Svátek Íd Al Fitr 1426H

Datum: 03. 11. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illa Alláh, wa Alláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi-l-hamd. Alláhu akbar kabíra, wa-l-hamdulilláhi kathíra wa subhána Alláhu bukratan wa asílá.

Dosvědčuji, že není jiného boha kromě Alláha Jediného, jenž společníka nemá žádného, Boha prvních a posledních, a dosvědčuji, že náš prorok Muhammad je Jeho služebník a posel, kterého vyslal jako zvěstovatele a varovatele, jenž zval k víře v Alláha a dovršil věrně Jeho poselství, bojoval v Jeho jménu až do chvíle své smrti, nechť Alláh mnoho žehná jemu, jeho rodině, společníkům a těm, kdož následují jeho cestu až do Soudného dne.

Bratři a sestry, buďme ve svém životě zbožní a pokorní k Alláhovi, jak jen můžeme, a šťastný bude ten, kdo tak učiní. Děkujeme Alláhovi (tabáraka wa ta‘álá), že nám umožnil úspěšně vykonat půst a noční uctívání v měsíci ramadánu a prosíme Ho, aby to vše dobré od nás přijal. U příležitosti tohoto nádherného dne, Svátku přerušení půstu, bych rád blahopřál všem bratrům a sestrám žijícím v České republice a poslal jim následující vzkazy.

První vzkaz:

Aby první dny tohoto krásného svátku byly opravdu radostné, je třeba, aby každý muslim očistil své srdce od špatných pocitů, zloby, nenávisti a podezírání vůči svému muslimskému bratrovi. V Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Ajjúba Al-Ansárího (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (salla-lláhu ‘alajhi wa sallam) řekl: „Není dovoleno muslimovi, aby měl zpřetrhány vztahy se svým bratrem na více jak tři noci, a když se setkají a jeden k druhému se obrací zády, pak je lepší ten, kdo začne s usmiřováním jako první.“ A podle vyprávění Anase bin Málika (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: „Nerozcházejte se, nehádejte se a nebuďte na sebe zlí a nezáviďte si a buďte služebníky Alláha a bratry, a není dovoleno muslimovi, aby opustil svého bratra na více jak tři noci.“ Rozpory a napětí v srdcích věřících ničí krásu svátečních dnů. Viděli jsme, jak taková situace je nebezpečná, když kvůli ní Prorok (sAs) zapomněl přesný den „lajlatu al qadr“ – noci Úradku. Jak se to stalo? Když mu Alláh zjevil přesný den, Prorok (sAs) spěchal oznámit tuto zprávu věřícím a při cestě uviděl dva muslimy, jak se hádají, a v té chvíli zapomněl na přesný den „lajlatu al qadr“ . A tak muslimové přišli o velké dobro právě kvůli napětí a hádce. Toto je nebezpečím pro jednotlivce i společnost. Takové chování a pocity zabraňují muslimovi přiblížit se k Alláhovi. V Sahíh Muslim podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním pokojen), Prorok (sAs) řekl: „Všechny činy jsou předvedeny každé pondělí a čtvrtek a Alláh odpustí každému, který k Němu nic nepřidružuje, kromě tomu, kdo byl v napětí vůči svému bratrovi, a tak řekne: ‚Nechte je ty dva, dokud se neudobří.‘“ A toto je to velké nebezpečí pro jednotlivce.

Druhý vzkaz:

Je velice důležité, aby vztahy mezi věřícími byly silné a zakládaly se na vzájemné lásce a pochopení. Scházíme se zde, v České republice, z různých zemí, kultur, národů a národností a představujeme malou komunitu, kterou spojuje Islám, který nám vložil do našich srdcí vzájemnou lásku, víru a pokoru k Milosrdnému. Proto je špatné, abychom byli vůči sobě v napětí a rozporu a Alláh nás před těmito vlastnostmi varoval v súře 8 – „al-anfál“ – Kořist, ve verši 46: „Poslouchejte Alláha a Posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý. Buďte trpěliví, neboť Alláh stojí na straně trpělivých.“ Proto k dosažení naší stability a rozvoje potřebujeme být jednotní a žít ve vzájemné lásce a bratrství, jak řekl Alláh Všemohoucí v súře 3-„Áli ‘Imrán“-Rod Imránův, ve verši 103: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se. Pomněte dobrodiní Alláhovo k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se díky milosti Jeho bratry, a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedení.“ A právě sváteční dny jsou tou nejlepší možností, jak vzájemně sblížit svá srdce, a tak naší oporou budou právě vzájemné vztahy vedoucí ke společné lásce k Alláhovi (tabáraka wa ta‘álá), a nikoli prospěch pozemského života. A plody vzájemné lásky kvůli Alláhovi jsou velkolepé, jak uvidíme ve výroku v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi, o sedmi druzích lidí, kterým Alláh poskytne Svým trůnem stín v Den zmrtvýchvstání, mezi které patří i dva muži, kteří se měli rádi kvůli Alláhovi, scházeli se a rozešli se také v lásce kvůli Alláhovi. A v sunnách At-Tirmidího podle vyprávění Mu‘ádha (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl, že slyšel Proroka (sAs) říkat, že ti, kteří se měli rádi kvůli Alláhovi v pozemském životě, ty Alláh odmění v Ráji kazatelnami ze světla, na kterých budou sedět a které by si přáli i proroci a mučedníci.

