Zastavení s příběhy Abú Bakra as-Siddíqa

Datum: 21. 03. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
dnes budeme mluvit o jedné významné osobnosti islámské historie, o symbolu, příteli Posla Božího (s.A.s.) a chalífovi po něm, o jednom z 10 vyvolených na vstup do ráje. Všechny tyto vlastnosti patří postavě Abú Bakra as-Siddíqa.
Pokusme se uvést do povědomí širší veřejnosti některé ze skvělých stránek života Abú Bakra a služby, které vykonal pro Islám. Vypěstujme si v našich srdcích vůli a motiv, abychom mohli jeho příkladu následovat. Abú Bakr patřil v období nevědomosti k nejvyšší společenské vrstvě v kmeni Qurajš. Byl mezi obyvateli Mekky velmi oblíben. Lidé se k němu často obraceli pro rady v běžných denních záležitostech a vážili si ho pro jeho důvěryhodnost. Abú Bakr patřil mezi první muslimy, možná byl prvním z mužů, kteří přijali Islám. Nejrychleji ze všech přijímal islámské učení. Islám rychle zakořenil v jeho srdci a začal neúnavně vyzývat k Islámu i ostatní. Začal se svými sousedy a přáteli. A protože měl mnoho přátel z vyšší společnosti, stali se prvními muslimy mnozí ze známých osobností. Othmán ben Affán, az-Zubajr ben al-Anzám nebo Talha ben Obejdulláh. Abú Bakr koupil a poté propustil některé otroky, kteří se pak stali muslimy a stali se terčem pronásledování a mučení ze strany Qurajšovců. Musíme si vzít příklad z Abú Bakra a z jeho přístupu k výzvě k Islámu. Jak dlouho žijeme v této nevěřící společnosti? Vyzvali jsme někoho k Islámu? Kolik lidí přijalo Islám díky našemu příkladu nebo naší výzvě? Mnoho z nás se stydí vyzývat lidi k Islámu nebo jen hovořit s lidmi o Islámu. Proč v tomto nenapodobujeme Abú Bakra (r.A.a.)?
O jeho vyjímečnosti bylo napsáno mnoho. I v samotném Koránu, kde byl zmíněn příběh o emigraci s Poslem Božím (s.A.s.) z Mekky do Medíny. (9:40) Alláh ho také pochválil za pevnou víru a za to, že vždy bez reptání přijal vedení od Proroka Božího (s.A.s.). (Skupiny 39:33): „Ti, kdož pravdu přinášejí a ji potvrzují – hle, to jsou bohabojní!“ Alí ibn Abí Tálib vysvětlil, že tento verš hovoří o Abú Bakrovi. K tomuto výkladu se přiklánějí i další významní muslimští učenci.
I uctívání, které Abú Bakr vykonával, je lekcí pro nás muslimy. Od Abí Hurajry, nechť v něm Bůh nalezne zalíbení, že Posel Boží (s.A.s.) se ptal jednoho dne svých přátel: „Kdo z vás se dnes postil?“ Abú Bakr řekl: „Já.“ Prorok se zeptal dál: „ Kdo z vás dnes dal almužnu?“ Abú Bakr řekl, že on někoho obdaroval almužnou. Prorok (s.A.s.) se dále zeptal: „Kdo dnes vyprovodil pohřební průvod?“ Abú Bakr řekl: „Já.“ Řekl Posel Boží (s.A.s.): „A kdo dnes navštívil nemocného?“ Abú Bakr řekl: „Já.“ Potom Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: „Všechny tyto skutky se nemohou v jeden den shromáždit u někoho, kdo by nebyl vyvolen pro Ráj.“ Vjiném vyprávění je tento výrok zakončen větou: „...komu by nebylo odpuštěno.“
Jaké bylo místo Abú Bakra v islámské historii? Jsou historické etapy, které potřebují silné osobnosti s pevnou vírou. Nejdůležitější období pro Abú Bakra nastalo po smrti Proroka Muhammada (s.A.s.). Když Posel Boží zemřel, byl to pro jeho společníky šok. Abú Bakr v této pohnuté chvíli zachoval chladnou hlavu a řekl: „Vězte, že kdo uctíval Muhammada, Muhammad je mrtev. Kdo uctívá Boha, věru že Bůh je živý a nezemře.“ Připomněl jim verše ze súry Rod Imránův: „Muhammad je pouze poslem a před ním odešli již jiní poslové. A jestliže zemře anebo bude zabit, obrátíte se nazpět? Ten, kdo se obrátí nazpět, neuškodí tím vůbec Bohu, ale Bůh odmění ty, kdož byli vděční.“ a ze súry Skupiny: „Zajisté budeš jednou mrtev a i oni budou mrtví a později, v den zmrtvýchvstání, před Pánem svým spor povedete.“ (39:30)
Důležitým poučením byl jeho vztah k odpadlíkům po Prorokově smrti, když se někteří muslimové odvrátili od Islámu a odmítli platit zakát. Zde je poučení proty muslimy, kterým zakát nepřirostl k srdci. Bůh Nejvyšší řekl: „Vy, kteří věříte! Věru mnoho z učených a z mnichů pohlcuje majetky lidí způsobem podvodným a odvrací lidi od cesty Boží! A těm, kdož shromažďují zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Boží, těm oznam zvěst radostnou o trestu bolestném v Den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v ohni pekelném a budou jimi vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: Toto je to, co jste hromadili, okuste nyní to, co jste tak hromadili!“ (9:34-35) Takže, Boží služebníci, bojte se Boha a dávejte ze svého majetku dobrovolně a vězte, že dávání almužny přináší požehnání vašemu jmění.
Smrt Abú Bakra
Po smrti Posla Božího (s.A.s.) byl Abú Bakr vybrán na post chalífy, v němž sloužil zájmům Islámu a Boží výzvě po 2 roky a 3 měsíce. Jeho posledními slovy byl verš z Koránu: „Povolej mne k Sobě oddaného do vůle Tvé a připoj mne k bezúhonným!“ (12:101) Kdo z vás chce mít konec života nesmírný tak jako Abú Bakr, musí ve svém životě pro Islám a jeho výzvu hodně udělat.
A závěrem: každý muslim, který se chce přiblížit Bohu, musí mít rád Abú Bakra as-Siddíqa a ostatní přátele Posla Božího, vzpomínat na ně s úctou a mluvit o nich ne jinak než hezky. Měl by studovat jejich příběhy a přemýšlet o jejich činech a o jejich životě, protože Alláh byl s přáteli Proroka (s.A.s.) spokojen, jak bylo uvedeno v Koránu. V jednom z hadísů je vyprávěno: „Posel Boží (s.A.s.) řekl: dodržujte moji tradici (sunnu) a tradici dobře vedených chalífů (ar-rášidín) po mně, dodržujte ji...“