Užitek vědy a učenců

Datum: 03. 03. 2006
Imám: ‘Ammar ‘Abbas

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Věda, milí bratři a sestry, je povinnosti každého muslima, tak jak se o tom zmínil Alláh ve Svatém Koránu. Je třeba, abychom otevřeli svá srdce a mysl a poznávali vše, co je kolem nás a používali při tom rozum, který nám Alláh daroval. Prorok (sAs) řekl: „Učte se vědě, jestli se ji naučíte ve jménu Alláha, dostane se vám za to odměny, a touha po vědě znamená uctívání a její studium chválení, a její hledání džihád, a učit toho, kdo ji nezná, je almužnou..., jelikož v ní naleznete povolené a zakázané a světlo cesty obyvatel Ráje.“ Vědění je hlavním prostředkem k šíření víry a upevnění jejích pilířů, ať se jedná o vědu náboženskou či světskou. Tímto věděním Alláh pozvedává národy a jejich schopnosti. Prorok (sAs) řekl: „Buď vědcem nebo vzdělancem nebo posluchačem či milovníkem vědy, nebuď avšak tím pátým, jelikož je to tvá zkáza.“ Cesta za vzděláním je nejčestnější věcí, na kterou muslim musí dbát. Věda je dědictví, které zanechali proroci, kteří sami nezdědili ani dirham, ani dinár, ale zdědili právě vědění. Prorok (sAs) řekl: „Pro koho Alláh chce dobro, toho obdaruje věděním v náboženství.“ A ten, který hledá toto vědění, musí ho hledat s upřímností a učit se ho způsobem, aby byl Alláh spokojený a měl by se naučit také Jeho knihu a užívat ji v praxi. Měl by také studovat vědu „hadíthů“ (výroků), která mu dá potřebné důkazy, dále vědu „fiqh“, která upevní tyto důkazy. Je velice důležité dbát také na čas, jelikož je tím opravdovým bohatstvím, který si uvědomují pouze lidé s velkými cíli. Žadatel vědy by měl být skromný a nepovyšovat se. Čím více bude jeho vědění růst, tím více by se měl přibližovat k Alláhovi a poznávat Ho lépe.

Alláh Nejvyšší řekl: „A obávají se Alláha ze služebníků Jeho ti nejmoudřejší.“ (súra fátir: Stvořitel, verš 28) Hlavním cílem vědy je práce s ní a zvaní lidí k uctívání Alláha a následování Proroka (sAs). Ale ten, kdo se naučil vědě pouze pro pozemský život, tomu věnujeme následující slova Proroka (sAs), který řekl: „Ten, kdo se naučil vědě, aby se chvástal před jinými vědci či vypadal lidsky před hlupáky nebo aby jí přilákal pozornost lidí k němu, toho Alláh vtáhne do Pekla.“ Prorok (sAs) nás také informoval, které skupiny lidí budou mezi prvními v Pekle: „Muž, který se naučil vědě a naučil ji jiným, a četl Korán a Alláh ho obeznámil se svým milosrdenstvím, a on to přiznal. Alláh mu poté řekl: Co jsi se z ní naučil? Řekl: Naučil jsem se vědě a četl jsem Korán. Alláh řekl: Lžeš, jelikož ses naučil vědě, aby se o tobě říkalo věděc a četl jsi Korán, aby se o tobě říkalo čtenář, a také tak bylo o tobě řečeno. Poté dal příkaz a muž byl po tváři tažen, až se ocitl v Ohni.“ (Muslim)

Milí bratři a sestry, ten, kdo dostane takové vědění, neměl by si ho nechávat pro sebe. Alláh takového člověka proklel a Prorok (sAs) ho ve svém výroku popsal takto (ve významu): „Ten, který byl tázán na své vědění, a zatajil ho, Alláh mu v Den zmrtvýchvstání vloží do úst oheň.“ A ten, kdo chce své vědění podat dalším generacím, měl by si být jist tím, co říká Prorok (sAs), který řekl ve významu: „Ten, kdo mi lhal schválně, nechť oheň se stane jeho místem.“ Proto, milí bratři a sestry, dbejte na touhu po vědění, abyste uctívali Alláha správně a s otevřenýma očima a obracejte se k Němu se znalostí, předtím, než bude toto vědění lidem odebráno. Prorok (sAs) řekl: „Jednou ze známek Hodiny je, že vědění zmizí a nevědomost bude mít pevné místo.“ A toto nastane úmrtím vědců a učenců, poté se vytratí Korán a nebude možné nalézt nikoho, kdo by žil a pracoval pro uspokojení Alláha. A nenajde se nikdo, kdo by přikazoval vhodné a zakazoval zavrženíhodné. Proto musíme hledat toto vědění a dosáhnout ho, aby nám bylo užitečné nejen v pozemském, ale i v posmrtném životě. Jsme svědky toho, jak mnoho lidí uctívá Alláha bez vědomostí a celý svůj život plní tyto náboženské povinnosti, aniž by věděli, že se oddalují od skutečné pravdy a správné cesty. Podívejme se na příklad proroka Mojžíše (mír s ním), který šel pěšky přes celou zem, aby se něčemu přiučil od muže, jenž byl postavením nižší u Alláha než on. Mojžíš však hledal někoho, kdo mu poopraví jeho vědění. Proto by každý žadatel vědy měl mít v úctě vědce a učence, jelikož jedním z největších hříchů je jejich pošpinění a křivda. Prorok (sAs) se zeptal anděla Gabriela (mír s ním) na učence a ten mu řekl: „Jsou pochodní tvého národa v pozemském i posmrtném životě, kdo je poznal či měl rád, a běda tomu, kdo zpochybnil jejich vědění či je nařkl.“

Proto prosíme Alláha, aby nás obdaroval tím správným a užitečným věděním a přisoudil nám šťastný konec.