Pohled na svátky

Datum: 23. 12. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Alláh (‘azza wa džal) stanovil muslimům dva svátky během roku, a to „Svátek přerušení půstu“ a „Svátek oběti“. A tyto dva svátky jsou přímo spojeny s uctíváním Alláha, ba co více, jsou přímo spjaty se dvěma pilíři Islámu. Svátek přerušení půstu se slaví těsně po ukončení povinnosti půstu měsíce Ramadánu a svátek oběti se koná těsně po uskutečnění pouti do Mekky, kdy poutníci splní poslední pilíř pouti, a tím je stání na hoře Arafat. Tudíž svátky v Islámu představují radost a poděkování Alláhovi za to, že nám pomohl naplnit povinnosti, které nám stanovil. Nejsou to tedy svátky vymyšlené ani umělé, jako mnoho jiných.

A právě nyní se nacházíme na konci roku a jsme svědky velkolepých oslav, které konají nemuslimové během těchto příležitostí. A ujišťujeme, že čas ukrajující léta ze života každého muslima, je neodvratitelnou skutečností, kterou si musíme uvědomit, protože nás to přibližuje ke konci pozemského života a přibližuje k životu posmrtnému. A na základě toho, by si každý muslim měl vzít z toho poučení a dobře se připravit na tento další život, a to zbožností, vírou a skrze pevné sepjetí se Slitovným. A tato naše příprava během pozemského života na posmrtný život se v mnohém podobá tomu, když se někdo chystá na nějakou delší cestu za určitým účelem a který se velice pečlivě na ni předem připravuje, psychicky a fyzicky, aby pak byl schopen předejít jakékoli nesnázi. A my všichni jsme také cestujícími v tomto životě a směřujeme k životu posmrtnému. A táži se, připravili jsme se dobře na ty obtížné chvíle, které nás čekají, kdy člověk bude bez pomoci svých příbuzných i přátel? Přál bych si, aby tato skutečnost zůstala stále v našich myslích a abychom ji vůbec neopomenuli, a to právě v těchto dnech, kdy se lidé kolem nás chystají na oslavy konce roku.

Pohled na oslavy nemuslimů během jejich svátků

A uprostřed těchto velkolepých oslav nemuslimů v jejich svátcích bych rád připomněl svým muslimským bratrům a sestrám žijícím v této zemi, aby se pevně drželi své islámské identity více než kdy jindy a nečinili sebemenší ústupky ke ztrátě této naší identity. Jelikož tyto nemuslimské svátky jsou v naprostém protikladu s duchem a podstatou islámských zásad a samotnou vírou, což vyplývá z následujících bodů:

  1. Požívání alkoholu je nepřehlédnutelným rysem těchto oslav a je zároveň jedním z největších hříchů v Islámu. Avšak někdo může říct: „Já pouze s nimi sedím, já s nimi alkohol nepiji.“ Jemu říkáme, že také hřešil a byl neposlušný, protože v jednom výroku se vypravuje, že Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Den soudný, ať nesedí u stolu, u kterého se pije alkohol.“ (podle at-Tirmidhího) A spravedlivý chalífa ‘Omar bin ‘Abdul‘azíz stanovil trest za požívání alkoholu těm, kdo ho pijí i těm, kteří s nimi společně sedí. A rozkázal začít s bičováním toho, který pouze seděl. A řekl jim: „Nepřečetli jste si v Koránu slova Alláha Všemohoucího: „A On seslal vám již v Písmu: „Kdo popírá a tropí si posměch ze znamení Alláhových, nesedejte si s nimi, dokud se nepohrouží do jiného rozhovoru, jinak jim budete podobni.“ A Alláh věru shromáždí pokrytce i nevěřící v Pekle všechny vespolek.“ (ze súry 4 -„an-Nisá´“ – Ženy, verš 140)

  2. Tyto svátky mají úplně neislámský základ. Je tu vánoční stromek, Děda Mráz, který jakoby nosí dětem a dospělým dárky a ve stejné chvíli se tato postava objevuje ve sdělovacích prostředcích jako reklama na různé zboží včetně zakázaného, a toto vše pak má za následek, že se děti již od útlého věku citově vážou na tyto vymyšlené věci. A odtud pramení nebezpečí hrozící muslimským dětem žijícím v této zemi, protože by mohlo vést ke stejnému vztahu k těmto věcem. Proto je důležité, aby je jejich rodiče upozornili, poučili a vysvětlili jim tuto skutečnost, že to jsou to pouze věci, které nemají žádný reálný základ. Alláh říká v súře 25 - „al-Furqán“– Spásné zjevení, ve verši 72: „A ti, kdož křivě nesvědčí, … .“ A učenci řekli o tomto verši, že „ti, kdož křivě svědčí“, jsou ti, kteří se účastní svátků nevěřících. Al-Bajhaqí vypravuje podle ‘Omara ibn al-Chattába (nechť je s ním Alláh spokojen), který řekl: „Nevstupujte k těm, kteří přidružují, do jejich kostelů v den jejich svátku, jelikož na ně sestupuje prokletí.“

A měl pravdu ‘Abdulláh bin Amr bin al-‘Ás ve svém výroku, když řekl, že ten, kdo konal svátky nevěřících a napodoboval je, bude po své smrti shromážděn společně s nimi. A ve výroku Posla Alláha (sAs) se říká: „Kdo napodobil jiné, stává se jedním z nich.“ A Posel Alláha (sAs) varoval své věřící před napodobováním židů a křesťanů, a v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Abú Sa‘ída al-Chudrího (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (sAs) řekl ve významu: „Kdybyste začali následovat zvyky těch, kdo byli před vámi, krůček za krůčkem a nepřestali byste s tím, tak i kdyby vešli do té nejmenší díry, následovali byste je také.“ A na to věřící řekli: „Posle Alláhův, židé a křesťané?“ Řekl: „A kdo jiný?“ A Posel Alláha (sAs) směřoval tento výrok jako varování věřícím před napodobováním židů a křesťanů.

A co se týče blahopřání nemuslimům při jejich svátcích, je vhodné, aby muslim přednesl přání všeho nejlepšího, mnoho zdraví a štěstí s úmyslem a prosbou k Alláhovi, aby otevřel jejich srdce k Islámu a k poznání pravdy.

A co se týče vzájemného obdarovávání dárky, není to pro nás něco nového, v Islámu je to velice známá věc a Prorok (sAs) k tomu lidi vedl, jak řekl ve svém výroku: „Obdarovávejte se a mějte se rádi.“ A tak nám Posel Alláhův (sAs) ukázal, že dar sbližuje srdce a zvětšuje lásku mezi lidmi. A proto je třeba, aby muslim obdaroval svou ženu, děti, své blízké a přátelé často, aby je k sobě přibližíl a měl by to činit kdykoliv a nečekat zvláště na tyto nadcházející dny. Tím se tak vyhne podezření, že slaví nemuslimské svátky.

Proto prosíme Alláha Všemohoucího, aby otevřel lidem těchto společností jejich hruď k poznání pravdy a přijetí Islámu, jelikož On je nablízku a prosby vyslyší.