Život muslima mezi nemuslimy

Datum: 18. 11. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
život v neislámské zemi je pro někoho slastí a pro jiného záhuba. Slastí a velkou šancí jak vyzývat k Islámu je pro toho muslima, který správně praktikuje svou víru. Prorok Muhammad (sAs) řekl: „Kdyby Alláh prostřednictvím tebe přivedl někoho k Islámu, je to pro tebe lepší než život pozemský a co je v něm.“ A dodáváme, že jestli někdo nemůže dělat „da‘wa“, musí být alespoň svým chováním dobrým příkladem pro ostatní. A pro nás byl nejlepším příkladem dobrého chování náš prorok Muhammad. Alláh říká v Koránu: „A věru máte nyní v poslu Alláha příklad pře¬krásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v Den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (al-ahzáb, 33:21)

Všichni bychom se měli zeptat sami sebe na důvod svého působení v této zemi. Jestli je pro nás lepší zůstat tady nebo raději jít jinam. V neislámské zemi je hodně pokušení a život muslima se na první pohled zdá být velkou a obtížnou zkouškou. Někoho by to mohlo svádět k tomu, že tím bude omlouvat své chyby a hříchy a žádá nějakou uspokojující fatwu. Záleží však na každém z nás, zda budeme jednat podle svých tužeb a vášní a nebo se věnovat uctívání našeho Pána. Muslimy bychom mohli rozdělit na několik skupin podle záměru, se kterým v nemuslimské zemi žijí.

První skupinou jsou místní, čeští muslimové, kteří touží po poznání této požehnané víry, Islámu. Jsou světlem v temnotě, darovaným od Alláha a majícím Jeho plnou podporu. Přijetí Islámu je pro ně pouze začátkem cesty, nikoliv jejím koncem. Žádáme každého českého muslima, aby využil znalosti svého rodného jazyka a zvyků této země, a aby pracoval pro Alláha tím, že začne u své rodiny a bude pokračovat dál přes své nejbližší. Prosíme Alláha, aby na ně nenakládal břímě tíživé a ulehčil jim cestu. Ámín.

Druhou skupinou jsou muslimové, kteří si vzali nemuslimsky za manželky. Ti budou nadále správně vedeni, když budou své manželky a děti Islám učit a ukazovat jim cestu svým dobrým příkladem. Nesmějí zanedbávat praktikování své víry.

Třetí skupinou jsou zahraniční studenti, kteří sem přijeli na dobu svého studia, aby své vzdělání pak uplatnili ve své zemi. Mají zde zůstávat jen tehdy, pokud jsou si jistí, že tím není ohrožena jejich víra a že dokážou ochránit svou identitu. V opačném případě, pokud nejsou schopni udržet si svou víru, islámské vlastnosti a normy a nejsou schopni odolávat pokušením kolem sebe, je pro ně lepší se vrátit do jejich rodné muslimské země.

Čtvrtou skupinou jsou podnikatelé nebo zaměstnanci diplomatických misí. Připomínáme, že v mnoha oblastech se Islám šířil velice úspěšně právě díky dobrému a spravedlivému vystupování muslimů. Měli by především dodržovat poctivé chování a neobchodovat se zakázaným, jako je alkohol a drogy nebo vepřové. Jejich cílem by nemělo být zůstat zde nastálo, ale po určité době se vrátit do muslimské země.

Další skupinou jsou muslimové, kteří sem přijíždějí na léčení. Jejich léčení by mělo splňovat islámská pravidla a měli by se vyhýbat činům, které zasluhují hněv Alláha.

Na konec jsme nechali skupinu těch muslimů, kteří tu zůstávají bez jasného cíle. Jejich víra zeslábla natolik, že splynuli s nemuslimskou populací a v mnoha případech dělají vážné přestupky proti Islámu. Pro takové muslimy je mnohem lepší odejít zpět do nějaké muslimské země, kde by byli více chráněni před zblouděním ze správné cesty.

Snažte se najít se mezi těmito kategoriemi. Ať už máte různé důvody setrvávat v této zemi, držte se cesty Islámu a nezapomínejte na svůj hlavní úkol být pro ostatní příkladem správných muslimů. Jen tak totiž můžete dojít ke šťastnému životu zde i po smrti.

Ať nás Alláh vyvolí k tomu, abychom šířili Islám v této zemi.