Velký svátek Íd Al Adhá 1426H

Datum: 10. 01. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illaAlláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhi-lhamd.

Milí bratři a sestry v Islámu,
předem blahopřejeme všem muslimům, zvláště zde žijícím, k svátku a prosíme Alláha, aby dal všem muslimům požehnání, štěstí a dobro. Tímto svátkem oslavujeme plnění jednoho z pěti pilířů Islámu, tak jako v ‘Íd-ul-Fitr oslavujeme splnění půstu, dnes oslavujeme konání hadždže-poutě do Mekky. To jsou jediné dva svátky, které nám muslimům Alláh uzákonil slavit.

Podstata oslavy a radosti těchto svátků spočívá v upevňování vztahů mezi příbuznými a přáteli tradičními návštěvami během svátků a připomenutím a obdarováváním sirotků, vdov, chudých apod. Buďme jedna rodina, posilme své vztahy, lásku a očisťme svá srdce od nenávisti a nepřejícnosti. V tomto smyslu bychom měli přijímat výrok Proroka (sAs): „Věřící jsou ve vzájemné lásce, soucitu a laskavosti jako jedno tělo: když je nějaká jeho část nemocná, celé tělo sdílí nespavost a horečku.“

‘Íd (svátek) nám dává zlatou příležitost k upevnění přátelství a bratrství. Ve stejném dni před čtrnácti stoletími stál prorok Muhammad (sAs) na planině ‘Arafat a předával své rady v nejvýznamnějším kázání, které nám historie dochovala. Řekl muslimům: „Příští rok se s vámi možná už nesetkám. Ó lidé, vězte, že váš Pán je jeden a váš prapředek (Adam) je jeden. Adam byl stvořen z hlíny (prachu). Arab není lepší než nearab a nearab není lepší než než Arab. Rudý člověk není lepší než černý, ani černý není lepší než rudý, leda ve zbožnosti.“ Z těchto slov je vidět, že opravdová hodnota člověka u Alláha je v jeho bohabojnosti. Řekl Alláh nejvyšší: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Alláh je vševědoucí a dobře zpravený.“ (49:13) A dále náš Prorok (sAs) v kázání uvedl: „Ó lidé, vaše životy a majetky jsou posvátné a neporušitelné, jako je posvátný a neporušitelný tento den v tomto posvátném měsíci v této posvátné zemi až do dne, kdy se setkáte se svým Pánem.“ Z těchto slov vyplývá, že zločin, kterého se dopustil vrah tím, že napadl jinou duši, bude potrestán trestem, který zaslouží. Jak řekl Alláh Nejvyšší v súře Ženy: „Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou Peklo a bude v něm nesmrtelný. A Alláh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý.“ (4:93) Pro zloděje a podvodníky je rovněž připraven trest a v Den soudu nebude pro ně jiné východisko než Oheň. Je to uvedeno i v hadísu: „Ten, kdo odcizil někomu něco z majetku jeho a neměl na to právo, Alláh mu slíbil Oheň a odňal mu právo na vstup do Ráje.“ Řekli: „Ó Posle, i kdyby šlo o věc nepatrnou?“ Řekl: „I kdyby šlo o miswák.“

Dále Prorok (sAs) uvedl ve svém kázání: „Všechny zvyky z doby nevědomosti (džáhilíje) jsou vám zakázány a musíte se jich stranit. Hlavním z nich, který je vám nejdůrazněji zakázán, je lichva. [Je o ní vyprávěno v Koránu, ve druhé súře, verši 278 („Vy, kteří věříte, bojte se Alláha zanechte posledních zbytků lichvy, jste-li věřícími!“)] Kdo by si ještě po tomto mohl pohrávat s lichvou, když za lichvu byl jasně stanoven trest?“ A v hadísech je lichva rovněž mnohokrát vzpomínána. Dirham z lichvy, jež si někdo vezme, je horší, než 36x zcizoložit. (vyprávěl Ahmad, Al-Bajhaqí a Ad-Dár Qudrú).

Prorok (sAs) nezapomněl ve svém kázání na rozloučenou ani na ženy, když řekl: „Chovejte se k ženám svým s láskou a laskavostí. Islám ctí ženu jako dceru, sestru, manželku i matku.“ Bylo také vyprávěno v hadísu: „Jestliže se někdo z mého národa chová hezky ke svým třem sestrám nebo dcerám, Alláh mu vybuduje ochranu před Ohněm.“ (Vyprávěl Ahmad a At-Tirmidhí). Prorok (sAs) také řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo je nejlepší ke své rodině, a já jsem nejlepší ke své rodině.“ (vyprávěl At-Tirmidhí). A řekl muži, který chtěl jít bojovat na stezce Alláha a nechat doma svou matku: „Starej se o ni, protože Ráj je pod jejíma nohama.“

Služebníci Alláha, varuji vás před ponižováním žen, neboť Alláh vás povinoval úctou k nim.

Je nutné, abychom mezi sebou zachovali islámského ducha, protože jsme vyslanci Islámu v této zemi. Dávejme pozor, abychom Islám nereprezentovali konáním hříchů a špatností a tím zavdávali příčinu pro šíření špatné pověsti Islámu a muslimů. My musíme být pro tuto zemi ve svém chování vzorem. Musíme cítit zodpovědnost vůči Islámu a islámské osvětě, protože šířit dobré jméno Islámu je povinností každého muslima. Hlavně mezi našimi blízkými přáteli a sousedy. Protože nejlepší co může věřícího potkat, je přivést někoho k rozhodnutí stát se muslimem.