Vlastnosti, které nás ochrání před trestem

Datum: 06. 09. 2002
Imám: Khalid Šáfí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
znalý muslim ví, jaké vlastnosti ho ochrání před trestem a ty následuje, a také ví, co jej může přivést do pekla, a toho se vyvaruje. Následující výrok našeho proroka Muhammada (s.A.s.) nás v tomto směru v mnohém poučí: 
"Jsou tři z věcí, které vedou do pekla, tři které vedou k bezpečí, tři mohou zrušit nebo zakrýt hříchy a tři které nás povedou k nejvyšším stupňům. Tři věci, které vedou k peklu jsou: lakomství, podléhání špatným touhám a vášním, a pýcha. Tři věci vedoucí k bezpečí jsou: spravedlnost jsme-li rozčilení i v klidu, moudrost a střídmost v použití peněz a majetku ať jsme chudí nebo bohatí, a bohabojnost ať jsme o samotě nebo před zraky ostatních. Tři věci vedoucí k prominutí hříchů jsou: očekávání další modlitby po předešlé modlitbě, provádění rituální očisty i za chladného počasí, a provádění společných modliteb. Tři věci, které nás povedou k nejvyšším stupňům jsou: pozvat chudého na jídlo, pozdravit každého muslima Islámským pozdravem ‚as-salám alaykum', a modlit se v noci, kdy ostatní spí."
Tento hadís je opravdu důležitý pro všechny muslimy, kteří hledají bezpečí před trestem a chtějí dosáhnout nejvyšších úrovní v ráji. Ovšemže je mnoho jiných věcí a vlastností, které bychom mohli zařadit do výše uvedených kategorií, ale Prorok (s.A.s.) uvedl jen tři od každé, a snad se nám podaří je následovat.
Nyní se zaměříme na některá z doporučení uvedená v hadísu. 
První z věcí, která může vést k pohromě a kterou zmiňuje hadís je lakomost. Víme, že tendence k ní je přirozená. Každý člověk chce mít víc. Avšak dobrý věřící nejde bez rozmyslu za svými touhami, ale platí ze svého majetku to, na co mají jiní právo. Tomu se říká zakát. Prorok (s.A.s.) v jiném hadísu řekl, že víra a lakomost nemohou být v jednom srdci. Pro lakomce je připraven trest, obzvláště pro ty, kteří neplatí zakát a měli by jej platit. A to trest v tomto i posmrtném životě. V tomto životě přijdou o peníze nebo majetek. Alláh k tomu říká: "A podrobujeme je zkoušce podobné té, jíž podrobili jsme majitele zahrady, kteří přísahali, že půjdou do ní zrána úrodu sklidit (aby z ní nemuseli dát chudým), však nepronesli: ‚Bude-li Bůh chtít!' A zatímco spali, jedna z pohrom Pána tvého je navštívila, takže za jitra zahrada jak očesána byla." (68:17-20) Je to starý příběh o bratrech, kteří nechtěli dát chudým to, na co mají z jejich majetku právo, a Bůh je za to potrestal tím, že jim zahradu zničil. Co se týká posmrtného života, Alláh říká: "Nechť ti, kdož lakotí s tím, co jim Bůh uštědřil z laskavosti Své, se nedomnívají, že je to pro ně lepší; naopak, je to pro ně horší. A budou mít okolo šíjí v den zmrtvýchvstání to, s čím lakotili - a Bohu připadne dědictví nebes a země a Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte." (3:180)
Řekněme si nyní o vlastnostech, které nás ochrání před trestem. První z nich je být spravedlivý za každých okolností, ať jsme rozzlobení nebo jsme v klidu. To je důležité si uvědomovat proto, že v rozčilení by člověk mohl být nespravedlivý a ublížit druhým. Uveďme si příklad druhého chalífy věřících Omara ibn al-Chattába, za kterým přišel muž, který dříve, kdy ještě ani on ani Omar nebyli muslimové, zabil Omarova bratra. Omar mu nyní řekl, že ho nemá rád. Muž se ho zeptal, jestli toto způsobí, že mu chalífa upře jeho práva. Omar řekl, že v žádném případě. Muž na to odpověděl, že mu to tedy nevadí. Vidíme, že Omar byl spravedlivý i ve stavu emocí i k lidem, které neměl rád.
Druhou vlastností, která muslima chrání před trestem, je bát se Boha jak před lidmi, což by mohlo být pro mnohé z nás snadné, protože někteří lidé se stydí, aby je ostatní viděli udělat hřích, ale bát se Boha také když nás nikdo nevidí. Toto je znak dobrého muslima. Když jsi o samotě a máš pokušení udělat něco špatného, ale pak si uvědomíš, že Alláh tě vidí a neuděláš to, tak jsi dospěl do nejvyšší úrovně nazývané ‚Ihsan', která znamená, že uctíváš Boha tak, jako by jsi Ho viděl. 
Vidíme, že Islám nás vede ke šlechetnosti charakteru, k dobrým vlastnostem a k jejich uplatňování způsobem, jak je to jen možné. Nevadí, když někdy zaváháme, snažme se znovu a znovu, až se dobrý charakter a dobré vlastnosti stanou součástí našeho života.