Láska k Prorokovi, mír s ním (5 díl)

Datum: 05. 05. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry,
buďme pokorní a uvědomujme si Alláha, jelikož pouze tak pro nás Alláh najde východisko tam, odkud to nečekáme a obdaruje nás tam, kde to nečekáme. Dnes se setkáváme po páté u povídání o lásce k Prorokovi (sAs), jehož cílem je zesílení této lásky v našich srdcích, která by měla být silnější než láska ke komukoli jinému v tomto životě, a zároveň vyzdvižení jeho osobnosti, jak nám to poručil sám Alláh, který v súře 3: Áli ‘Imrán: Rod Imránův, ve verši 81 řekl: „A hle, Alláh uzavřel smlouvu s proroky: „Kdykoliv vám dám Písmo a moudrost a potom k vám přijde posel potvrzující pravdivost toho, co jste již měli, uvěřte v něj a pomáhejte mu!“ A pravil: „Potvrzujete to a přijímáte to jako závazek vůči Mně?“ Odpověděli: „Potvrzujeme to.“ I řekl: „Dosvědčte to a já s vámi budu jedním ze svědků!“

Minule jsme si uvedli několik praktických prostředků, které nás dovedou k lásce k proroku Muhammadovi (sAs):
První prostředek: Uposlechnutí a následování jeho sunny.
Druhý prostředek: Studium jeho života.
Třetí prostředek: Následování vznešeného chování Posla Alláhova (sAs).
Čtvrtý prostředek: Časté připomínání si Posla Alláhova (sAs) a modlitba za něj.

Obvykle když někdo má něco moc rád, často o tom mluví nebo si to připomíná a má z toho radost, když je to zmíněno. A tak i dobrý muslim si neustále připomíná Proroka (sAs) a jeho výroky během mnohých příležitostí a postojů ve svém každodenním životě a zároveň je šťastný, když se v jeho přítomnosti jiní o něm zmiňují. Jedním ze znaků opravdové lásky k Prorokovi (sAs) je modlitba za něj, tak jak nám to poručil Alláh, když v súře 33: al-ahzáb: Spojenci, ve verši 56 řekl: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ A Posel Alláhův (sAs) řekl: „Ten, kdo se za mě pomodlil jednou, Alláh se skrze této modlitby pomodlil za něj desetkrát.“ Požehnání a modlitba za Proroka (sAs) je velmi důležitá a je užívaná často například ve vyznání víry, v kázáních, při ohlašování modlitby, při pohřební modlitbě a prosbě, což svědčí o jejím užívání.

Význam modlitby za Posla Alláhova (sAs):

Mnoho učenců vysvětlilo, že modlitba Alláha (‘azza wa džal) za Posla Alláhova (sAs) nese s sebou milosrdenství a chválu, modlitba andělů za Proroka (sAs) nese s sebou chválu a prosbu a modlitba věřících za něj znamená prosbu, skrze které žádáme znásobení jeho chvály. Tudíž touto modlitbou od věřících za něj se spojuje jeho chvála na nebesích i na zemi. A tak muslim milující Proroka (sAs) se za něj často modlí, zvláště když je zmiňováno jeho jméno. V sunnách at-Tirmidhího je výrok Proroka (sAs), ve kterém říká: „Sobec je ten, před kterým bylo zmíněno mé jméno a on se za mě nepomodlil (tj. nezmínil salla-lláhu ‘alajhi wa sallam.“ A tento i další výroky jsou ponížením pro ty, kdo se chovají takto sobecky a nemodlí se za Proroka (sAs) při zmínce jeho jména. A nejlepším modelem modlitby za něj je ten, který pronášíme na konci modlitby při „tašahhudu“: „Alláhumma ssalli ‘alá Muhammad wa ‘alá áli Muhammad ...atd“. Vypravuje se, že Prorokovi společníci se ho zeptali na modlitbu za něj. Řekli: „Pozdrav nad tebou již známe, avšak jak se máme za tebe pomodlit?“ Odpověděl: „Řekněte: Alláhumma ssalli ‘alá Muhammad wa ‘alá áli Muhammad, kamá ssalajta ‘alá Ibráhím wa ‘alá áli Ibráhím wa bárik ‘alá Muhammad wa ‘alá áli Muhammad, kamá bárakta ‘alá Ibráhím wa ‘alá áli Ibráhím, fil ‘alamín, innaka hamídun madžíd.“

Pátý prostředek: Úcta k Prorokovi (sAs).

Alláh (‘azza wa džal) zakázal ještě za života Proroka (sAs) zvyšovat před ním hlas nad Prorokův, jak pravil v súře 49: al-hudžurát: Komnaty, ve verši 2: „Vy, kteří věříte! Nezvedejte hlas svůj nad hlas prorokův a neobracejte se k němu s řečí hlučnou, tak jak to děláte mezi sebou, aby se skutky vaše nestaly marnými, aniž o tom budete mít tušení“. A toto pravidlo platí také u jeho hrobu, kde je velmi nevhodné zvyšovat hlas při jeho návštěvě, což je projevem úcty k němu a dobrého chování. Z dalších znaků slušného chování k němu je, když zmiňujeme jeho jméno, neměli bychom ho zmínit pouze tak, jako např. „Muhammad“, ale měli bychom říct, Posel Alláhův, Muhammad (salla Alláhu ‘alajhi wa sallam) nebo prorok Muhammad (sAs). Alláh Nejvyšší řekl v súře an-núr: Světlo, ve verši 63: „Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! Alláh zná dobře ty z vás, kteří se potajmu okrádají. Nechť se mají na pozoru ti, kdož se vzpouzejí Jeho rozkazu, aby je nepostihla zkouška či trest bolestný.“

Velmi důležitou součástí lásky k proroku Muhammadovi (sAs) je také láska k jeho společníkům, nechť je Alláh s nimi spokojen. Vyprávění o jeho společnících je jedno z nejkrásnějších a bude naším příštím tématem inšá Alláh.

A na závěr, milí bratři a sestry, prosme Alláha o to, aby nás učinil z těch, kteří si vezmou k srdci tyto praktické rady a aby nám pomohl při jejich dodržování, aby naše láska k Prorokovi (sAs) byla v našem životě tou největší. Vždyť On je nablízku a naši prosbu vyslyší.