Ramadán 1426H (5.díl)- Sbohem ramadáne

Datum: 04. 11. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
rozloučili jsme se s ramadánem, s tímto drahým měsícem se smutným srdcem, a zároveň se již teď těšíme na ramadán příští. Všichni se loučíme s nadějí a prosbou, aby Alláh Nejvyšší přijal náš půst, naše uctívání a pokoru.

Tak, jak se k nám dostavil náš drahý host – měsíc ramadán, měsíc dobra, vděčnosti, lásky, měsíc Koránu, odpuštění a záchrany od Ohně pekelného, tak také tento drahý host odešel a zanechal pocit smutku a odloučení v duši každého muslima. Pouze nedávno jsme blahopřáli jeden druhému k měsíci ramadánu a dnes je již za námi a já se ptám, zda jsme na to připraveni a zda jsme se dobře obrnili vírou a dobrými skutky, skrze které je muslim připravený na setkání s Alláhem. Je na každém muslimovi, aby si položil tuto otázku právě na konci ramadánu.

Známky přijetí veškerého uctívání během ramadánu

Milí bratři a sestry v Islámu, během ramadánu jsme mohli vidět velkou soutěživost mezi muslimy v konání dobra, v pokoře a uctívání. Viděli jsme zde v našem Islámském centru, jak se muslimové scházejí u modlitby „taráwíh“, u čtení Koránu, u dobročinnosti a dávání almužen, u „i‘tikáfu“ a při jedinečných chvílích při „du‘á‘“– prosby u přerušení půstu a při modlitbě „witr“, kdy se mnohé oči věřících naplnily slzami. Jsou to obrazy, které zvěstují dobro a otázka, která se honí hlavou všech je, zda Alláh přijal naše uctívání a naši soutěživost během ramadánu. Proto bych rád uvedl některá znamení, která odpoví na tuto otázku a které můžeme brát jako silné a přesvědčivé pro přijetí našeho uctívání, a mezi ně patří:

  1. Konat veškeré uctívání věrně a s pokorou k Alláhovi, a zároveň se nevychvalovat a nepřevádět se před ostatními jen proto, aby nás pochválili. Alláh Nejvyšší říká v súře 11- „Húd“, ve verších 15-16: „Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven, marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali.“ A Alláh popsal ty, kteří se předvádějí v uctívání jako pokrytce, a to v súře 4 – „an-nisá‘“ – Ženy, ve verši 142: „Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Alláha jen nepatrně.“

  2. Uvědomění si Alláha a bohabojnost („at-taqwá“) při každém druhu uctívání i po něm. A to znamená, že muslim se snaží konat uctívání tak, aby s ním byl Alláh spokojen a koná je s přáním dosáhnout odměny od Alláha v posmrtném životě a s pocitem strachu před Jeho trestem. A Alláh Nejvyšší říká v súře 5 -„al-má’ida“ – Prostřený stůl, verš 27: „..Alláh přijímá oběť jen od bohabojných.“

  3. Další známkou přijetí našeho uctívání během ramadánu je to, že v tomto uctívání, pokoře a přímé stezce pokračujeme i po ramadánu. Muslim, který dodržuje všechny Alláhovy příkazy a oddaluje se od špatností, dodržuje je v ramadánu i v ostatních měsících po něm. Alláh říká v súře 15 -„al-hidžr“ – verš 99: „A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde.“

Návrhy, jak stále prožívat atmosféru ramadánu

  1. Neustálé sepjetí s mešitou po ramadánu. Nedopusťte, aby poté, co jste během ramadánu neustále navštěvovali mešitu, jste se od ní vzdálili, jelikož mešita upevŇuje muslimy ve víře před pokušeními, které nás obklopují v této zemi. Alláh říká v súře 9 -„at-tauba“ Pokání, verš 18: „O modlitebny Alláhovy se mohou starat jedině ti, kdož věří v Alláha a v Den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A možná, že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedení.“

  2. Neustálé sepjetí s Koránem po ramadánu. Nedopusťte, aby vás nevšímavost a zahálčivost oddálila od čtení Koránu po ramadánu. Stejně tak, jak jste činili během půstu a jednou či vícekrát dočetli celý Korán, tak je třeba, abyste si udělali čas na každodenní chvíli s Koránem. Nelze si představit život muslima bez Koránu, jako si nelze představit tělo bez duše. A Alláh říká v súře 42 -„aš-šúrá – Porada, verš 52: „A takto jsme ti vnukli ducha ze zejevení Svého, předtím jsi neznal, co je to Písmo a co je to víra, avšak učinili jsme to světlem, jímž vedeme, koho chceme ze služebníků Svých. A ty věru také vedeš lidi po stezce přímé.“

  3. Dodržování nočních modliteb po ramadánu, alespoň jednou týdně. Všichni jsme velice prožívali tento druh uctívání během půstu, nechť v tom pokračujeme. A noční modlitby byly zvykem Proroka (sAs) a bylo stvrzeno, že vstával v určitý čas a modlil se, dokud se mu neudělaly trhlinky na chodidlech. A tak mu paní ‘Áiša (rAa) říkávala: „Konáš toto i když ti Alláh odpustil předchozí i následující hříchy?“ A on jí odpovídal: „‘Áišo, cožpak nemohu být děkujícím služebníkem?“

  4. Pokračovat v dávání almužny, jelikož ona očišťuje dárce od jeho vin a hříchů a ochraňuje majetek, znásobuje ho a poctí jeho vlastníka místem u trůnu Milosrdného v Den zmrtvýchvstání. A Alláh říká v súře 9 – „at-tauba – Pokání, verš 103: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ. Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním….“

  5. Návaznost na půst, a to v držení nepovinného půstu. Půst nám neustále připomíná ramadán a jeho atmosféru a vyskytuje se mnoho příležitostí k nepovinnému půstu během celého roku, jako například půst v pondělí a čtvrtek, během bílých dnů – 13.- 14. -15. v každém měsíci Hidžry, také 6ti denní půst během měsíce šawwál“. Ve stvrzeném výroku se říká: „Kdo se postil ramadán a poté na něj navázal šesti dny z měsíce šawwálu, jako kdyby se postil celý rok.“ A těchto šest dnů se lze postit souvisle nebo jednotlivě.

A nakonec vás vyzývám, abyste se neustále obraceli k Nejvyššímu s prosbami – „du‘á’“ a prosíme Alláha, aby náš půst a další uctívání během ramadánu přijal a aby nám umožnil ho opět prožít a my se ho dožili ve zdraví, spokojenosti a radosti, jelikož On je Slyšící a naše prosby vyslyší.