Láska k Prorokovi, mír s ním (1.díl)

Datum: 07. 04. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Mnoho muslimů reagovalo na karikatury Proroka (sAs), otištěné nedávno jedněmi dánskými novinami. Tato ohavná věc vyprovokovala muslimy na celém světě a hluboce se dotkla jejich citů. I přes náš velký smutek z této události musíme říct, že reakce na ni byla úspěšná, jelikož všichni se předháněli v seznámení nemuslimských společností s osobou proroka Muhammada (sAs). A při této příležotosti bylo rozdáno mnoho knih, brožurek a článků, a byl přeložen Prorokův životopis do několika jazyků. Alhamdulilláh, že láska k Poslu Alláhovu (sAs) se opět v srdcích muslimů probudila. A aby tato láska nebyla pouhou reakcí, která časem zmizí, bude několik našich dalších kázání o Prorokovi (sAs), a to za účelem vrýt navždy tuto lásku do srdce každého muslima.

Láska k Prorokovi (sAs)

Láska k proroku Muhammadovi (sAs) je jednou z hlavních zásad víry. A ten, jehož láska k němu byla neúplná a zanedbaná anebo dával přednost jiné osobě před Prorokem (sAs) v pozemském životě, má ve své víře velký nedostatek. Alláh Nejvyšší říká v súře 9: at-tauba: Pokání, ve verši 24: Rci: „Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší než Alláh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Alláh přijde se Svým rozhodnutím! A Alláh nevede cestou správnou lid hanebníků.“

A v Sahíh Muslim a al-Buchárí je výrok Posla Alláhova (sAs), ve kterém řekl: „Víra každého z vás nebude úplná, dokud mě nebude mít raději než své dítě, svého otce a všechny lidi.“ A v Sahíh al-Buchárí je vyprávění ‘Abdulláha bin Hišáma (nechť je Alláh s ním spokojen), ve kterém říká: „Byli jsme s Poslem Alláhovým (mír s ním), když Posel Alláhův (mír s ním) držel ‘Umara ibn al-Chattába za ruku a ‘Umar mu řekl: Posle Alláhův, mám tě nejraději ze všeho, kromě sebe. A na to Posel Alláhův řekl: Ne, nemáš. Dokud mě nebudeš mít rád více než sám sebe, a to přísahám na Toho, jenž vlastní můj život ve svých rukou. A tak mu ‘Umar řekl: A nyní přísahám na Alláha, že tě mám raději než sebe sama. Na to Prorok (mír s ním) řekl: Ano, až teď, ‘Umare.“ A v Sahíh al-Buchárí a Muslimovi podle vyprávění Anase bin Málika (nechť je Alláh s ním spokojen), Prorok (sAs) řekl: „Jsou tři věci, ve kterých naleznete krásu víry: první, že Alláh a jeho posel budou pro vás ti nejmilovanější ze všech, za druhé, že budete milovat druhého člověka ve jménu Alláha, a za třetí, že budete mít ve velké nelibosti vrátit se k nevíře stejně tak, jako nenávidíte to, že byste byli vhozeni do ohně.“ Láska k Prorokovi (sAs) zajistí muslimovi doprovod Posla Alláhova (sAs) v Ráji, jak se říká v jednom výroku podle vyprávění Anase bin Málika v Sahíh al-Buchárí: „Jeden muž přišel k Poslu Alláhovu (mír s ním) a zeptal se ho: ‚Kdy nastane Hodina?‘ Posel Alláhův (mír s ním) mu řekl: ‚A co jsi nachystal pro tento den?‘ Muž odpověděl: ‚Nic, pouze to, že miluji Alláha a Jeho Posla.‘ A tak mu Prorok (mír s ním) řekl: ‚Ty budeš s těmi, které miluješ.‘“

Stupně lásky k proroku Muhammadovi (sAs)

Imám Ibn Radžab al-Hanbali (nechť se Alláh nad ním slituje) ve svém výroku o lásce k Pororokovi (sAs) řekl: „Láska k Prorokovi (mír s ním) se dělí na dva stupně.“

První stupeň je povinností: Zahrnuje přijetí toho, s čím přišel Prorok (sAs), a to s láskou, spokojeností, souhlasem, vyzdvihováním a s dodržováním. Alláh Nejvyšší říká v súře 4: an-nisá´: Ženy, ve verši 65: „Však nikoliv, při Pánu tvém, oni nebudou věřící, pokud tě neučiní rozhodčím v tom, o čem jsou ve sporu. Potom nenaleznou v duších svých pochybnosti o tom, cos rozhodl, a podrobí se plným podrobením.“ A v súře 33: al-ahzáb: Spojenci, ve verši 36 říká: „A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Alláh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Alláha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.“ Také v súře 3: Áli ‘Imrán: Rod ‘Imránův, ve verši 31 říká: Rci: „Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ Tento stupeň lásky k Prorokovi (sAs) vyžaduje dodržování jeho příkazů, víru v to, co nám řekl a oddálení se od toho, co nám zakázal a vyzdvižení jeho náboženství. A tento stupeň je povinností každého muslima, jehož víra se nenaplní bez jeho dodržování.

Druhý stupeň je obdarováním od Alláha, které si žádá následování a dodržování Prorokovy sunny a jeho chování, nepovinných uctívání a jeho každodenní život (jak stoloval, jak se oblékal, jak se choval ke svým ženám a společníkům, ke služebnictvu atd.). A Alláh o tom říká v súře al-ahzáb: Skupiny, ve verši 21: „A věru máte nyní v poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v Den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ A v sunnách Ahmada a at-Tirmidhího je výrok Posla Alláhova (sAs), ve kterém říká: „Sledujte mou sunnu a sunnu moudrých chalífů, kteří jsou správně vedeni po mně. Držte se jich tak pevně, jak jen můžete. A v jiném výroku říká: „Jestliže se budete držet toho, co jsem vám zanechal, nezbloudíte nikdy, a to je Alláhova Kniha a moje sunna.“

Po tomto vyprávění o lásce k Poslu Alláhovu (sAs) bych rád, aby každý z vás si změřil sám v sobě, jak velká je jeho láska k němu a sepjetí s ním. V příštím kázání si uvedeme praktické kroky k dosažení této lásky, inšá Alláh.