Několik zastavení u povinnosti poutě

Datum: 16. 12. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
srdce mnohých muslimů v těchto dnech obrátila svou pozornost na posvátná místa v Mekce, kam se chystají na vykonání každoroční poutě milióny muslimů z celého světa, aby splnili Alláhův příkaz: „A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k Tobě přijdou pěšky anebo jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých, aby podali svědectví o užitečných darech jim uštědřených a aby vzpomínali jména Alláhova ve dnech známých nad dobytčetem ze stád, jež Alláh jim v obživu daroval. Jezte z nich a nakrmte nuzného a chudého!“ (súra 22 hadždž: Pouť, verše 27-28).

Pouť představuje jeden z pilířů Islámu a je povinností každého muslima, aby ji během svého života jednou vykonal. V Sahíh Muslim je vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním pokojen), který řekl: „Posel Alláhův (mír s ním) nás informoval a řekl: „Lidé, Alláh vám předepsal povinnost vykonat pouť, tak ji vykonejte. Jeden muž se zeptal: Každý rok, Posle Alláhův? Neodpověděl. Až muž zopakoval svou otázku třikrát. Posel Alláhův (mír s ním) poté odpověděl: Kdybych řekl ano, stalo by se to povinností, kterou byste nemohli splnit. Pouť se vykoná jen jednou za život, a kdo putuje vícekrát, je to dobrovolné..“

Pouť je velkým mezinárodním shromážděním, je to obraz muslimské jednoty mezi muslimskými národy, které se shromáždily na jednom místě, v jednom čase a ve stejném poutním oblečení, aby vykonaly stejný obřad a jejich cíl je společný: uspokojit Alláha. Se svým návratem z této dlouhé cesty si přivážejí odpuštění hříchů. Bylo stvrzeno v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Prorok (sAs) řekl: „Kdo vykonal pouť vážně a přitom nespáchal špatnost, vrátil se domů očištěný od všech hříchů jako v den, kdy ho porodila jeho matka.“

Rada pro ty, kteří nevykonali pouť

Ti, kteří ještě neměli tu možnost vykonat pouť, zvu k přípravě a zorganizování vlastního času, povinností a dovolených k vykonání poutě příští rok. Co se týče lidí, jejichž finanční stránka jim pouť nedovoluje vykonat, navrhuji, aby si spořili každý měsíc pevnou částku ze svého platu do zvláštní kasičky. A tak, až přijde čas poutě, uvidí, že kasička se inšá Alláh naplnila a cesta bude otevřena ke splnění této povinnosti. Takový plán možná bude vyžadovat, abyste se vzdali některých věcí, které jsou nadbytečné. Ale to vše se dá přežít kvůli splnění Alláhových příkazů a možnosti vykonat tuto nádhernou povinnost.

Někteří lidé také nemají možnost vykonat pouť kvůli svému zdravotnímu stavu, který jim nedovoluje vydržet tuto náročnou cestu. A tito lidé jsou Alláhem omluveni, tak jak je uvedeno v súře 48: „al-fath“ : Úspěch, ve verši 17: „A není hříchem pro slepého ani pro chromého ani pro nemocného, jestliže se neúčastní.“ Alláh stanovil povinnost vykonat pouť tomu, kdo je toho schopný a má tu možnost, jak řekl v súře 3 Rod ‘Imránův, ve verši 97: „A Alláh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat.“ A slovo možnost, jak ho vysvětlili mnozí učenci znamená: možnost po fyzické stránce: zdraví člověku umožní vykonat tuto náročnou cestu a splnit dané rituály a vrátit se domů. Také se jedná o možnost finanční: mít dostatečné finanční prostředky na cestu tam i zpět. Také se jedná o bezpečnost cesty: to znamená bezpečné prostředky, které dopraví poutníka do svatých míst a poté zpět do vlasti. A to vše je obsaženo ve slově možnost. Je třeba ale říct, že je povinností každého muslima, aby pouť zařadil mezi svými prioritami a nejdůležitějšími přáními ve svém životě. A je nebezpečné otálet a dát přednost něčemu jinému, jelikož smrt může přijít v nečekané chvíli, jak Prorok (sAs) řekl ve svém výroku: „Lidé, vykonejte pouť dříve, než bude pozdě.“

A prosíme Alláha, aby ulehčil poutníkům vykonání poutě a pomohl těm, kteří ji ještě nevykonali, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.