Očištění duší od hříchů

Datum: 16. 09. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Dnes budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak se připravit na příchod měsíce ramadánu. Prvním krokem je to, co jsme zmínili v minulém setkání – a tím je dobrovolný půst v ša‘bánu. Druhým krokem – a naším dnešním tématem - je zbavení se hříchů před příchodem ramadánu. To je nezbytné proto, že hřích představuje překážku bránící člověku v konání dobrých skutků. Můžeme si všimnout, že mnohým muslimům brání v navštěvování mešity a v konání dobra jen to, že se nemůže zbavit nějakého hříchu. Z tohoto důvodu je třeba, aby se každý muslim zbavil svých hříchů před začátkem ramadánu, aby ho pak mohl plně využít.

Co je hřích a jak se k němu má muslim stavět?
Hřích je opak poslušnosti k Alláhu a spočívá v neplnění příkazů Alláha. V Koránu nalezneme desítky veršů, prostřednictvím kterých nám Alláh říká, že máme plnit jeho příkazy a vyhnout se jeho zákazům. Z těchto veršů je např. tento: „Vy, kteří věříte! Poslouchejte Alláha a posla Jeho a neodvracejte se od něho, zatímco mu nasloucháte!“ (súra Kořist, verš 20). Muslim, jehož víra je upřímná, by v případě, že ho satan svede a spáchá hřích, měl tohoto hříchu litovat, ne k němu být lhostejný nebo z něj mít dokonce radost. Tento pocit mu zaručí, že už se toho příště nedopustí. Abdulláh bin Mas‘úd (rAa) řekl (ve významu): „Muslim, když spáchá hřích, cítí, jako by nad ním visela hora a měla každou na něj v každou chvíli spadnout; zatímco pokrytec, když spáchá hřích, je to pro něj, jako by mu na nos stoupla moucha a on ji mávnutím odehnal.“

Důsledky hříchu:
Ke způsobům, které pomáhají člověku zbavit se hříchů patří poznat důsledky těchto hrozných činů. K těmto následkům patří:

  1. Trvání na hříchu až do okamžiku smrti vystavuje člověka přísnému trestu v Soudný den. Alláh říká (ve významu): „Těm, kdo neposlouchají Alláha a Jeho posla, těm určen je oheň pekelný a budou v něm navěky nesmrtelní.“ (súra Džinové, verš 23).

  2. Ten, kdo trvá na hříchu zbavuje sám sebe šance být vpuštěn do ráje. Prorok (sAs) řekl (ve významu): „Každý z mé ummy se dostane do Ráje, kromě těch, kteří odmítnou.“ Sahaba (rAa) řekli: „Proroku, kdo by odmítal? Řekl: „Ten, kdo mě poslechne, půjde do Ráje, a ten, kdo mě neposlechne – ten odmítnul.“ (výrok uveden ve sbírce Sahíh Al-Buchárí o Abú Hurajrovi).

  3. Takový člověk zbavuje sám sebe dobrodiní Alláha. Alláh říká (ve významu): „A Alláh uvádí podobenství o městě, jež bylo bezpečné a spokojené a jemuž se dostávalo obživy v hojnosti ze všech stran, však nevděčné bylo vůči dobrodiní Alláha. A Alláh dal jim okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili.“ (súra Včely, verš 112).

  4. Přivolávání neštěstí a pohrom. Ve sbírkách Ibn Mádžy je zaznamenán výrok o Abdulláhovi bin ‘Omar (rAa), že vypráví o Prorokovi (sAs), který řekl: „…není národa, ve kterém by se rozšířilo cizoložství a lidé se tím netajili, aniž by je nezasáhl tá‘ún (nebezpečná nakažlivá nemoc) a bolesti, které se nevyskytovaly za doby jejich předků.“

  5. Člověk, který se dopouští hříchů zbavuje sám sebe vzdělání. Jednou přišel k imámu Aš-Šáfi‘í jeho přítel se stížností. Řekl, že má potíže s pamatováním. Odpověděl: „Vědění Alláha je cenné, nezaslouží si ho ten, kdo hřeší.“

  6. Páchání hříchů je jednou z věcí, které brání vyslyšení proseb, které lidé nejčastěji dělají v ramadánu, jako je prosba při prvním jídle po půstu, v poslední třetině noci apod. Za normálních okolností jsou tyto prosby vyslyšené, ale hříchy tvoří velkou překážku. Sa‘d bin Abí Waqqás jednou požádal Proroka (sAs), aby pro něj poprosil Alláha, aby jeho prosby byly vyslyšené. On mu na to odpověděl: „Sa‘de, dbej na to, aby tvá obživa byla z povolených zdrojů a tvé prosby budou vyslyšené.“ Prorok (sAs) jednou vyprávěl o muži, který byl na dlouhých cestách, unavený a zmožený – zvedl ruce k nebi a říkal: „Pane, …“ a prosil Alláha, zatímco jeho obživa je celá ze zakázaného. Prorok (sAs) řekl, že prosby takového člověka nebudou v žádném případě vyslyšeny. (výrok vypráví Abú Hurajra (rAa) ve sbírce Sahíh Muslim).

  7. Takový člověk se sám připravuje o rizq (obživu), kterou mu Alláh mohl dát. Thaubán (rAa) vypráví o Prorokovi (sAs) řekl: „Věru je služebník občas zbaven obživy kvůli hříchu, kterého se dopustil.“

Varování před zveřejňováním svých hříchů:
Tento odporný čin je jedna z pohrom, které zasáhly společnost. Takový člověk se dopustil dvojího hříchu. Jedním je samotný hřích a druhým je jeho zveřejnění. V Sahíh Al-Buchárí a Sahíh Musim říká Prorok (sAs) (ve významu): „Všichni z mé ummy budou v pořádku (tj. v Soudný den), kromě těch, kteří (svůj hřích) zveřejňují. K tomu patří i to, když člověk spáchá v noci hřích, a když se ráno probudí a Alláh jeho hřích skryl, on ho zveřejní a řekne: ‚včera večer jsem udělal to a to!‘ a tím se zostudí po té, co Alláh jeho hřích skryl.“

Nás už dělí od ramadánu jen několik málo dnů – dejme si proto předsevzetí, že zanecháme hříchů, abychom mohli ramadán plně využít. Praktické kroky, které nám pomohou se hříchů zbavit si řekneme inšá Alláh v příštím kázání.