budou jeho plameny.“ (súra Ženy, 10).

  4. Viděl také smilníky (muže), kteří měli v jedné ruce dobré a chutné maso a v druhé zkažené a páchnoucí maso. Nechávali to dobré a jedli to zkažené. Viděl i trest žen, které se dopouštějí zina, mají nemanželské děti a snaží se přesvědčit své manžely, že tyto děti jsou jejich. Byly pověšeny vzhůru nohama za svá prsa a přitom křičely a bučely.

Toto byly některé ze scén, které viděl prorok (sAs) během noční cesty, která byla plná ponaučení. Prosíme Alláha, aby nás učinil z těch, kteří když slyší připomenutí, následují to nejlepší z něj.

Poznámka: Podrobné informace o noční cestě naleznete v kázání ze 4.10.2002.