Ramadán 1426H (3.díl) – posledních 10 dnů měsíce ramadánu

Datum: 21. 10. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry, buďte zbožní a pokorní k Alláhovi a buďte připraveni na posledních deset požehnaných dnů ramadánu, které se k nám blíží. V těchto deseti dnech se nám může dostat od Alláha mnoho odměn a darů.

  1. Typickým rysem těchto dní je zvýšení aktivity. Jak je uvedeno v Sahíh Muslim podle ‘Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), která vypravovala, že Prorok (sAs) byl obzvláště aktivní v posledních deseti dnech ramadánu, více než kdy jindy. A v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi také podle jejího vyprávění, řekla: "Když přišlo těch deset dní, Posel Alláhův (sAs) oživil noc, vzbudil svou rodinu a stanul připraven." A to je pro nás příklad, že v těchto dnech bychom měli být co nejaktivnější ve všech druzích uctívání, od modlitby až po čtení Koránu, chválit a připomínat si Alláha a znásobit almužny. A z těchto dvou výroků vyplývá, že bychom si měli vzít ponaučení z Posla Alláhova (sAs), který si udělal čas a pečlivě se připravoval na tento zvláštní druh uctívání, s prosbou o odpuštění za spáchané hříchy.

  2. Noční modlitba a uctívání je dalším typickým rysem těchto deseti dnů. Modlitba se tak prodlužuje a měli by se k ní připojit ostatní členové rodiny, tak jak to dělával Posel Alláha (sAs). Bohužel však mnozí muslimové sobě i svým rodinám tyto věci nepřipomínají a ztrácejí drahé chvíle, ve kterých přícházejí o mnoho dobrého. Nakonec pak budou nést následky svých činů nejen za sebe, ale i za své děti. Možná si někdo řekne, že noční uctívání je nepovinné a že stačí pouze, když dodrží ty povinné. Je nutné dbát na ty povinné, jelikož přinášejí dobro, ale nikdy si nejsme jisti, že jsme je splnili dobře a věrně. A proto ty nepovinné druhy uctívání doplňují ty povinné. Podle vyprávění At-Tirmidhího, Alláh řekne v Den zmrtvýchvstání: "Pohlédněte, zda můj služebník vykonal něco nepovinného, aby tak doplnil to, co mu chybí z povinného." Alláh Nejvyšší stanovil povinné uctívání svým služebníkům, a protože ví, že je nebudou plnit tak dobře, proto také stanovil nepovinné druhy uctívání, aby zacelil ránu v těch povinných. A i když splníme ta povinná uctívání, měli bychom následovat Proroka (sAs), který nikdy nevynechával noční uctívání, i když byl nemocen, a to podle vyprávění paní ‘Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen).

  3. A dalším typickým rysem těchto dnů je noc Úradku, "lajlatu al-qadr", jak Alláh řekl: "Noc Úradku než tisíce měsíců je lepší." An-Nacha‘í o ní řekl: "Práce vykonaná během této noci je lepší než práce vykonaná za tisíc měsíců." Milí bratři a sestry, tisíc měsíců je osmdesát tři let a čtyři měsíce. A v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: "Kdo konal noční modlitbu během "lajlatu al-qadr" s vírou a věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy." Posel Alláha (sAs) o této noci řekl: "Zachyťte "lajlatu al-qadr“ v posledních deseti dnech ramadánu." A této noci nikdo nedosáhne, dokud nebude během všech posledních deseti dnů konat noční uctívání. Alláh (subhánahu wa ta‘álá) z milosrdenství skryl před svými služebníky přesný den "lajlatu al-qadr", aby se k němu více přiblížili skrze modlitbu, připomínání si Ho a prosby. Zároveň je to zkouška věřících, kdo vše činil věrně a vážně, když vyslovoval své prosby a pokání.

  4. A posledním rysem těchto požehnaných dnů je "al-i‘tikáf", kterým se věřící vzdálí od požitků a užívání si pozemského života a jeho lákadel a tráví svůj čas v mešitě během těchto posledních deseti dnů, aby se přiblížil k Alláhovi. I‘tikáf patří ke stvrzeným sunnám v Koránu a sunně Posla Alláha (sAs). Tak to dělal Prorok (sAs) i jeho společníci. A člověk, který činí i‘tikáf se nevzdaluje z mešity, jen když je to zapotřebí, věnuje se modlitbě, čtení Koránu a připomínání si Alláha. Užitkem této sunny je učení se pokoře a dosažení nesmírné odměny od Alláha.

Proto zvu všechny, abychom se trochu oprostili od požitků pozemského života a jeho lákadel a věnovali svůj čas odevzdání se Alláhovi, konání dobra, snaze a vynaložení všech sil během těchto posledních nocí k uspokojení Alláha, a prosíme Ho, aby to vše od nás přijal.