Prvních deset dnů měsíce dzú-l-hidždža

Datum: 30. 12. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Jednou z věcí, která pomáhá k posílení víry, je využití různých období během roku ke konání různých druhů uctívání. Tím se věřící více přiblíží k Alláhovi. A právě nyní jsme jen pár kroků od takového období, a tím je prvních deset dnů měsíce dhú-l-hidždža, které představují velkou příležitost k posílení naší víry.

Užitek, které nám přináší těchto deset dnů

  1. Alláh Nejvyšší přísahal na těchto prvních deset dní, a to v súře 89 – „al-fadžr“ – Úsvit, ve verši 2: „A při nocích deseti.“ Tento verš vysvětili mnozí z Prorokových druhů a následovníků, že se jedná právě o prvních deset dnů měsíce dhú-l-hidždža, a to podle Ibn ‘Abbáse, jednoho z Prorokových druhů a podle Ibn Džaríra, šejcha vykladačů Koránu a následoval ho v tom Ibn Kathír ve svém výkladu.

  2. V Sahíh Al-Buchárí podle vyprávění Ibn ‘Abbáse (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: „ A není dnů ke konání dobrých skutků milejších pro Alláha jako je těchto deset. Zeptali se: „Posle Alláhův, a není džhihád ve jménu Alláha Jemu nejmilejší? Řekl: „Není džhihád ve jménu Alláha Jemu nejmilejší, kromě muže, který odešel a obětoval sebe a svůj majetek a vůbec se nevrátil.“ A imám Ahmad vypravuje ve své knize podle vyprávění ‘Abdulláha ibn Amra, že Prorok (sAs) řekl: „A není velkolepějších dnů a ani milejších pro Alláha ke konání skutků, než těchto deset dnů, vzpomínejte jedinečnost Alláha („at-tahlíl), Jeho velikost („at-takbír“) a Jeho chválení a dík („at-tahmíd“).

Proto tyto dny představují velkou příležitost zvláště pro hříšníky k upřímnému pokání k Pánu světů a využití všeho dobrého, co nám tyto dny přinášejí. Stejně tak je to příležitost pro lhostejné a zahálčivé ke konání dobrých skutků a více uctívání a přiblížení k Alláhovi.

Druhy uctívání během těchto deseti dnů

  1. Vykonání poutě – hadždž do Alláhova domu. Šťastný je ten, kterému Alláh umožní dovršit pátý pilíř Islámu právě během těchto dnů. Je to velkolepá cesta, ze které se muslim navrací s odpuštěním hříchů, jak se uvádí v jednom výroku: „Kdo vykonal pouť vážně a přitom nespáchal špatnost, vrátil se domů očištěný od všech hříchů jako v den, kdyby ho porodila jeho matka.“ A zde bych rád připomněl každému muslimovi, který je fyzicky i finančně připraven pouť vykonat, a ještě ji nikdy nevykonal, aby neotálel a nezahálel a přihlásil se k poutníkům k vykonání této povinnosti.

  2. Konání oběti, která je charakteristickým rysem těchto dní. Její konání je stanoveno na desátý den měsíce dzú-l-hidždža, jak je uvedeno v Koránu jako příkaz Prorokovi (sAs), který také tak učinil, a to v súře 108 – „al-Kauthar“ – Hojnost, ve verších 1 – 2: „Hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru, modli se proto k svému Pánu a přinášej mu obětinu!“ A bylo stvrzeno v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi, že Prorok (sAs) obětoval dva silné berany s rohy, podřízl je sám a přitom chválil Alláha. A zde je nutno upozornit ty, kteří mají v úmyslu přinést oběť, aby dodrželi zásadu, při které si nesmí stříhat vlasy ani nehty od počátku měsíce dzú-l-hidždža. A v Sahíh Muslim podle vyprávění Umm Salama, Prorok (sAs) řekl: „Jestliže uvidíte srpek měsíce dzú-l-hidždža a někdo z vás chtěl přinést oběť, ať se nedotkne svých vlasů a nehtů.“ (myslel tím, ať si je vůbec nestříhá). Stejnou zásadu dodržují poutníci do Mekky ve stavu ihrámu. Vlastní konání těchto obětí představuje duševní spoluúčast těch, kteří nekonají pouť s poutníky, kteří také přinášejí oběť během poutě.

  3. Držení půstu představuje další druh uctívání během těchto deseti dní, obzvláště pro ty, kteří nekonají pouť. A v Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi se objevuje podle vyprávění Abu Sa‘ída al-Chudrího výrok Proroka (sAs), který řekl: „A není služebníka, který by se nepostil den pro Alláha, aniž by Alláh oddálil skrze tohoto dne Oheň pekelný od jeho tváře na 70 podzimů.“ (tím mínil 70 let) A proto je důležité se postit v den ‘Arafa, který přináší zvláštní užitek pro každého muslima, tak jak se vypravuje v Sahíh Muslimovi podle Abú Qitády, kdy Prorok (sAs) řekl: „Půst v den ‘Arafa, je půstem pro Alláha, kdy odpouští (viny) z minulého roku a toho následujícího.“

  4. Je důležité během těchto dnů si neustále připomínat Alláha a chválit Ho. Podle vyprávění Ibn ‘Amra al-Mutaqaddima, Prorok (sAs) řekl: „Vzpomínejte jedinečnost Alláha (v těch deseti dnech) („at-tahlíl“), Jeho velikost („at-takbír“) a děkujte mu a chvalte Ho („at-tahmíd“).“ A vypravuje se, že Ibn ‘Omar a Abú Hurajra chodívali na tržiště během těchto deseti dnů a chválili Alláha náhlas a lidé se k nim přidávali.

  5. Dodržování povinného uctívání a zvýšení konání nepovinného. Ve svatém výroku Alláh Všemohoucí řekl: „A můj služebník se nepřiblížil ke Mně ničím, než tím, co jsem mu předepsal, a Můj služebník se však stále ke Mně přibližuje skrze nepovinného, dokud ho nebudu mít rád. A když si ho oblíbím, stanu se jeho sluchem, kterým slyší, a jeho zrakem, kterým vidí. A když Mě o něco požádá, dám mu to, a když mě o ochranu požádá, ochráním ho.“

Druhy nepovinných uctívání, které nejvíce přibližují věřící k Alláhovi

  1. Almužna, která znásobuje jmění člověka a očišťuje ho od hříchů a vin a učiní ho z lidí, kteří se budou těšit ze stínu Milosrdného.

  2. Čtení Koránu, kdy každé přečtené písmenko z Koránu se rovná deseti dobrým skutkům a Alláh znásobuje odměnu v těchto dnech tomu, koho si oblíbí.

  3. Nepovinná modlitba. V jednom stvrzeném výroku se říká: „A není služebníka, který by neučinil v jednom dni 12 rak‘a mimo povinných, aniž by mu Alláh nepostavil dům v Ráji.“

A na závěr bych chtěl opět připomenout, že je třeba využít těchto deseti dnů k většímu uctívání, pokoře a znásobení dobrých skutků, abychom se tak nepřipravili o tu velkou odměnu. A je to vskutku velká příležitost pro věřící v soutěživosti v konání dobrých skutků, k získání odměny a spokojenosti od Alláha.

Nechť Alláh přijme od nás všech naše dobré činy.