Ramadán 1426H (2.díl) – jednoduchost náboženství

Datum: 14. 10. 2005
Imám: Dr. Abdulla Hamid Sulaimani

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry, buďte pokorní a bohabojní a vězte, že satan je vaším nepřítelem a zve své následovatele, aby se stali obyvateli Pekla, a v Den zmrtvýchvstání se jich zřekne a oni řeknou: „Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom dnes věru plamene obyvateli.“

Jedním ze satanových činů je, že vám může zkreslit vaši víru, učinit ji obtížnou a svobodu omezující a bránit vám v dalším postupu ve víře. Avšak rozumný člověk, když se zamyslí s nadějí v srdci, zjistí, že Islám je náboženství snadné, že vede k rozumu, užitečnému pokroku a dobru.

Milí bratři a sestry, vždyť Islám byl postaven na pěti pilířích, a to na vyznání víry, šahádu, že není jiného boha kromě Alláha a že Muhammad je Jeho služebník a posel, dalším pilířem je povinná modlitba, dále každoroční zakát, který dává muslim ze svého jmění potřebným, dále půst v měsíci ramadánu a pouť-hadždž do Mekky pro ty, kdo jsou schopni ji vykonat. A všechny tyto pilíře jsou velice jednoduché. Omezuje snad vyznání víry, které vyřkne každý muslim a cítí je v srdci, lidskou svobodu? Být služebníkem Alláha, který nás stvořil, uštědřil nám obživu a vše, co k životu potřebujeme, je snad tou překážkou ke svobodě? Nebo je závislostí naopak otrocká podřízenost penězům a lidem? Je snad Prorokova sunna také překážkou k opravdové svobodě, když jeho skutky a výroky byly těmi nejlepšími? Neměl by tedy člověk následovat svého proroka?

Je snad těžké stát před Alláhem a modlit se k Němu pětkrát denně, ve dne i v noci? Vždyť modlitba oživuje naše srdce, přibližuje nás k Alláhovi a ke vzpomínce na Něj, a v prostraci jsme nejblíže k Němu a dává nám naději a možnost vyslovit naše přání. A aby modlitba byla pro nás co nejsnadnější, byl jejich počet rozdělen během dne a noci na určité hodiny, abychom jejich konáním nebyli unaveni. A každá modlitba zabere člověku pouhých pár minut. Moudrostí tohoto rozdělení je, že jsme neustále ve spojení s Alláhem během celého dne, že máme možnost upevnit naši víru a očistit se z hříchů, které jsme spáchali mezi jednotlivými modlitbami.

Je snad těžké, aby člověk, který byl Alláhem obdařen majetkem, dal malou část ze svého jmění chudým a potřebným nebo ve prospěch Islámu a muslimů? Zakát je přece jednoduchá záležitost, z dvaceti dinárů je to pouhý půl dináru. Způsobí nám taková suma nějakou újmu?

A co potom půst? Je to snad tak velká zátěž obětovat pouhý jeden měsíc a postit se pro Alláha, abychom se k Němu přiblížili a vyjádřili dík za všechny dary, kterých se nám dostává, a odepřeli si to, co si naše smysly žádají, jen abychom uspokojili Alláha? Vždyť půst je pro nás velice užitečný z mnoha hledisek.

A když může muslim vykonat pouť do Mekky jednou za život, a vážně a věrně dodrží jednotlivé stanovené obřady společně s ostatními muslimy z různých koutů světa, budou mu odpuštěny jeho hříchy a bude očištěn jako v den, kdy ho porodila jeho matka a jeho odměnou bude bezpochyby život v Ráji.

Milí bratři a sestry, Islám nám poroučí, abychom šli neustále vpřed a konali dobré a užitečné věci v náš prospěch, jak Alláh řekl v súře 67 – „al-mulk“ - Království, ve verši 15: „On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil, choďte po zádech jejích a jezte z toho, co vám uštědřil - a u Něho bude pak vzkříšení.“ Alláh nám poručil, abychom se pohybovali po celé zemi a z jejího bohatství získávali různými způsoby naši obživu. Někteří žijí z obchodu, jiní z řemesel a jiní zas ze zemědělství. A není jim dovoleno hledat si obživu cestou, kterou Alláh zakázal, jelikož všichni se k Němu navrátí a budou na to tázáni.

Islám je náboženstvím jednoduchosti, nápravy a cesty vpřed ku prospěchu člověka. Není v něm nic obtížného, unáhleného či chaotického. Proto prosíme Alláha Nejmilosrdnějšího, aby nás učinil z těch, jež se budou Islámu držet pevně a jenž zemřou ve víře k Alláhovi, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.