Manželství a jeho statut (3.díl) - manželství s nemuslimkami

Datum: 30. 05. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v Islámu,
i dnes budeme pokračovat v sérii kázání s tématem manželství. Na úvod si řekněme, že v zásadě pokud se muslim chce oženit, měl by se nejdříve snažit vybrat si dobrou muslimskou ženu a vytrvat ve svém úsilí takovou ženu najít, protože Posel Boží (s.A.s.) řekl: „Vyber si zbožnou a dobrou muslimskou ženu a nebudeš litovat své volby.“
Ale nyní, kdy mnoho muslimů přijíždí do Evropy se této zásady nedrží a žení se s nemuslimkami. Toto je téma naší dnešní promluvy.

Formy manželství s nemuslimkami:

1) Manželství se ženou nevěřící v Boha
Islám zakazuje manželství s nevěřící ženou za jakýchkoliv okolností. Každý muslim musí vědět, že takovéto manželství je z islámského hlediska protiprávní a soužití a sdílení lože s takovotou ženou je pokládáno za cizoložství.
V tomto bodě bychom chtěli připomenout, že procento nevěřících žen v této zemi je velmi vysoké, tudíž muslim, který pomýšlí na sňatek, by se nejdříve měl zeptat a zjistit vše o této ženě předtím, než s ní vstoupí do svazku manželského.
Co se týče muslimů, kteří se již oženili s nevěřícími ženami, tito by se od nich měli ihned odloučit. A naléháme na naše muslimské bratry, aby pokud znají nějakého muslima, který je ženat se ženou nevěřící v Boha, tomuto doporučili manželskou rozluku, protože z islámského hlediska páchá cizoložství.

2) Manželství s lidmi Knihy (s křesťankami a židovkami)
Islám povoluje manželství s křesťankami a židovkami, ale jen za určitých podmínek, které musí být dodrženy a to jsou:

  1. že muslim nenajde žádnou vhodnou muslimku
  2. že tato žena bude respektovat Islám a nebude ho zavrhovat
  3. muslim si zvolí tuto ženu jako ochranu před spácháním cizoložství
  4. muslim by se měl snažit v rámci svého manželství o to, aby své manželce přiblížil Islám a aby ho přijala
  5. tato žena by měla být cudná a s dobrou pověstí (tzv. muhsana). K tomu Alláh říká:“A dovoleny jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu (věno, které manžel musí dát své novomanželce) a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.” (5:5)

Tato manželství však s sebou nesou určitá rizika neúspěchu.
Naléháme proto na naše muslimské bratry, aby neriskovali manželství s nemuslimkami, protože tato velmi často krachují kvůli velkým rozdílům v jejich zvycích, obyčejích a tradicích. A zde jsou některé z nejdůležitějších rozdílů:

  1. oblečení. Tyto ženy často nosí oblečení, které je v rozporu s islámskými pravidly, odhalují své tělo, což způsobuje problémy.
  2. jídlo a pití. Tyto ženy mohou nabízet muslimům zakázané jídlo a pití jako např. alkohol, vepřové a slabý muslim by nemusel odolat. Toto je další případ, kdy mohou vznikat problémy.
  3. svátky a volný čas. Tyto ženy mohou mít mnoho názorů a myšlenek, které jsou v rozporu s Islámem. Např. mohou chtít obchodovat a k tomuto používat nelegální cesty jako je loterie, hazard, lichva a nebo obchod se zakázanými věcmi jako alkohol a nebo vepřové. Islám tyto věci zakazuje, a tady opět může docházet k problémům.
  4. výchova a vzdělávání dětí. Toto je jeden z nejdůležitějších a nejkritičtějších bodů. Děti jsou přirozeně blíže své matce, která je vychovává a tráví s nimi více času než otec, který bývá více časově zaneprázdněn. Výsledkem toho je, že dítě přijme matčinu víru a kulturu, která je zcela neislámská a neosvojí si islámskou morálku, případně nenaučí se arabštinu, ačkoliv jejich otec je muslim a Arab.

Naléháme na tyto otce, aby zdvojnásobili jejich zodpovědnost za výuku Islámu a arabštiny a též správné islámské etiky pro své děti. Alláh říká: “Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení.” (66:6). Posel Boží (s.A.s.) řekl: "Každý z vás je zodpovědný za svěřené věci a musí správně nést tuto zodpovědnost."
Bratři a otcové, buďte opatrní, vychovávají-li vaše děti nemuslimové, jinak budete čelit strašlivému trestu.

K tomu, co již bylo řečeno a na základě mnoha zkušeností z neúspěchu manželství s nemuslimkami, naléháme na bratry žijící v této zemi, aby důkladně vše zvážili než vstoupí do takovýchto manželství.
Nakonec doporučujeme našim bratrům, kteří jsou již ženatí s nemuslimkami, aby z času na čas prezentovali Islám svým manželkám a snažili se ze všech sil býti příkladem dobrého muslima jak svým chováním, tak svými činy a odměnou může Alláh otevřít srdce jejich manželek k Islámu. Protože Korán říká: “Nemůžeš vest ty, které bys rád vedl, avšak Bůh, ten vede, koho chce. A On dobře zná ty, kdož správně jsou vedeni. (28:56)

Pokračování příště, inšáAlláh