Známkami bratrské lásky kvůli Alláhovi jsou:

  1. Budeme si přát pro svého bratra to, co si přejeme sami pro sebe. V jednom výroku se říká: „Není úplný věřící ten z vás, dokud si nepřeje pro svého bratra to, co si přeje sám pro sebe.“
  2. Budeme se radovat z toho, z čeho se raduje náš muslimský bratr a budeme smutní z jeho smutku, a budeme při něm stát jak v radostných, tak i ve smutných chvílích a budeme se mít na pozoru před zlomyslností vůči němu.
  3. Budeme připraveni mu pomoci, když to bude potřebovat.

A takto bychom se měli chovat jeden k druhému, zvláště když jsme menšinou v této zemi. A pro ty, kteří jsou daleko od svých domovů je to o to důležitější, aby odstranili pocit cizosti, stesku po domově a dosáhli tepla přátelství v našem životě.

Třetí vzkaz:

Spočívá v ochraně muslimské identity v této zemi, což můžeme uskutečnit jen tak, že budeme dodržovat své povinnosti stanovené Alláhem a nebudeme líní a lehkovážní v jejich plnění. Milý bratře, měj se na pozoru před ostýchavostí konat modlitbu v této společnosti! A milá sestro, nedávej přednost zvyklostem této společnosti před povinností danou Alláhem, a tou je tvůj hidžáb! Tím, že si budeme vážit svého náboženství a budeme se ho pevně držet, tím dosáhneme vážnosti u lidí této země. Jelikož každý člověk, který věří v nějaké hodnoty a žije podle nich a věrně se jich drží, přirozeně přiměje ostatní, aby si ho vážili. Je třeba upozornit na některé negativní jevy v těchto společnostech, kterým se někteří věřící poddali a porušili pravidla svého náboženství.

K nim patří například:

  1. Mimomanželské vztahy mladých muslimů s dívkami, které je vedou ke ztrátě jejich víry, a to tím více, čím déle trvá tento vztah, který je v rozporu s islámským právem.
  2. Dalším jevem, kterého se účastní i někteří věřící, je lichva a nákup a prodej zakázaných věcí, jako jsou alkohol a vepřové maso, nebo požívání alkoholu či posezení u stolu, kde se pije alkohol. A ve svatém výroku se říká: „Kdo věří v Alláha a v Den soudný, nechť nesedí u stolu, kde se podává alkohol.“
  3. Dalším nebezpečným jevem je zanedbávání výchovy dětí. Byly nám přece svěřeny Alláhem a budeme se za ně před Ním zodpovídat. A v jednom výroku se říká: „Všichni jste pastevci a všichni jste zodpovědni za svá stáda.“ Naše děti v těchto společnostech potřebují zvláštní a velkou péči, uprostřed všech těch pokušení, abychom je neztratili a pak abychom toho nelitovali.

Čtvrtý vzkaz:

Rád bych vám připomněl šestidenní půst v měsíci šawwál. V Sahíh Muslim podle vyprávění Abú Ajjúba Al-Ansárího (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postil ramadán a poté dalších šest dnů z měsíce šawwál, jako kdyby se postil celý rok.“

Pátý vzkaz:

Veškerá islámská činnost v České republice závisí hlavně na příspěvcích a darech lidí dobra, kteří žijí v této zemi. A jistě jste si všimli nárůstu cen ve všech sférách, což velice ovlivnilo islámskou činnost. Proto je třeba, abychom vynaložili veškeré úsilí, a ruku v ruce podpořili tuto práci finančně i morálně. A tak využíváme tento sváteční den, a vyzýváme všechny, aby se zapojili a finančně přispěli k dalšímu chodu islámského centra. Alláh říká v súře 2 –„al-baqara“ – Kráva, verši 272: „A to, co vydáte dobrého, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.“ A ve verši 245 Alláh také říká: „Kdokoliv dá Alláhovi půjčku výhodnou, tomu bude vrácena mnohonásobně, Alláh zavírá a otevírá dlaň svou a k Němu budete navráceni.“ Proto prosíme všechny, aby se dnes účastnili této dobročinné akce, aby mohla islámská činnost lépe pokračovat v tomto městě.

Toto tedy byly rychlé vzkazy, které jsem chtěl předat v našem dnešním setkání s nadějí, že nám Alláh skrze ně otevře cestu. A ještě jednou přeji vše nejlepší a mír s vámi, milosrdenství Alláha a Jeho požehnání (wa salámu alajkum wa rahmatu lláhi wa barakátuhu).