Manželství a jeho statut (1.díl) - uzavření manželství

Datum: 16. 05. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
v minulém kázání jsme mluvili o nebezpečí nedovolených pohledů na ženy, objasnili jsme některé zásady, kterými se muslim má řídit, aby tomuto pokušení předešel. Jedna ze zásad byla: uzavření manželství.

V institutu manželství je veliká moudrost, kterou lze doložit několika body:

 1. manželství je ohromný dar pro muže a ženy. Je v něm způsob jak usměrňovat přirozenou touhu člověka.
 2. manželství je místo pro nalezení klidu duševního i citového, po kterém každý člověk touží. Protože manželství ve svém základě je postaveno na vzájemné lásce, náklonnosti a milosrdenství. Alláh vznešený řekl: „A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro – a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé.“ (30:21)
 3. v manželství je pro muslimy jediný povolený způsob rozmnožování. Jednou z jeho funkcí je plození dětí, jež jsou budoucností náboženství a jednou ponesou zodpovědnost za šíření víry. A to i ve společnostech jako je tato, ve které žijeme. Posel Boží (s.A.s.) o tom řekl: „Vstupujte do manželství a množte se. A budu na vás pyšný v Den soudný před ostatními národy.“
 4. Manželský svazek poskytuje nejvznešenější způsob k uhašení sexuální touhy, která třímá v každém člověku. Manželství člověka chrání před spadnutím do zakázaného. Je velký rozdíl mezi člověkem, který usměrňuje svou sexuální touhu uzavřením manželství a tím, kdo ji řeší cizoložstvím. Ten, který svou touhu ukojí legálně, bude za to Alláhem odměněn. Sahába se jednou ptali Posla Božího (s.A.s.): „Když někdo z nás uspokojí svou touhu s manželkou, bude za to odměněn?“ Posel Boží řekl: „Ano. Představte si, že svou touhu uspokojíte nelegálně. Budete za to potrestáni?“ Řekli: „Ano.“ Prorok pokračoval: „Takže když se tomu vyhnete a vyberete si k uspokojení své touhy povolený způsob, budete za to odměněni.“

Islám posuzuje manželství z pěti hledisek:

 1. Patří mezi povolené věci – na tomto bodu, totiž povolení manželství, jsou postaveny ostatní body.
 2. Druhým hlediskem je sňatek povinný – povinný je pro toho člověka, který je schopný uživit rodinu a je fyzicky schopný naplnit manželství po sexuální stránce a současně se obává, že by mohl spáchat cizoložství, pokud by se neoženil.
 3. Doporučený (sunna) – je sňatek pro toho člověka, který je schopen finančně živit rodinu i fyzicky naplnit manželství po sexuální stránce, přičemž nemá obavy ze spáchání cizoložství.
 4. Zavrženíhodný (nedoporučený) – platí to pro toho člověka, který není schopen zajistit rodinu po materiální stránce, přičemž je schopen sexuálně žít s manželkou a nemá obavy z cizoložství, pokud by se neoženil.
 5. Zakázaný je sňatek pro toho člověka, který není schopen finančně zabezpečit rodinu ani sexuálně žít s manželkou.

Zásady výběru manžela a manželky podle Islámu:

 1. Výběr manželky:
  Není vhodné, aby si člověk vybíral manželku nahodile, bez určitých zásad a hledisek, anebo aby si ji vybíral podle falešných hledisek. Někdo se dívá jen na krásu ženy, někdo jen na její majetek, někdo se chce oženit jen za účelem získání povolení k pobytu, s čímž se můžeme setkat zvláště zde v Evropě. Opravdové hledisko pro výběr manželky nám poradil náš Prorok (s.A.s.), totiž její zbožnost a poctivost. V Sahíh Muslim bylo vyprávěno, že Posel Boží (s.A.s.) řekl: „Tento svět je plný užívání a radosti, avšak největší radostí je dobrá žena.“ V jiném výroku Posel Boží (s.A.s.) řekl: „Manželku si lze vybírat pro 4 věci: pro její krásu, pro její majetek, pro její původ (rod), a pro její počestnost a dobré skutky ve víře. Věru, kdo si vybere manželku podle počestnosti a víry, ten dobře udělá a neztratí.“
  Z těchto výroků vyplývá, že Posel Boží zdůraznil, abychom při výběru manželky hleděli na to, aby byla muslimka, a nejen to, aby byla dobrá muslimka. Muslimové sami před sebe kladou různá rizika, když si berou za manželky nemuslimky. O tom však až v příštím kázání, inšáAlláh.
 2. Výběr manžela:
  chtěli bychom našim muslimským sestrám poradit, aby pečlivě vybíraly svého manžela. Ne každý muž je pro ni vhodným manželem. Obzvláště teď v této době nemá mnoho muslimů s Islámem pranic společného. Nenesou morálku Islámu a nic z jeho vznešenosti a s Islámem je pojí jen jejich původ a jméno. Takový manžel může později špatně zacházet se svojí manželkou a těžko ji dokáže přitahovat k Islámu, naopak jí může obraz Islámu pokazit. Proto by muslimka měla pamatovat na moudrost našeho Proroka (s.A.s.), když řekl: „Když k vám někdo přijde žádat o ruku a vy budete spokojeni s jeho náboženstvím a charakterem, tak svolte k sňatku. Kdybyste tak neučinili, věru že byste na zemi otvírali dveře pokušení a zkaženosti.“ A je na zástupcích nevěsty, aby opravdově střežili náboženství, morálku a důvěryhodnost muže.
  Jeden muž přišel za al-Hassanem ibn Alí (r.A.a.) a řekl mu: „Mám dceru, co myslíš, komu ji mám dát za ženu?“ Al-Hassan řekl: „Dej ji tomu, kdo je bohabojný, protože takový muž, pokud ji bude mít rád, bude ji ctít, a pokud by k ní nenašel lásku, nebude ji utlačovat.“

Bratři a sestry, následováním Prorokových rad ve výběru manžela a manželky můžeme předejít sporům a nedorozuměním v manželském životě. Kdo následuje Prorokovy rady, bude skutečně odměněn klidem, spokojeným životem a požehnaným potomstvem.