Význam orgánů a jejich darování

Datum: 25. 04. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
orgány v našem těle jsou jedny z nejvýznamnějších věcí, které nám Alláh daroval. Oči, uši, jazyk a další orgány jsou takové dary, které nelze penězi vyčíslit. Jejich hodnotu posoudí teprve člověk, který o některý nich přišel. Byl by ochoten zaplatit cokoliv, aby ten orgán získal zpět. Zdravý člověk má tedy nevyčíslitelné bohatství, i kdyby byl pěnězi chudý.
Naše závazky vůči našim orgánům

Každý muslim má být zodpovědný a má povinnost držet se následujících bodů:

  1. Poděkovat Alláhu za Jeho dary, protože poděkování je předpokladem k zachování zdraví i orgánů. Alláh říká: „A pomněte, když Pán váš prohlásil: Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré, budete-li však nevděční, pak věru trest Můj bude přísný!“ (14:7)
  2. Musíme využívat naše orgány jen ke konání dobrých skutků a poslušnosti Boha. To je jeden z nejlepších způsobů, jak si uchovat své orgány zdravé.

Uveďme si několik varování před užitím orgánů k hříchům a neposlušnosti Alláha.

Řekněme si, jak může být škodlivé používat zrak k něčemu, co není povoleno.
Vidíme-li, jak mnoho muslimů nechává svůj zrak sledovat ženy, tak je třeba jim objasnit, jak zrak může tímto způsobem člověku škodit.

  1. Sledování něčeho, co je muslimům zakázáno, je jako šíp z šípů satana, což je výrok našeho Proroka (s.A.s.). Tím šípem ničí srdce služebníků, oslabuje jejich bohabojnost a víru. Obnažená těla jsou zbraní satana, aby chytal věřícího. Alláh zakázal nejen následovat satana, ale i jeho kroky, které by mohly věřícího postupně dovést k hříchu. A k tomu patří i sledování žen. Alláh k tomu říká v Koránu: „Vy, kteří věříte! Nenásledujte kroky satanovy! Tomu, kdo následuje kroky satanovy, přikazuje on nestoudnost a věci zavrženíhodné.“ (24:21)
  2. Tím, že se člověk dívá na zakázané, otevírá si bránu k velkým hříchům, jako je cizoložství. To vždy začíná zrakovými vjemy, díváním se. Alláh slíbil tomu, kdo spáchá tento čin, trest v Den posledního soudu. V súře Spásné zjevení říká: „Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští, za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený – ...“ (25:68-69) Prorok (s.A.s.) viděl během své noční cesty pec jako údolí z ohně, které je v pekle připraveno pro cizoložníky. A to je mimo pozemský trest, kterým mohou být výčitky, zpytování svědomí, pohlavní choroby apod., které mohou přijít na člověka, který spáchá cizoložství.
  3. Jako třetí a jeden z nejhorších důsledků toho, když je někdo přestupníkem a dívá se na zakázané nebo dokonce spáchá cizoložství, je to, že tím škodí islámu a dělá mu špatný obraz.

A na závěr, poděkujme Alláhovi za všechny dary v podobě orgánů, jakými nás obdařil, zachovávejme je a využívejme jen k poslušnosti Alláha. A pamatujme si, že tyto orgány mohou svědčit nejen v náš prospěch, ale také proti nám v Den posledního soudu. Jak říká Alláh v Koránu: „Dnes ústa jejich zapečetíme, však budou mluvit jejich ruce a svědčit jejich nohy o tom, čeho ze špatnosti nabyli.“ (36:65) a také v jiném verši říká: „A v den, kdy nepřátelé Alláha budou u ohně pekelného shromážděni, budou na skupiny rozděleni, a když pak k němu přijdou, bude proti nim svědčit sluch a zrak a kůže jejich o tom, co činili. A zeptají se kůží svých: ‚Proč proti nám svědčíte?‘ I odvětí: ‚Alláh, jenž věci každé promluvit dává, nám slovo udělil a On poprvé vás stvořil a k Němu budete navráceni.‘“ (41:19-21)