Vztah muslima k ostatním

Datum: 13. 01. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Buďme všichni zbožní a uvědomujme si Alláha a buďme také obezřetní před neuposlechnutím Jeho příkazů, jak Sám řekl v súře 3 – Áli ‘Imrán: Rod Imránův, ve verších 102-103: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! Přídržujte se pevně provazu Alláha všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se –díky milosti Jeho-bratry, a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil.“ Alláh (subhánahu wa ta‘álá) vyzdvihl věřícího muslima a jeho soukromí, jak Alláh řekl v súře 22 – al Hadždž: Pouť, ve verši 30: „A kdo v úctě bude mít posvátné věci Alláhovy, bude to pro něj lepší u Pána jeho“. Mnohá pokušení jsou výsledkem ubližování muslimů a obáváme se, že nás tato pokušení postihnou, jak Alláh praví v súře 8-al Anfál: Kořist, ve verši 25: „A bojte se pokušení, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví!“

Služebníci Alláha, buďte všichni bratry a služebníky Jeho, v lásce jeden k druhému. Přejte jeden druhému to, co si přejete sami pro sebe a nepřejte svému bratrovi to zlé, co si sami pro sebe nepřejete. Podle vyprávění Abu Sa‘ada Al Chadriho (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: „Neškodit a nebýt poškozen.“ Ublížit věřícímu a člověku vůbec bezprávně představuje ten nejhorší druh křivdy, za který bude viník krutě potrestán, jak Alláh říká v súře 33 – Spojenci: al Ahzáb, ve verši 58: „A ti, kdož urážejí věřící muže a věřící ženy, aniž si to oni zasloužili, ti se obtížili pomluvou i hříchem zjevným.“ A ve svatém výroku Alláh (subhánahu wa ta‘álá) říká: „Kdo si znepřátelil Mé nejbližší, tomu Já vyhlásím válku.“ Tudíž ten, kdo ubližuje zvláště věřícímu a člověku obecně bez příčiny, Alláh vyšle na něj svůj hněv a pomstu. A slíbený trest takovým lidem v pozemském životě a v Den zmrtvýchvstání je neodvratitelnou pravdou a žádné postavení ani majetek nebudou nic platné. A bylo stvrzeno v Sahíh Muslim a Al-Buchárí, že Prorok (sAs) řekl ve velkém poutním dni: „Vaše krev, majetek a čest je vám zakázána, jako zákaz v tento den, v tomto vašem měsíci, v této vaší zemi. A setkáte se s vaším Pánem a On se vás zeptá na vaše skutky, prosím nebuďte po mém odchodu nevěřícími, kteří zabíjejí jeden druhého a prosím, aby přítomní toto sdělili těm nepřítomným.“

Milí bratři a sestry, trest za bezpraví a křivda páchaná na něvěřících a lidech vůbec se mnohokrát znásobuje, jak můžeme vyčíst z Koránu a jak nás o tom informoval Prorok (sAs) ve svých výrocích. Největším bezpravím však zůstává:

  1. vražda člověka. Alláh řekl v súře 5-al Má´ida: Prostřený stůl, ve verši 32: „....Aby ten, jenž zabije jednoho člověka-nikoli pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi-byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.“ A Alláh také řekl v súře 4-an Nisá´: Ženy, ve verši 93: „Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Alláh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašivý.“

  2. Dalším druhem křivdy je také pošpinění muslimské osoby a její pomluva, jak Alláh říká v súře 49-al Hudžurát: Komnaty, ve verši 12: „Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého...“

    Proto milí bratři a sestry, buďte obezřetní před ubližováním věřícím a lidem vůbec a věztě, že každá křivda bude potrestána tak, že v Den zmrtvýchvstání bude viníkovi místo této křivdy vzat dobrý skutek, který vykonal a který bude ve stejném měřítku jako spáchaná křivda. Prorok (sAs) řekl: „Víte, kdo se považuje za člověka bez peněz? Řekli: Je to ten z nás, který nemá ani jeden dirham a ani majetek. A tak Posel Alláhův (sAs) řekl: Je to ten z mého národa, který přijde v Den zmrtvýchvstání se svou modlitbou, půstem, zakátem a přitom urážel toho a toho, a neprávem vzal peníze tomu a tomu a prolil krev toho a napadl onoho. A tak dá tomu a onomu ze svých dobrých skutků dokud se se všemi nevyrovná a sám dostane od těchto ukřivděných jejich špatné skutky, které ho dostanou do Ohně.“ Proto se vzdalte od všech křivd, jelikož v Den zmrtvýchvstání se tyto křivdy stanou vaší temnotou, jak Alláh řekl v súře 26-aš Šu‘ará´: Básníci, ve verši 227: „A záhy se dozví ti, kdož křivdili, k jakému obratu osudu se obrátí!“ A Prorok (sAs) řekl: „Obávejte se prosby ukřivděného, jelikož mezi ní a Alláhem není žádné clony.“ Alláh říká v súře 18-al Kahf: Jeskyně, ve verši 29: „A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosí-li o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu.“

