Láska k Prorokovi, mír s ním (3.díl)

Datum: 21. 04. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes se setkáváme potřetí u povídání o lásce k proroku Muhammadovi (sAs) a rád bych připomněl, že cílem těchto kázání je vyzdvihnout osobu Posla Alláhova (sAs) a za druhé zesílit lásku v našich srdcích, aby byla silnější než láska ke komukoli jinému v tomto životě.

V dnešním setkání si ukážeme praktické prostředky, které nás k této lásce dovedou.
K nim patří:

 1. Pokora a následování Proroka (sAs) v našem životě.

  Alláh (‘azza wa džal) řekl v súře 3: Áli ‘Imrán: Rod Imránův, ve verších 31-32: Rci (Muhammade): „Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás zato bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ Rci: „Poslouchejte Alláha a posla Jeho. Jestliže se obrátíte zády. ..Alláh věru nemá rád nevěřící.“ Existuje mnoho dalších veršů, kde Alláh ujišťuje o důležitosti uposlechnutí Proroka (sAs). Alláh říká v súře 8: al-anfál: Kořist, ve verších 20-21: „Vy, kteří věříte. Poslouchejte Alláha a Posla Jeho a neodvracejte se od něho, zatímco mu nasloucháte. A nebuďte jako ti, kteří říkali „Slyšeli jsme“, ale zatím vůbec neposlouchali.“ Také řekl v súře 24: an-núr: Světlo, ve verši 54: Rci: „Poslouchejte Alláha a poslouchejte posla! Odvrátíte-li se, pak on ponese jedině to, co na něj bylo vloženo, a vy ponesete to, co bylo na vás vloženo. Však uposlechnete-li jej, budete na cestě správné.“ A poslu přísluší jen hlásání zřetelné. A v súře 64: at-taghábun: Vzájemné klamání, ve verši 12 Alláh také řekl: „Poslouchejte Alláha a poslouchejte Posla, však obrátíte-li se zády … tedy Poslu Našemu přísluší jedině hlásání zjevné.“ Tudíž uposlechnutí Posla Alláhova (sAs) znamená zároveň poslušnost samotnému Alláhovi (‘azza wa džal) a neuposlechnutí Posla Alláhova (sAs) znamená zprotivení se příkazům samotného Alláha. A v Koránu Alláh silně varuje ty, kteří neuposlechnou Jeho i Jeho Posla, jak říká v súře 33: al-ahzáb: Spojenci, ve verši 36: „...A kdo neposlouchá Alláha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.“
  A v súře 72: al-džin: Džinové, ve verši 23 také říká: „Těm, kdo neposlouchají Alláha a Jeho Posla, těm určen je Oheň pekelný a budou v něm navěky nesmrtelní.“

  A k největším znakům uposlechnutí Proroka (sAs) je správné následování jeho sunny, chování a nepovinného uctívání, ke kterým nás vždy nabádal. Přesto však mnoho muslimů opomíjí tyto věci a navíc nedodržují i ty základní, jako například modlitbu pětkrát denně, modlitbu „al-witr“ a „duhá“ . Někteří muži nenásledují Proroka v jeho zvycích, jako je například růst vousů, používání „siwáku“ před modlitbou, nezdraví tak, jak mají, nenavštěvují nemocné a neřídí se výroky a nepřipomínají si Alláha (al-adhkár) slovy, která Prorok (sAs) používal a které by měly doprovázet naši každodenní činnost. Muslim následující tuto sunnu za ni bude odměněn a nikoli potrestán. Nebo si snad ti, kteří opomíjejí tuto sunnu myslí, že jejich seznam dobrých skutků je již plný a nepotřebují nic navíc? Vždyť člověk bude v Den zmrtvýchvstání potřebovat každý dobrý skutek, aby váhy jeho dobrých činů vážily více a mohl se tak dostat do Ráje.
  Alláh říká v súře 21: al-anbijá´: Proroci, ve verši 47: „A postavíme v Den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena: a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A My stačíme si jako účetní.“
  Alláh také říká v súře 101: al-qári‘a: Roztříštění, ve verších 6-11: „Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká, se octne v blaženém žití, zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká - Propast bude jeho mátí. Víš ty vůbec, co je to Propast? Oheň planoucí!“

  Proto se držme této sunny, jelikož ten, který ji bude následovat a praktikovat, stane se z milovaných Alláha (subhánahu wa ta‘álá), jak je uvedeno ve svatém výroku, který nám vyprávěl Posel Alláhův (sAs), který řekl (ve významu): Alláh Nejvyšší řekl: „Není mi milejší než to, když se ke Mně můj služebník přibližuje nikoliv tím, co jsem mu stanovil jako povinné. A neustále se ke Mně přibližuje s nepovinnými činy, dokud ho nebudu milovat. A když si ho zamiluji, stanu se pak jeho sluchem, zrakem, rukama, kterými se dotýká všeho a nohama, kterými chodí. A když Mne požádá o cokoliv, dám mu to. A když Mne o ochranu požádá, ochráním ho.“

 2. Důležitost studia života Proroka (sAs) a hovořit o něm.

  Každý muslim by si měl vyhradit čas ke studiu života Proroka (sAs), který je plný příkladů, nádherných postojů a moudrostí, které nám pomohou v našem životě. Jako například v jeho každodenních vztazích s lidmi, ve vztahu k manželkám, k přátelům, v období jeho radosti a smutku, vítězství a prohry, sebeobětování a velké trpělivosti za pozvednutí tohoto náboženství a praporu Islámu a obrácení mnoha lidí k Alláhovu náboženství.

  Je velmi smutné vidět mnoho mladých muslimů v dnešní době, kteří ztratili ten správný vzor, ke kterému by měli vzhlížet a naopak je vidíme následovat populárního zpěváka, herce, vůdce či hráče. A následováním špatných vzorů člověk lehce sejde z přímé stezky.

  Proto zvu všechny, aby si udělali čas a zabývali se čtením o životě Proroka (sAs) a měli z něj užitek skrze příklady a ponaučení, které jsou těmi praktickými prostředky vedoucími k lásce Alláhovi a Jeho Poslu (sAs).