Ramadán 1426H (4.díl) – bratrství ve víře

Datum: 28. 10. 2005
Imám: Dr. Abdulla Hamid Sulaimani

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Lidé, buďte pokorní a bohabojní k Alláhovi a plňte jeho příkazy. Alláh Nejvyšší řekl v súře 5 – „al-má´ida“ - Prostřený stůl, ve verši 2: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání svém.“ Alláh také řekl v súře 9 – „at-tauba“ - Pokání, ve verši 71: „Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli…“ A v súře 49 – „al-hudžurát“ - Komnaty, ve verši 10 říká: „Věřící jsou si přece bratry…“ A Posel Alláha (sAs) řekl ve svém výroku: „Věřící k věřícímu jsou jako jedna stojící pevná stavba a přitom sevřel ruce, aby ukázal, jak pevná je tato stavba.“

A z těchto slov se dovídáme, jaké má být bratrství mezi muslimy. Je to bratrství, které převyšuje pokrevní svazek a které přibližuje věřící jednoho k druhému i přes obrovské vzdálenosti a nabádá k pomoci, spravedlnosti a trpělivosti vůči druhému. Zároveň zakazuje muslimovi podvádět či ubližovat svému muslimskému bratrovi jakkoli. Alláh o tom říká v súře 33-„al-ahzáb“ - Spojenci, ve verši 58: „A ti, kdož urážejí věřící muže a věřící ženy, aniž si to oni zasloužili, ti se obtížili pomluvou i hříchem zjevným.“

Alláh určil a stanovil cestu k tomuto bratrství, aby se rozvíjelo a rostlo a zároveň se postavil proti všemu, co této cestě brání jít dál. Také nám poručil, abychom byli pevní ve své víře, zvláště pak když se šíří jakákoli pomluva o našich muslimských bratrech. Je třeba, abychom vyčkali se svým soudem, dokud nebude jasná pravda, abychom nikomu neublížili a nebyli nespravedliví. V súře 49 –„al-hudžurát“ - Komnaty, ve verši 6 Alláh říká: „Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“

Alláh nám také poručil, abychom byli těmi, kteří napraví či usmíří bojující strany, zvláště pak když se jedná o muslimy a navíc o ozbrojený konflikt, aby v něm neumírali nevinní lidé. Je třeba odstranit důvody tohoto boje a napravit toho, kdo útočil a napadl a stát na straně toho, kdo byl napaden. Alláh se o tom zmiňuje v súře 49 – „al hudžurát“ - Komnaty, ve verších 9-10: „Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících, usmiřte je! A činí-li jedna skupina z těch dvou bezpráví druhé, bojujte proti těm, kdo činí bezpráví, dokud se před rozkazem Alláhovým neskloní! A když se skloní, usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Alláh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry, usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní - snad dostane se vám smilování!“

Alláh (subhánahu wa ta‘álá) také zakázal věřícím, aby se jeden druhému vysmívali či povyšovali se, jelikož tato vlastnost vede k rozchodu mezi věřícími. Možná ten, kterému se posmíváte, má u Alláha to nejváženější postavení, takže jste se posmívali tomu, koho Alláh povýšil. Alláh o tom v súře 49 „al-hudžurát“ - Komnaty, ve verši 11 říká: „Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony!“ A Prorok (sAs) o tom řekl ve významu, že stačí pouhé ponižování bratra ve víře a povyšování se nad ním, aby to bylo považováno za velký hřích. Alláh (subhánahu wa ta‘álá) také zakázal hledat nedostatky muslima a šířit je mezi ostatními lidmi. Také zakázal oslovovat jiného muslima přezdívkou či jménem, které je mu nepříjemné. A to může vyústit v nenávist a podobnou reakci. Tím pak ublíží nejen svému bratrovi, ale i sám sobě. Alláh se o tom zmiňuje také v súře 49 – „al-hudžurát“ - Komnaty, ve verši 11: „Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami!“ Taková věc je považována za velký hřích, jak Alláh říká ve stejném verši: „A jak hnusný je název ‚hanebník‘ poté, co byla přijata víra. A ti, kdož se nebudou kát, jsou věru nespravedliví.“

Dále Alláh zakázal věřícím, aby o svých bratrech měli špatné smýšlení, aniž by měli důkaz, jak Sám řekl v súře 49-Komnaty, ve verši 12: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem!“ Také zakázal vyzvídat či sledovat svého věřícího bratra za účelem najít to, co Alláh skryl před ostatními. Takové chování vede k šíření zavrženíhodného a zároveň deformuje muslimskou společnost a podkopává důvěru mezi muslimy. Alláh se o tom zmiňuje v súře 49 - Komnaty ve verši 12: „Nevyzvídejte!“ Také Alláh zakázal vzájemné pomlouvání v nepřítomnosti toho druhého a dal nám příklad, ve kterém se říká, že ten, který pomlouvá svého bratra v jeho nepřítomnosti je jako ten, který jí maso svého mrtvého bratra. V súře 49 - Komnaty, ve verši 12 Alláh říká: „A nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého - vždyť by vám to bylo odporné!“

To byl, milí bratři a sestry, příklad toho, co nám Alláh předepsal ohledně bratrství mezi muslimy ve Své Knize a navíc v sunně Proroka (sAs). Díky Alláhovi, že jsou ještě muslimové, kteří přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, a proto Alláh říká v súře 3 – „Áli ‘Imrán" - Rod Imránův, ve verši 110: „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi, vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha.“

Bratři a sestry, víra žádného z nás nebude úplná, dokud si pro svého bratra nebude přát to, co si přeje sám pro sebe. A nejnižším stupněm bratrství je vzájemné ohleduplné zacházení a chování. Zajisté chceme od svého bratra, aby nevyzradil naše záporné vlastnosti. Jak je možné, že toto od něj očekáváme, a my sami se tak nechováme? Jak je možné, že od druhých očekáváme, aby byli vůči nám spravedliví, když my sami k tak nim takoví nejsme? Alláh se o tom zmiňuje v súře 83 – „al-mutaffifín“ - Zkracující míru, ve verších 1-3: „Běda těm, kdo míru zkracují, kteří - když jim je měřeno plnou - míru od lidí žádají, však když pro druhé měří či váží, ztrátu jim působí!“

Proto prosíme Alláha Nejmilosrdnějšího, aby nás učinil z těch, kteří budou následovat Jeho příkazy a upevňovat bratrství mezi muslimy, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.