Zatroubení na pozoun

Datum: 07. 03. 2003
Imám: Táriq Amín

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
v dnešním kázání uslyšíte několik informací, které vám trochu přiblíží začátek Dne posledního soudu. Ten přijde poté, co jeden z andělů zatroubí na roh.
Prorok Boží (s.A.s.) řekl: „Anděl, jehož úkolem je zatroubení na pozoun (roh), má oči jako hvězdy zářící a ani jimi nemrká, jak se soustředí a čeká na Boží rozkaz.“
Bůh Nejvyšší říká v Koránu ve významu: „A bude zatroubeno na pozoun poprvé. A budou zasaženi všichni, kdož na nebesích a na zemi jsou, kromě těch, které Bůh bude chtít ušetřit.“ (39:68)
Posel Boží (s.A.s.) řekl: „Bude zatroubeno na pozoun dvěma zatroubeními. První zatroubení vyvolá strach a zasáhne všechny (smrtí) a druhé zatroubení vyvolá vzkříšení k Bohu. A Bůh přikáže Isráfílovi, aby zatroubil poprvé a řekne mu zatrub za účelem strachu. A tak zatroubí zatroubením za účelem strachu. A všichni obyvatelé nebes i země pocítí strašný strach, kromě těch, které Bůh bude chtít ušetřit (to budou mučedníci).“
V jiném hadísu Posel Boží (s.A.s.) říká: „Bůh svine nebesa v Den posledního soudu, potom je uchopí svou pravicí a řekne: ‚Já jsem Vládce, kde jsou ti, jež chtěli vládnout nezávisle na mně? Kde jsou ti, jež byli příliš pyšní? Komu náleží dnes moc královská?‘ A nikdo neodpoví. Potom Bůh samovládce odpoví sám sobě: ‚Bohu Jedinému, Podmaniteli.‘“
A Bůh vznešený v Koránu pokračoval: „A potom bude zatroubeno podruhé, a hle, vstanou všichni a budou se rozhlížet.“ (39:68)
Tento verš hovoří o zmtvýchvstání. Kdo byl mrtvý, náhle vstane. Někteří nezemřeli, ale pouze jakoby omdleli, a to jsou proroci. V jakém stavu se kdo nacházel v okamžiku smrti, v takovém se také probudí v Den zmtvýchvstání, jak uvedl i Prorok Boží (s.A.s.) v jednom hadísu: „Přísahám při Bohu, který drží mou duši ve Svých rukou, že jestli někdo z vás bude zraněn na cestě Boží, v Den soudu z jeho rány poteče krev červené barvy, ale její vůně bude jako vůně krásného parfému.“
Alláh probudí opět k životu i dny a noci. Řekl Posel Boží (s.A.s.): „Věru že Bůh vznešený v Den soudu vzbudí dny, ale pátek bude dnem nejhezčím a svítícím. Lidé chodící na páteční kázání budou svítit, budou v krásných a voňavých šatech a ostatní se na ně budou s obdivem dívat. S těmito ‚lidmi pátku‘ nebude nikdo, jen muezzinové.“