Hrob

Datum: 07. 02. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
dnešní kázání se bude týkat hrobu a co se v něm odehrává. První věcí je, že hrob k zemřelému promluví. Jak řekl učitel imáma Šáficího, učenec Waqíc: ‚Věru že nepláče, a říká, já jsem dům opuštěnosti a osamocenosti, dům červů.‘
Poté se hrob sevře. O tom vypráví Aiša, matka věřících, nechť v ní Alláh nalezne zalíbení, že Posel Boží (s.A.s.) řekl (když pohřbívali jednoho z jeho společníků Sacda ben Mucádze): ‚Věru, že hrob je sevření a kdyby se někdo (před tímto sevřením) měl zachránit, zachránil by se Sacad ben Mucádz.‘
Potom přijdou otázky dvou andělů. Od al-Bará ben cÁrib, který vyprávěl, že Prorok (s.A.s.) radil utíkat se k Bohu před mučením v hrobě a dále řekl: „Věru, že služebník když je uložen do hrobu a uslyší kroky jeho odcházejících přátel, přijdou k němu dva andělé, sednou si k němu a zeptají se ho: ‚Kdo je tvůj Pán?‘ Odpoví: ‚Můj Pán je Alláh.‘ Zeptají se ho dál: ‚Jaké je tvé náboženství?‘ Odpoví: ‚Mé náboženství je Islám.‘ Zeptají se dál: ‚Kdo je ten muž, který k vám byl poslán?‘ Odpoví: ‚On je Posel Boží.‘ Zeptají se: ‚Jak jsi to poznal?‘ Řekne: ‚Přečetl jsem Knihu Boží a uvěřil v pravdivost jejího poslání.‘ Řekl dále Posel Boží (s.A.s.), že svolavatel z nebe zavolá: ‚Můj služebník děl pravdu. Vybavte ho nebeskými poduškami a odějte ho v nebeský šat a otevřte mu bránu k ráji.‘ Prorok jim řekl, že se k zemřelému dostane z nebes libá vůně a zbystří se jeho zrak.
Alláh vznešený řekl v Koránu: „Bůh povzbuzuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i budoucím, zatímco nespravedlivé nechává bloudit.“ (14:27)
Nevěřícímu se duše v hrobě vrátí zpět do těla, přijdou k němu dva andělé, sednou si k němu a zeptají se ho: ‚Kdo je tvůj Pán?‘ Odpoví: ‚Nevím.‘ Zeptají se: ‚Čím je ten posel, jenž byl k vám seslán?‘ Řekne: ‚Nevím.‘ A svolavatel z nebe zavolá: ‚Popřel Mě služebník, vybavte ho pekelnými poduškami a odějte do pekelného šatu a otevřte mu bránu k peklu.‘ Až k němu se dostane žhavý žár pekla a jeho hrob se zúží až se jeho žebra propletou a pak k němu přijde anděl, určený k trestání nevěřících, v ruce bude mít hák ze železa, že kdyby s ním udeřil do hory, stala by se hlínou, a tím hákem potom začne bít nevěřícího tak silně, že to slyší všechno, co je mezi západem a východem kromě džinů a lidí a potom se nevěřící stane prachem. Pak se jeho duše opět vrátí do jeho těla a zase bude mučen stejným bitím.
Dobré skutky se zrcadlí v obrazu muže hezkého v obličeji, navoněného příjemnou vůní a oděného do pěkného oblečení, který řekne služebníkovi: ‚Mám pro tebe dobrou zprávu o tom, co ti Bůh připravil o Jeho spokojenosti a o rajských zahradách, v nichž budeš v blaženosti navěky.‘ A řekne dobrý služebník: ‚Ať tě Bůh obdaří také dobrými zprávami. Kdo jsi? Tvůj obličej zvěstuje dobro.‘ A řekne ten muž: ‚Dnes je tvůj den, který ti byl slíben a já jsem tvoje dobré skutky a při Bohu jsem tě poznal jako rychlého vykonavatele poslušnosti Boha. Ale co se týče hříchů, v těch jsi byl obezřetný. Ať tě Bůh odmění za dobro (Džazáka Alláhu chairan). A řekl dobrý služebník: ‚Ó Pane, urychli den Hodiny, abych se navrátil ke své rodině a jmění.‘
Pakliže je člověk špatný, hříšný, skončil svůj život a přiblížil se ke dni Posledního soudu. Jeho činy se budou zrcadlit v podobě člověka ošklivého v obličeji, páchnoucího a nevzhledného oděvu. A řekne ten škaredý muž hříšníkovi: ‚Mám pro tebe zprávu o Božím trestu a Jeho hněvu.‘ Zeptá se hříšník: ‚Kdo jsi? Tvůj obličej zvěstuje zlo.‘ Řekne ošklivý muž: ‚Představuji tvoje odporné skutky a při Bohu jsem tě poznal jako líného vykonavatele poslušnosti Boha. Ale co se týče hříchů, v těch jsi byl velmi rychlý a neuvážený.

Co zachrání věřícího před hrůzami hrobu a před jeho pokušením?
Vyprávěl Abú Hurajra (r.A.a.): Posel Boží (s.A.s.) vzýval Boha: ‚Ó Bože, utíkám se k Tobě před trestem v hrobě a před trestem ohně a před pokušením života a smrti a před pokušením Antikrista.‘
Súra Království má velký význam, který vyplývá z Prorokova (s.A.s.) výroku: ‚Ona je zamezující a zachraňující. Zachraňuje před trestem v hrobě a kdo ji čte každou noc, za toho bude bojovat.‘
Prorok procházel mezi dvěma hroby a řekl: ‚Tito dva jsou v těchto hrobech mučeni a jsou trestáni za veliké hříchy. Co se týče jednoho z nich, neustále pomlouval a co se týče druhého, ten se neočišťoval po vykonání malé strany.‘ A Posel Boží (s.A.s.) požádal o ještě měkký kořen stromu, rozpůlil ho a do každého hrobu zabodl půlku. A řekl: ‚Kéž by jim (tyto dva kořeny) ulehčily (úděl) dokud neuschnou.‘