Láska k Prorokovi, mír s ním (2.díl)

Datum: 14. 04. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

V minulém setkání jsme si řekli něco o stupních lásky k proroku Muhammadovi (sAs) a o odměně, která nás za to čeká a kterou je Prorokova společnost (sAs) v Ráji. Naproti tomu Alláh přísně varuje ve své Knize ty, kteří nechovají náklonnost k Poslu Alláhovu (sAs) a jeho sunně.
Alláh Nejvyšší řekl v súře 4: an-nisá´: Ženy, ve verši 115: „A kdo odpadne od posla poté, co mu bylo jasně ukázáno správné vedení, a sleduje pak cestu jinou než věřící, k tomu obrátíme se zády, tak jako on se obrátil, a necháme jej hořet v Pekle, a jak hnusný je to cíl konečný!“ Což znamená, že člověk, který se postaví proti Prorokovi (sAs) a jeho sunně nebo napadne jeho osobu a sunnu poté, co mu byla zjevena pravda, tomu bude Oheň příbytkem.
Alláh Nejvyšší řekl v súře 58: al-mudžádala: Hádka, ve verši 5: „Ti, kdož se protiví Alláhu a poslu Jeho, budou povaleni, tak jako byli povaleni ti, kdož byli před nimi. A nyní jsme již seslali znamení jasná. A nevěřícím se dostane trestu zahanbujícího.“ Což znamená, že lidé, kteří se protiví Alláhovi a Jeho Poslu, ty čeká ponížení a utrpení jako potkalo ty národy před nimi, které se zprotivily předešlým prorokům.
Alláh Nejvyšší řekl v súře 58: al-mudžádala: Hádka, ve verši, 20-21: „Ti, kdož se protiví Alláhu a poslu Jeho, ti budou věru patřit k nejopovrhovanějším! A Alláh napsal: ‚Věru že zvítězím Já i poslové Moji!‘ Vždyť Alláh vskutku je Silný a Mocný.“
A Alláh také řekl v súře 108: al-kauthar: Hojnost, ve verších 1-3: „Ve jménu Alláha Milosrdného Slitovného: Hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru, modli se proto k svému Pánu a přinášej mu obětinu! Vždyť ten, jenž nenávidí tě, bez mužských potomků je věru!“
A proto nás všechny tyto verše nabádají, abychom se pevně drželi Prorokovy sunny a následovali ji, jelikož neuposlechnutí a nenávist k jeho sunně má velmi špatné následky.

Příklady osobností s velkou láskou k proroku Muhammadovi (sAs)

Když se vrátíme do doby Prorokových společníků, uvidíme, jak jejich láska k němu předčila vše ostatní. Abu Sufján popsal tuto lásku k Prorokovi (sAs) ještě před tím, než sám přijal Islám, kdy byl ještě nevěřícím. Řekl: „Ještě jsem neviděl nikoho milovat tak, jako Muhammadovy společníky Muhammada.“ Tento výrok vyřkl v souvislosti s událostí, kdy nevěřící Qurajšovci zajali jednoho z Prorokových společníků, Zajda ibn ad-Dathinna. Rozhodli se, že ho zabijí, a tak se s ním vzdálili z oblasti al Haram, aby to mohli vykonat. A tak se ho Abu Sufján zeptal: „Zajde, co kdyby místo tebe teď byl Muhammad a my mu sťali hlavu a ty by ses navrátil v bezpečí domů, nelíbilo by se ti to?“ Zajd mu na to odpověděl: „Při Alláhu, nelíbilo by se mi, aby se teď nějaký trn dotkl Muhammada v místě, kde se právě nachází, a já v klidu doma seděl.“ A tak Abu Sufján řekl tento svůj známý výrok.

A v bitvě u Uhudu se roznesla falešná zpráva o smrti Proroka (sAs). Jedna žena z „ansárů“ dostala zprávu, že její syn, otec, manžel a její bratr padli v bitvě. A tak žena prochází mezi padlými a ptá se: „Kdo je to?“ A lidé jí odpovídají: „To je tvůj otec.“ Opět se zeptá: „A kdo je tohle?“ Řeknou jí: „Tvůj bratr“. Znovu se zeptá a je jí řečeno, že to je její muž a syn. A v této své neštastné situaci se ptá lidí, jak je na tom Prorok. A tak jí řeknou: „Je támhle před tebou.“ A tak se prodere mezi lidmi až k němu. Poté ho vezme za cíp jeho šatů a řekne: „Každé neštěstí je bezvýznamné a snesitelné, Posle Alláhův, a vše mi nevadí, dokud jsi v pořádku a v bezpečí.“ Podívejme se na tuto velkou a krásnou lásku. A je vyprávění v Sahíh Muslim podle ‘Amra ibn al ‘Áse, který řekl: „Nikdo mi nebyl milejší než Posel Alláhův a nikdo nebyl v mých očích větší než on, a pro jeho velkou osobnost jsem se mu do obličeje nemohl podívat. A kdybych byl tázán, abych ho popsal, nedokázal bych to, jelikož mé oči se nenasytily jeho pohledem.“ Prorokovi společníci velmi dbali na to, aby Proroka (sAs) neobtěžovali a jejich důslednost došla tak daleko, jak vypravuje Anas ibn Málik: „Na Prorokovy dveře se klepalo pouze nehty.“

Zamysleme se všichni nad těmito krásnými příklady Prorokových společníků, abychom mohli naplnit svá srdce láskou k Alláhovi a Jeho Poslu (sAs). Prosíme Alláha, aby nás obdaroval a naplnil naše srdce touto láskou, jelikož On je nablízku a naši prosbu vyslyší.