Srdce odpouštějící

Datum: 20. 01. 2006
Imám: Ammar Abbas

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Jahjá ibn Mu‘ádh řekl: „Příklad muslima se svým srdcem je jako příklad zahradníka se svou zahradou.“ A co sázíme my do svých srdcí? Jak vypadají srdce muslimů v dnešní době? Odpovědi na tyto otázky nám ukážou, jak si každý z nás vede, jaké má místo u Alláha a jaký je stupeň jeho víry a myšlení. To co máme v srdci, stejnou měrou budeme mít u Alláha. Proto všichni pojďme nahlédnout do svých srdcí, co skrývají. Ještě předtím se však podívejme na zkoušky, kterými jsme prošli v životě. Určitě si každý z nás vzpomene, jak nás každá zkouška uvedla do stavu nerovozity a nerovnováhy, než jsme dospěli k výsledku. A jak to asi bude s námi vypadat, až dostaneme výsledek naší zkoušky z pozemského života v den, který není jen obyčejným dnem, ale dnem, ve kterém není úniku před Alláhem. A tím je Den posledního soudu. A o výsledku nebude možno se přít či jej změnit nebo vzít zpátky. Buď to bude Ráj, jehož šíře se rovná nebesům a zemi, nebo to bude Oheň, jehož strážci budou andělé pevní a silní.

A v tento Den zúčtování Alláh řekne: „Adame, vyveď ty, kteří náleží do ohně. A Adam řekne: Kdo jsou ti, kteří náleží do ohně, Pane? A Alláh Nejvyšší řekne: „Z každých tisíc devětset devadesát devět do ohně a jeden do Ráje.“ Proto milí bratři a sestry, kteří jste dnes přišli splnit jeden z druhů uctívání v Alláhově domě, se podívejte do svých srdcí a očistěte je v případě, že v nich najdete něco, co je očerňuje či kazí, zvláště pak jedná-li se o špatný či zlý úmysl proti vašim muslimským bratrům.

V našem dnešním setkání bych se rád zmínil o jedné důležité věci, a to, jak je možné, že člověk, který poznal Alláha, může v srdci cítit nenávist ke svému muslimskému bratrovi, a v jakém postavení jsme, když slyšíme Alláhova slova: „Odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (súra 41: Fussilat – Byly učiněny srozumitelnými, verš 34) A Prorok (sAs) řekl svým společníkům: „Je možné, že by žádný z vás nedokázal být jako Abú Damdam? Řekli: A kdo je Abú Damdam, Posle Alláhův? Řekl: Byl to muž, který když ráno vstal, pozvedl své ruce k nebi a řekl ve významu: Alláhu, odpustím každému, kdo mi ublíží nebo špatně o mě mluví nebo mi křivdí.“ A to jsou ta srdce, která chceme vlastnit, jak je Prorok (sAs) popsal. Jsou to srdce, která v sobě nenosí podvod, ani závist, ani nenávist a ani zlobu.

Jednou společníci Proroka (sAs) seděli s ním v jeho mešitě a on jim řekl: „Teď přijde muž, který patří k lidem z Ráje.“ A tuto větu Posel Alláhův (sAs) zopakoval třikrát během tří dnů a byl to vždy ten samý muž, který vešel do mešity. A tak poté jeden ze společníků vstal a šel k němu a požádal ho, zda by mohl u něj strávit několik dní. Po těchto několika dnech tento společník pověděl muži to, co o něm Prorok (sAs) řekl, i přestože ho neviděl konat noční modlitbu ani dobrovolný půst během dne. A tak mu poté tento muž řekl: „Konal jsem pouze to, co jsi viděl, avšak každou noc se ukládám k spánku a ve svém srdci necítím zášť k žádnému muslimovi.“ A bohužel dnes jsme svědky toho, jak někteří muslimové zapomněli na svůj slib daný Alláhovi, co se týče této věci. Mnozí z nich se chovají k sobě jako nemuslimové a někteří čekají, až ten druhý udělá nějakou chybu, aby měli příčinu k jeho ponižování.

