Krása víry

Datum: 17. 02. 2006
Imám: ‘Ammar ‘Abbas

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

V Al-Buchárím se nachází krásný výrok pod názvem „Krása víry“ , o kterém imám Al-Nawawi řekl, že je jedním ze základů náboženství. Podle Anase bin Málika (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (sAs) řekl: „Jsou tři věci, ve kterých naleznete krásu víry: první, že Alláh a jeho posel budou pro vás ti nejmilovanější ze všech, za druhé, že budete milovat druhého člověka, ve jménu Alláha, a za třetí, že budete mít ve velké nelibosti vrátit se k nevíře stejně tak, jako nenávidíte to, že byste byli vhozeni do ohně.“ Imám Al-Andulsi řekl, že důvodem, proč Al-Buchárí nazval tuto část „Krása víry“ je, že Alláh přirovnal víru a slovo „jedinečnost“ ke krásnému stromu. Tento strom představuje slova: „Není jiného boha kromě Alláha“, jeho větve jsou pilíře Islámu a větvičky jsou povinnosti, a jeho listy jsou plnění uctívání a jeho plody představují to, co získá věřící v posmrtném životě. A tou poslední věcí je, že když tento služebník pokračuje v plnění těchto povinností, cítí pak krásu, kterou mu Alláh vkládá do srdce.

Jakým způsobem tedy můžeme ucítit tu krásu víry?

Nejdříve musíme znát důvody, které vedou Alláha k tomu, aby věřícím vložil tuto lásku do jejich srdcí:

  1. Člověk dodržující všechny stanovené povinnosti: Čím více věřící dbá na plnění svých náboženských povinností ve stanovený čas, tím více dokáže svou opravdovou lásku k Alláhovi a odevzdání se do jeho vůle. Alláh říká ve svatém výroku: „Nejmilejším pro Mne je, když můj služebník se ke Mně přibližuje ne tím, co je pro něj povinné, ale tím, co sám plní dobrovolně jako nepovinné.“
  2. Druhým důvodem je čtení Koránu. Korán je Alláhovým zrcadlem na zemi. Ibn Mas‘úd řekl: „Neptejte se lidí na sebe, ale zeptejte se sebe na Korán.“ Takže ten, který se obrátí na Korán, pozná, jaký je člověk a co mu Alláh připravil.
  3. Třetím důvodem je častější plnění nepovinného uctívání. Prorok (sAs) řekl: „Alláh se nikdy neunaví, dokud vy se neunavíte.“
  4. Čtvrtým důvodem, který přibližuje věřícího k Alláhovi, je časté připomínání si Jeho a prosba o odpuštění. Alláh řekl v súře 3: „Áli ‘Imrán“: Rod ‘Imránův, ve verši 135: „A ti, kteří potom, co spáchali hanebnost či sami sobě ukřivdili, vzpomínají Alláha a prosí Jej za odpuštění hříchů svých - neboť kdo jiný může hříchy odpustit než Alláh - a kteří nesetrvávají vědomě v tom, co provedli.“

Nezbytné předpoklady vedoucí k lásce k Proroku (sAs)

Posel Alláhův (sAs) řekl: „Při Alláhu, nikdo z vás nebude tím pravým věřícím, dokud mě nebude mít rád více než sám sebe a své děti.“

  1. Je třeba vědět, že každá naše prostrace, kterou se přibližujeme k Alláhovi, je zároveň naším vděkem Prorokovi (sAs) po Alláhovi. Byl to on, který nás vše naučil a přivedl na stezku přímou.
  2. Je velice důležité, aby Prorok (sAs) byl pro nás tím nejlepším člověkem, kterého kdy Alláh stvořil. Alláh ho vyslal, aby vyvedl lidstvo z temnot na světlo s Jeho dovolením.
  3. Musíme si uvědomit, jak moc je Muhammad (sAs) milosrdný, lítostný a mnoho mu záleží na jeho národu.
  4. Je velice důležité následovat jeho cestu a žít podle ní.

Druhá část výroku, uvedeného v úvodu kázání je: „...láska k člověku ve jménu Alláha“ Každý potomek Adamův chybuje, a nejlepší z chybujících jsou ti, kteří činí pokání. Láska k věřícím je povinností každého muslima a ona přináší srdci klid.

A co se týče třetí části výroku, poté, co se věřící nasytí vírou, stává se pak Islám tou osou, okolo které se točí jejich život. Jestliže však člověk zanechá svého náboženství, život pak ztrácí svou hlavní postatu. Prorok (sAs) nám vypravoval o lidech, kterým byly jejich hlavy rozpůleny pilou, aby zanechali své víry, přesto všechno se jí však stále pevně drželi. Alláh řekl v súře 3: „Áli ‘Imrán“: Rod ‘Imránův, verš 8: „Pane náš, nedej odchýlit se srdcím našim poté, cos uvedl nás na cestu správnou, daruj nám milost, jež od Tebe vychází, vždyť Tys věru dárce největší.“

A aby člověk zůstal pevný ve své víře, je důležité neodchýlit se z přímé stezky, přátelit se s těmi nejlepšími a správnými lidmi, oddálit se od hříchů a provinění jak nejvíce může a učinit pokání, když se nějakého hříchu dopustí.

To byly důvody, o kterých Prorok (sAs) hovořil, aby člověk poznal krásu víry a jak chutná uctívání. Tyto důvody mají být impulsem k nejlepšímu plnění všech povinností, aby se pak člověk mohl setkat s Alláhem a On byl s ním spokojen.

Prosíme Alláha, aby nám dal sílu splnit své povinnosti co nejlépe a s co největší pokorou, aby nás vedl stále k pokání, jelikož on je nablízku a naše prosby vyslyší.