  3. Existuje mnoho dalších druhů křivdy, jako například výsměch a ponižování druhých. Alláh přikazuje se takovému chování vyhýbat, jak řekl v súře 49-al Hudžurát: Komnaty, ve verši 11: „Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni. A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony. Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami. A jak hnusný je název „hanebník“ poté, co byla přijata víra!“ A jak řekl v súře 5-al Ma´ida: Prostřený stůl, ve verši 8: „Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti...“ A v súře 49- al Hudžurát: Komnaty, ve verši 10 řekl: „Věřící jsou si přece bratry,...“ A stejně tak to řekl Prorok (sAs) a jednal také tak: „Nezáviďte si, nebuďte nenávistní, lstiví a hádaví a buďte služebníky Alláhovi jako bratři.“

Bratři a sestry, ten z vás, kdo ulehčil svému bratrovi jeho břímě v pozemském životě, tomu Alláh ulehčí obtížnost Dne zmrtvýchvstání. A ten, kdo uchová v tajnosti soukromí svého bratra, tomu Alláh uchová jeho tajnosti v Den zmrtvýchvstání. Jak řekl Prorok (sAs): „Nejmilejší Alláhovi ze služebníků jsou ti, kteří jsou přínosem pro ostatní, a největšími skutky pro Alláha jsou ty, které vnáší radost do srdcí muslima nebo ulehčení břemena nebo zaplacení jeho dluhu.“ A těm, kteří křivdí, Prorok (sAs) řekl: „Kdo zklamal věřícího v postoji, ve kterém potřeboval jeho podporu, Alláh ho zklame v postoji, kdy Jeho bude potřebovat.“ Proto buďme zbožní a držme se příkazů Alláhovy Knihy, aby k nám by milosrdný a prosme Ho upřímně slovy ze súry 59-al Hašr: Shromáždění, ve verši 10: „Pane náš, odpousť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře, a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru Shovívavý, Slitovný!“

A kolik lidí se domnívá, že má na svém účtu mnoho dobrých skutků. Poté přichází v Den zmrtvýchvstání chudý z důvodu křivd, které spáchal z pyšnosti. Alláh v súře 27-aš Šu‘ará´: Básníci, ve verši 215 řekl: „A rozprostři křídla svá nad těmi, kdož následují tě z věřících.“ A v súře 31- Luqmán, ve verši 18 Alláh řekl: „Neodvracej tvář svou od lidí a nechoď nadutě po zemi, neboť Alláh věru nemiluje domýšlivé vychloubače.“ A v súře 55-Gháfir: Odpouštějící, ve verši 35 říká: „A takto Alláh zapečeťuje srdce každého pyšného a úporně vzdorujícího.“

Bratři a sestry, Ráj bude uzavřen před těmi, kteří jsou pyšní. Alláh se o tom zmiňuje v súře 28-al Qasas: Příběh, ve verši 83: „A toto je příbytek poslední. My připravíme jej těm, kdož zpupní nechtěli být na zemi a pohoršení nešířili – a věru dobrý bude konec bohabojných.“ A Prorok (sAs) řekl: „Do Ráje nevstoupí ten, v jehož srdci je zrnko pýchy.“ A tento jev se objevuje v každé době a v různých podobách. A Prorok (sAs) zakazoval jakýkoliv druh pýchy a povyšování se nad druhými. Proto každý, kdo najde v sobě trochu pýchy, ať jí zakáže vyjít na světlo. A to je první věc, která pomůže pomalu uhasit tento pocit. Prosíme Alláha, aby nás toho ušetřil.

A věztě, že pýcha je vlastností nevěřících faraónů a prostota je vlastností proroků a bezúhonných, jak to Alláh popsal v súře 37-as Sáfát: Stojící v řadách, ve verši 35: „Kteří, když řečeno jim bylo, že není božstva kromě Alláha, zpychli.“ A v súře 16-an Nahl: Včely, ve verši 23 také řekl: „On věru nemiluje lidi domýšlivé.“

Nápravou srdcí se napraví ostatní smysly a činy. A zkažením srdcí se zkazí smysly a činy. Vždyť srdce je králem orgánů a ostatní jsou jeho vojáky. V Sahíh Al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění An Nu‘mána bin Bašíra, který slyšel Proroka (sAs) říkat: „V těle se nachází „mudgha“ (žvýkaná substance), když se napraví, napraví se pak celé tělo, a když se zkazí, zkazí se pak celé tělo, a tím je právě srdce.“ Prorok (sAs) byl tázán, kdo je nejlepší z lidí. A tak řekl ve významu, že je to člověk, jehož srdce je beze lsti, křivdy, zrady, nenávisti a závisti. A žádné srdce se nenapraví, dokud nepozná Alláha a jeho velkolepost, jeho lásku a obavu z Něj. A lidstvo nedojde k nápravě, dokud nepozná víru v Alláha a Jeho Posla (sAs). A skrze nápravy pastevců, se stáda napraví. Proto milí bratři a sestry, buďte zbožní a uvědomujte si Alláha.

Nechť Alláh požehná nám všem skrze Korán a nechť svými verši a moudrým připomínáním nám přinese ten největší užitek. A s těmito slovy prosím Alláha za nás všechny o odpuštění za naše hříchy. Žádejte pouze Jeho o odpuštění, jelikož on je Odpouštějící a Milosrdný.