Milí bratři a sestry, buďte zbožní a pokorní k Alláhovi. Alláh říká: „Nechť duše každá popatří na to, co si již dříve připravila pro zítřek. Bojte se Alláha, vždyť Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (súra 59: al-Hašr - Shromáždění, verš 18) Jesliže vám váš muslimský bratr nějak ublížil či ukřivdil, snažte se chovat podle následujících rad, a jen tak budete patřit k pravým věřícím a Alláhovým služebníkům:

  1. První věcí, kterou byste měli učinit, je uchovat v tajnosti to, co váš bratr učinil a nešířit to o něm mezi ostatními. Prorok (sAs) řekl: „Nepomáhej ďáblovi proti svému bratrovi.“

  2. Proste za něj Alláha v jeho nepřítomnosti během své modlitby. Alláh (subhánahu wa ta‘álá) popisuje věřící v súře 59: al-Hašr - Shromáždění, ve verši 10: „A ti, kdož přišli po nich, hovoří: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře.....“

  3. Snažte se k němu chovat mile, i když je to proti vaší vůli, jelikož se vám za to dostane od Alláha odměny. Prorok (sAs) řekl: „Lepší je ten, který pozdraví jako první.“

A jestliže nedokážete splnit ani jeden z těchto kroků a neustále cítíte v srdci nějakou nenávist vůči někomu, položte si tedy tyto otázky: Ke komu cítíš nenávist, služebníku Alláhův?
K muži, jenž říká: Není jiného boha kromě Alláha a Muhammad je Jeho posel?
Nebo k muži, jehož směr modlitby (qibla) je stejný jako váš a jenž se modlí stejnou modlitbou?
Nebo k muži, jenž se postí měsíc ramadán a prosí Alláha stejně jako vy, a touží stejně jako vy po Ráji?
Či nenávidíte muže, jenž může být příčinou k vaší záchraně a k vyšším stupňům Ráje?

Prorok (sAs) řekl: „Dva muži se pohádají před Alláhem v Den zmrtvýchvstání. A tak ten ukřivděný si začne brát na svůj účet dobré skutky toho, který mu ukřivdil, až mu vezme všechny jeho dobré činy a řekne: „Alláhu, vezmi z mých špatných skutků a dej mu je.“ A pak Alláh odhalí v Ráji velkolepý palác a ukřivděný řekne: „Pro koho je, Pane? Pro kterého proroka je tento palác?“ Alláh Nejvyšší řekne: „Je pro tebe, když odpustíš svému bratrovi.“ Nebo jak řekl Prorok (sAs): „Alláh Nejvyšší řekl: „Nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby vám Alláh odpustil ..“ (súra 24: an-Núr – Světlo, verš 22)

Milí bratři a sestry, vězte, že nenávistí k někomu ubližujete pouze sami sobě a nikomu jinému. A tato vlastnost bude nakonec stát mezi vámi a Alláhem. ‘Omar ibn Al-Chattáb (nechť je Alláh s ním spokojen) se jednou rozzlobil na svého sluhu a chtěl ho potrestat. A ten řekl: „A co ti, kteří umí kontrolovat svou zlobu?“ ‘Omar řekl: „Už ji mám pod kontrolou.“ A tak sluha řekl: „A ti, kteří lidem odpouštějí?“ Na to ‘Omar řekl: „Odpouštím ti.“ Sluha řekl: „Alláh miluje štědré.“ A tak ‘Omar nakonec řekl: „Jdi, jsi volný z Alláhovy vůle.“

Proto ten z vás, jenž si přeje odpuštění Alláha, ať se stane dobrým rádcem svému bratrovi a příčinou k jeho krokům ke stezce přímé, i kdyby to bylo těžké. Jestliže naleznete nějakou překážku mezi vámi a svým bratrem, snažte se ji zničit a bojovat s ní, jelikož za vaši trpělivost vás čeká odměna od Alláha .

Alláhu, daruj nám srdce, která se vzpomínkou na Tebe uklidní a která se stanou pokornými před Tvou velikostí a skrze jejich odevzdanost k Tobě se zklidní. Alláhu, odpusť nám a našim bratřím, kteří nás předešli svou vírou a daruj nám dobré na tomto světě i dobré v životě budoucím a ušetři nás muk trestu ohnivého.